Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2016-11-30
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2015/94-214
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Remissvar angående förslag till detaljplan för tennishall vid Ektorpsvägen


Entré till naturreservat

Platsen är idag en viktig entré till Nyckelvikens naturreservat. Vi finner det mycket olämpligt att på detta sätt blockera den existerande entrén. Det område som utnyttjas borde ha ingått i reservatet men udantogs vid reservatsbildningen därför att det ligger för nära motorvägen.

Detaljplanen förutsätter att man delvis blockerar inte bara gångvägen in reservatet utan även den löparslinga på ca 5 km som finns i reservatet. Det senare verkar förbisett i planbeskrivningen.

Detaljplanen bör omfatta den nya stigarna som behöver anläggas för att säkerställa att nya gångvägar skapas. Den nya stigen in mot reservatet bör kunna inrymmas helt inom fastigheten Sicklaön 41:2 istället för att som föreslås delvis förflyttas till kommunens mark, Sicklaön 40:13, norr därom. Det är väsentligt att nya gångvägar anläggs innan nuvarande stigar blockeras av ett eventuellt bygge.

Den västra delen av hallen kräver omfattande sprängning. Specellt tror vi inte att den utbyggnad för fysträning som planeras norr om den västligaste tennisbanan kan anläggas utan att skada naturreservatet då denna del av byggnaden enligt ritningen når praktiskt tagit fram till reservatsgränsen men med ett bottenplan betyligt lägre än nuvarande marknivå. Vi anser därför att denna utbyggnad måste utgå även om resten av anläggningen byggs.

Höga naturvärden

Naturvärdesutredningen visar att området som skulle tas i anspråk har höga naturvärden med bl.a. ett tjugotal tallar över 200år samla som är särskilt skyddsvärda.

Allmänhetens tillgång till anläggningen

Vi förutsätter att ytorna utomhus förblir allmäntillgängliga. Vidare antar vi att den kaféverksamhet som planeras kommer att hållas öppen för allmänheten.

Parkering

Vi anser att området planerats med alldeles för mycket parkering, vi anser att ett 40-tal platser totalt borde vara tillräckligt. De som spelar tennis bör i de flesa fall kunna ta sig till platsen till fots, med cykel eller buss.

Vi rekommenderar att parkeringen avgiftsbeläggs. Om parkeringen är fri kan man förmoda att parkeringen kommer att missbrukas som infartsparkering eller som parkering för närboende, t ex boende i de studentbostäder som planeras söder om Värmdöleden.

Kablar

Ett par telekablar löper genom området under den existerande stigen i öst-västlig riktning. Om den fiberkabel som nämns i planbeskrivningen skulle syfta på dessa kablar är uppgiften felaktig, en andra kabel lades ned i kabelschaktet omkring 1960, d.v.s. innan man lärt sig att tillverka glasfiberkablar.

Slutsats

Vi anser att anläggningen är tänkt att placeras på en plats som av allmänheten uppfattas som en naturlig del av Nyckelvikens naturreservat även att mark närmast motorvägen undantogs vid resrervatsbildningen. Den blockerar en naturlig entré till reservatet. Vi anser därför placeringen av tennishallen olämplig och anser att platsen med höga naturvärden och skyddsvärda träd bör lämnas obebyggd.För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/tennishallektorpsv.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se