Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2018-01-15Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten MSN 2015/94-214
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se
Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för tennishall vid Ektorpsvägen


Entré till naturreservat

Platsen är idag en viktig entré till Nyckelvikens naturreservat. Vi finner det mycket olämpligt att på detta sätt blockera den existerande entrén. Det område som utnyttjas borde ha ingått i reservatet men undantogs vid reservatsbildningen därför att det ligger för nära motorvägen.

Detaljplanen förutsätter att man delvis blockerar inte bara gångvägen in i reservatet utan även den löparslinga på ca 5 km som finns i reservatet, som även den måste anläggas i ny sträckning. Det senare verkar förbisett i planbeskrivningen.

I handlingarna står på ett flertal ställen att det är en gång- och cykelstig som ska anläggas, stigen ansluter emelltid till ett existerande spår för löpare, typ sågspånsstig, som även används som promenadstråk. Cykling kan vara tillåten här men de stigar som är anligda som cykelvägar mot Nyckelviken är Eric Ericssons stig från Skogsstigen (väster om vattentornet) och Ivar Åkerfeldts stig från Bråvallavägen. De nyanlägda stigarna bör således främst ses som gångstigar, givetvis lämpliga för barnvagnar och framkomliga för cyklister.

Där denna nya stig ansluter mot Ektorpsvägen kommer idag en mindre gångstig upp från ängen söder om Bråvallavägen, denna är markerad på plankartan. Den nya stigen får inte utformas så att den existerande stigen blockeras, detta kan kräva att den södra delen av den existerande stigen anlägges i ny sträckning.

Det är väsentligt att nya gångvägar anläggs innan nuvarande stigar blockeras av ett eventuellt bygge.


För nära tomtgräns, d.v.s. reservatet

Den västra delen av hallen kräver omfattande sprängning. Både hallens huvudkropp och den mindre utbyggnaden på norra sidan ligger alldeles för nära tomtgräns, bara ca 1 meter, särskilt allvarligt är att tomtgrannen är ett naturreservat som inte får skadas. Mellan byggnaden och tomtgränsen ska en dränering anläggas och den telekabel som är tänkt att flyttas så att den inte går under byggnader. Byggnadens bottenplatta kommer att ligga långt under nuvarande marknivå.

Vi drar därför slutsatsen att det troligen är omöjligt att genomföra detta bygge med nuvarande plan utan att naturreservatet skadas. Byggnaden måste därför flyttas flera meter bort från tomtgränsen, något som alltid brukar gälla när man bygger friliggande byggnader.

Om bygget blir av är det väsentligt att noggrant se till att naturreservatet inte skadas under byggtiden.


Höga naturvärden

Naturvärdesutredningen visar att området som skulle tas i anspråk har höga naturvärden med bl.a. ett tjugotal tallar över 200 år gamla som är särskilt skyddsvärda. Platsens höga naturvärde visas även av att den fridlysta orkidén skogsknipprot växer på platsen, att försöka flytta denna till annan plats är att betrakta som ett vanskligt företag med stor risk att misslyckas.


Allmänhetens tillgång till anläggningen

Vi förutsätter att ytorna utomhus förblir allmäntillgängliga. Vidare antar vi att den kaféverksamhet som planeras kommer att hållas öppen för allmänheten.


Parkering

Vi anser att området planerats med alldeles för mycket parkering, vi anser att ett 40-tal platser totalt borde vara tillräckligt. De som spelar tennis bör i de flesta fall kunna ta sig till platsen till fots, med cykel eller buss.

Vi rekommenderar att parkeringen avgiftsbeläggs. Om parkeringen är fri kan man förmoda att parkeringen kommer att missbrukas som infartsparkering eller som parkering för närboende, t ex boende i de studentbostäder som planeras söder om Värmdöleden.


Kablar

Ett par telekablar löper genom området under den existerande stigen i öst-västlig riktning. En andra kabel lades ned i kabelschaktet omkring 1960. Det förefaller svårt att flytta dessa så att de inte kommer att ligga under planerade byggnader utan att skada naturreservatet.


Slutsats

Vi anser att anläggningen är tänkt att placeras på en plats som av allmänheten uppfattas som en naturlig del av Nyckelvikens naturreservat, även om marken närmast motorvägen undantogs vid reservatsbildningen. Den blockerar en naturlig entré till reservatet. Vi anser därför placeringen av tennishallen olämplig och anser att platsen med höga naturvärden och skyddsvärda träd bör lämnas obebyggd.För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/yttrtennishallektorpsv.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se