Introduktion till remissen:
Detaljplan för Dalkarlsängen södra i sydöstra Boo

Området ingår i programet för sydöstra Boo. Området "Dalkarlsängen med trafikplats" har delats upp i tre delar; trafikplatsen, södra och norra (norr om Värmdöleden).

Dalkarlsängen är även känd som Bootippen, nu nedlagd, en del av området är en stor avfallshög medan resten av ängen nu är ett till stora delar vattenfyllt kärr, Dalkarlskärret.

Man vill täcka över tippen, bygga en skola längs Boovägen, lägga verksamheter närmast söder om motorvägen och bostäder där den privisoriska Boo återvinningscetral nu ligger. Delar av området är värdefull natur, man vill lösa dagvattenhantering.

Detaljplaneförslaget presenterades i form av ett öppet hus i Boo gårds skolas matsal måndag 15 oktober 2018 18.00-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-11-12 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2016/911, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-11-12.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2018-11-12.

Vattenverksamhet i Bootippen/Dalkarlsängen, svar senast 2019-04-12.

Kommunens handläggare är planarkitekt Emilie Larsen, 7189766 och projektledare Anna Dolk, 7188024.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-03-23