Introduktion till remissen:
Naturreservat Rensättra

Man föreslår att bilda naturreservat Rensättra, inkluderar även Näckdjupet och Sågsjöbäcken.

Natur- och trafiknämnden beslutade 2018-02-20 att sända förslaget på remiss.

Naturreservatsförslaget finns här på webben och fanns till 2018-05-31 i Nacka Stadshus och biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på reservatsförslaget skulle vara inne till registrator@nacka.se eller Nacka kommun, Registrator, 131 81 Nacka senast 2018-05-31, ange diarienummer NTN 2017/351.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2018-05-31.

Samråd om upphävande av äldre stadsplaner som måste upphävas för att kunna bilda naturreservat Rensättra, svar senast 2020-08-12.

Komunfullmäktige beslöt att bilda Rensättra naturresrervat, 2021-02-01.

Kommunens handläggare är kommunekologer Anna Herrström och Liselott Eriksson, natur@nacka.se , 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-02-12