Introduktion till remissen:
Markförlagd 220 kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg

Man vill ansluta en planerad elstation (transformator) vid Jarlaberg med högspänning på 220 kV från existerande anläggning vid Mårtensdal (öster om Gullmarsplan). Flera alternativa sträckningar föreslås, troligen kommer man att gräva upp många gång- och cykelbanor vid Järlaleden och Värmdövägen för att lägga ned kabeln.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls tisdag 16 maj 2017 kl. 17.00-19.00 i Quality Hotel, Värmdövägen 84.

Samrådshandlingarna finns här på Nacka Miljövårdsråds webb, de finns även på http://ellevio.se/samrad .
Följebrev med en översiklig karta över föreslagna sträckningar.
Detaljerad karta över föreslagna sträckningar.
Utförligt samrådsunderlag (66 sid).

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2017-06-02 till Maja.Hemph.Westerfelt@wspgroup.se eller WSP Environmental, Dragarbrunnsgatan 41A, 753 20 Uppsala.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till WSP Environmental senast 2 juni 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2017-06-02.

Ellevios samrådsredogörelse daterad 2017-10-09, som vi fick 2018-04-16.

WSP Sveriges handläggare är Maja Hemph Westerfelt, 070-0021293.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-04-16