Introduktion till remissen:
Markförlagd 220 kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg

Man vill ansluta en planerad elstation (transformator) vid Jarlaberg med högspänning på 220 kV från existerande anläggning vid Mårtensdal (öster om Gullmarsplan). Troligen kommer man att gräva upp många gång- och cykelbanor vid Sickla strand, Järlaleden och Värmdövägen för att lägga ned kabeln.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls tisdag 16 maj 2017 kl. 17.00-19.00 i Quality Hotel, Värmdövägen 84.

Samrådshandlingarna från 2017 finns här på Nacka Miljövårdsråds webb, de finns även på http://ellevio.se/samrad .
Följebrev med en översiklig karta över föreslagna sträckningar.
Detaljerad karta över föreslagna sträckningar.
Utförligt samrådsunderlag (66 sid).

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2017-06-02 till Maja.Hemph.Westerfelt@wspgroup.se eller WSP Environmental, Dragarbrunnsgatan 41A, 753 20 Uppsala.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2017-06-02.

2018 har man i stort bestämt hur man vill lägga kabeln men har ett avgränsningssamråd. Man har flyttat transformatorstationen vid Jarlaberg till södra delen av Sicklaberget.

Handlingarna för avgränsningssamrådet 2018 finns här på Nacka Miljövårdsråds webb:
Följebrev 2 med en översiklig karta över föreslagna sträckningar, avgränsningssamråd.
Detaljerad karta 2 över föreslagna sträckningar, avgränsningssamråd.
Utförligt samrådsunderlag Maj 2018 (62 sid).
Ellevios samrådsredogörelse daterad 2017-10-09, som vi fick 2018-04-16.

Synpunkter på avgränsningssamrådet skulle vara vara inne senast 2018-06-15 till Maja.Hemph.Westerfelt@wspgroup.se eller WSP Environmental, Dragarbrunnsgatan 41A, 753 20 Uppsala.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till WSP Environmental senast 15 juni 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående förslaget till avgränsningssamråd, 2018-06-15.

WSP Sveriges handläggare är Maja Hemph Westerfelt, 070-0021293.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-06-15