Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2018-06-15


WSP Environmental
Att: Maja Hemph Westerfelt
Dragarbrunnsgatan 41A
753 20  Uppsala
Maja.Hemph.Westerfelt@wspgroup.se

Kopia:     Kommunstyrelsen, Nacka kommun, 131 81  Nacka
registrator@nacka.se
Nacka Energi, Box 753, 131 24  Nacka
info@nackaenergi.seYttrande över markförlagd 220 kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg

Sammanfattning

Huvudkraftledningar i tät stadsmiljö bör normalt gå i bergtunnel, Vilket vi anser nödvändigt i detta fall. Tunnelbanans servicetunnel utgör en utmärkt förbindelse mellan Mårtensdal och Jarlaberg så fort den är byggd. Vi är upprörda över att stora delar av kabeln planeras vara rörförlagd under gångbanor då rörförläggningen ger betydligt högre magnetfält. Det magnetfält som redovisas vid rörförläggning är ca 2,7 gånger högre än den uppgift som gällde i tidigare förslag 2017. Vid rörförläggning kommer magnetfältes styrka vid markytan att bli ca 8,5  µT (mikroTesla) vilket är mer än 20 gånger högre än de 0,4  µT som ofta anses som högsta rekommenderade styrka.

Vi anser att föreslaget huvudalternativ och föreslagna alternativ är klart olämpliga sträckningar. Det leder till att ett stort antal gång- och cykelvägar kommer att vara uppgrävda under betydande tid, med ett 10 m brett arbetsområde. Med stor säkerhet kommmer kabeln snart att ligga ivägen för nya stadsutveckligsprojekt som kräver att kabeln flyttas. Vidare kommer ledningen att hamna omdelbart under platser där folk, inklusive skolbarn regelbundet rör sig.

Det är anmärkningsvärt att man vid markförläggning av huvudkraftledning inte använder sig av en metod för att reducera magnetfältet som sedan länge är känd av Vattenfall. Ambitionen bör vara att att fältstyrkan inte ska överstiga 0,4 µT (mikroTesla) ens i marknivå. Det är inte tillfredsställande att endast ange magnetfältet 1,5 m över marken, de många gånger högre fältstyrkorna närmare marken där barn rör sig och leker måste redovisas.

Miljöbalkens bestämmelser om bästa möjliga teknik samt försiktighetsmått som ska vidtas för människor och miljö uppfylls inte av samrådshandlingarna. Ett bättre underlag krävs för Energimarknadsinspektionens vidare handläggning av koncessionsärendet.

Vi anser att av Ellevio föreslaget huvudalternativ inte kan accepteras då det går för nära daghem och skolor, placeras under skolvägar, och ger oacceptabelt högt magnetfärt i synnerhet på de sträckor som rörförläggs. Ledningsdragningen skulle ge mycket omfattande störningar i synnerhet för cykel- och gångtrafiken då det till mycket stor del planeras förläggning under cykel- och gångbanor. Arbetsområdet kommer att vara ca 10 m brett.

Angående olika sträckningar och alternativ

Vi kan som vi tidigare skrivit inte tolerera att man spränger sig fram i berg i dagen genom Nackarteservatet men den korta sträcka nuvarande förslag passerar genom Nackareservatet kan vara rimlig under förutsättning att man "sopar igen" spåren efter sig, vilket rimligen går att göra på föreslagen plats.

Att ersätta den nuvarande gång- och cykelbron över Sickla kanal i Sickla Allés förlängning med ny bro kan vara rimligt men vi är allvarligt oroade för att allmänheten kan komma för nära kablarna på bron eller där de på ömse sidor går ner i marken. Eftersom de här inte ligger oåtkommliga under mark och dessutom är rörförlagda kan allmänheten riskera att utsättas för mycket höga magnetfält. Lösningen med styrd borrning under Sickla kanal är nog bättre.

Vi anser fortfarande att det är bättre att till att börja med försörja transformatorn vid Jarlaberg med en kabel från den stora stationen vid Östervik (RT 91) dragen i den vattenledlingsväg som går söder om denna till Kolbottensjön och därifrån upp mot Jarlaberg eller en sjökabel från ledningen mellan Koltorp på Lidingö och stationen i Boo. Dessa alternativ är främst att se som provisorisk strömförsörjning till Jarlaberg tills man kan lägga kabeln i tunnelbanans servicetunnel.

Eftersom behovet av mer el i centrala Nacka är knutet till att Nacka tvingats utlova att bygga 13500 bostäder för att få tunnelbana behövs ju denna ledning just därför att tunnelbanan byggs. Det borde vara möjligt att förhandla om att få lägga kabeln i tunnelbanans servicetunnel så fort denna sprängts färdigt långt innan trafiken startar.

Vi motsätter oss den nu föreslagna platsen för stationen vid Jarlaberg, som är mycket olämplig. Vi anser att, som planerades 2017, den måste placeras på nordvästra sidan om Skönviksvägen, se vårt svar på http://www.nackamiljo.se/skonviksvagen.html .

Allmänt

Vi är positiva till att kraftledningar läggs under mark istället för luftledningar. Det bästa alternativet är förläggning i bergtunnel eller borrhål genom berg, men även markförläggning är bättre än luftledning. Vid valet av dragning är det väsentligt att undvika bestående synliga skador såsom ledningsgator sprängda genom berg i dagen. Om kabeln läggs under en väg eller i en vägbank undviks i regel spår som är synliga när det gått några år sedan kabeldragningen. Dragning i anslutning till förskolor, skolor och under skolvägar måste undvikas.

Reducering av magnetfält

Vi ger nedan information om hur magnetfältet från kraftledningen vid markförläggning kan minskas kraftigt genom att kabelpaketet utformas annorlunda.

Vi noterar i dokumentation att beräkningar av magnetfältets styrka bara brukar redovisats för en höjd av 1,5 m ovan marken. Detta är konvention och rimligt för luftburna kraftledningar. För markförlagda ledningar anser vi det helt nödvändigt att även redovisa de många gånger starkare magnetfält som gäller nere i marknivån.

Det är värt att notera att om man alltid hade samma avstånd till alla tre kablarna i en trefasledning skulle magnetfälten ta ut varandra. Detta kan emellertid omöjligen uppnås annat än i enstaka punkter, varför en kraftledning alltid omges av ett magnetfält.

Genom att ha flera parallella kablar än de tre som krävs för en trefasledning kan emellertid magnetfältet kring kablarna nedbringas mycket kraftigt. Genom att ha fem kablar konfigurerade så att fyra av dem bildar en rektangel och den femte, något kraftigare kabeln ligger i rektangelns mitt och låta strömmen från en av de tre faserna gå till lika delar i kablarna i diagonalt motsatta hörn, nästa fas i de övriga motstående hörnen samt den tredje fasen i sin helhet genom den kraftigare mittkabeln blir magnetfältet bara en bråkdel av vad den blir med föreslagen konfiguration. Figuren nedan illustrerar till vänster av Ellevio föreslaget kabelförband och till höger kabelförband enligt vårt förslag.

Kabelförband

Med av Ellevio föreslagen konfiguration avtar magnetfältet med kvadraten på avståndet (på avstånd flera gånger större än inbördes avstånd mellan kablarna), medan magnetfältet med här föreslagen förbättring avtar med avståndet upphöjt till tre. Det är vidare viktigt att kablarna ligger så tätt intill varandra som möjligt.

En av många artiklar som beskriver hur man kan minska magnetfältet genom att arrangera flera ledningar i ett fördelaktigt geometriskt mönster är "Principles in Transmission Line Magnetic Field Reduction" av Per Persson från Vattenfall, Vällingby i tidskriften "IEEE Transactions on Power Delivery", Vol. 11, No. 3, July 1996, sidorna 1587-1593. Denna artikel finns att tillgå bl.a. på KTHs bibliotek.

Beräkningar utgående från denna artikel visar att man på detta sätt skulle kunna nedbringa fältet kraftigt, se tabell nedan. Fältstyrkorna på större avstånd med femkabelsystem måste dock justeras något uppåt eftersom de förutsätter att kabelförbanden håller exakt avsedd form (Vid beräkningen har antagits att det är 15 cm mellan kablarnas centrum, att kabelförbandets centrum ligger på 1,25 m djup och att skillnader i permeabilitet är av mindre betydelse samt Ellevios uppgifter om strömstyrka och magnetfält). Tabellen utgår från av Ellevio redovisat magnetfält för de platser ledningen är rörförlagd.

3 kablar   5 kablar   reducering
Vid markytan 8,5  µT 1,3  µT     6,5 ggr mindre
0,5 m ovan mark     4,3  µT 0,5  µT     8 ggr mindre
1,0 m ovan mark     2,7  µT 0,25  µT   11 ggr mindre
1,5 m ovan mark     1,75  µT     0,12  µT   14 ggr mindre
4 m från kabelcentrum 0,8  µT 0,02  µT     35 ggr mindre
10 m från kabelcentrum     0,13  µT 0,003  µT   45 ggr mindre

Elsäkerhetsverket rekommenderar att man inte bör förlägga skolor, daghem, lekplatser etc. på platser med mer än 0,2-0,3 µT. Även om man uppehåller sig kortare tid på platser nära de föreslagna ledningarna blir fältstyrkorna anmärkningsvärt höga. De platser som man här föreslår för nedgrävda kommer rimligen att bli attraktiva lekplatser för barn som kan komma att vistas där i betydande omfattning och givetvis kan komma att befinna sig nära marken.

Vid dragning av nedgrävd högspänningskabel (utanför ställverk etc.) är det ett rimligt krav att man utnyttjar en geometrisk konfiguration av kabelförbanden som på detta sätt gör att magnetfältets styrka avtar mycket snabbare med avståndet från kabeln för att begränsa fältstyrkan på de ställen där människor vistas.

När elanvändningen är hög kan man dessutom förmoda att magnetfälten blir 2-3 gånger högre än här redovisade årsmedelvärden.

Miljöbalken måste följas

Vid val av dragning och teknik måste miljöbalken 2 kap 3§ följas:
"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön."

Distribution av handlingar

Vi yrkar att Nacka Miljövårdsråd ska erhålla information om detta ärendes fortsatta behandling och om fortsatta tillfällen att yttra sig om förslaget, och vi önskar även information om framtida förslag som berör Nacka.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/yttrmarkkablarjarlaberg.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se