Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sarvträsk och Ormingehus

Man vill bygga ett antal bostadshus, parkeringshus och ett 17-våningshus centralt i Orminge. Parkeringshus och parkering i markplan samt natur i norra delen av Orminges centrala delar försvinner och ersätts med slutna kvarter. Kvarteren går fram till den genomgående Mensätravägen. Ett omådet natur med högt naturvärde föreslås bebyggas.

Sarvträsk och Ormingehus ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-07-02 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 12 juni 2018 17:30-19:30 i Meeting point Nacka, Betsövägen 2B (entré mot Röda torget).

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/558, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-07-02.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 2 juli 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2018-07-02.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tove Mark, 08-7189354 och projektledare Amanda Sterner Nordin 08-7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-07-02