Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sarvträsk

Under samrådsskedet gällde planen Sarvträsk och Ormingehus. Man vill bygga ett antal bostadshus, parkeringshus och ett 17-våningshus centralt i Orminge. Parkeringshus och parkering i markplan samt natur i norra delen av Orminges centrala delar försvinner och ersätts med slutna kvarter. Kvarteren går fram till den genomgående Mensätravägen. Ett omådet natur med högt naturvärde föreslås bebyggas.

Sarvträsk ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

Samrådsförslaget till detaljplan för Sarvträsk och Ormingehus finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-07-02 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 12 juni 2018 17:30-19:30 i Meeting point Nacka, Betsövägen 2B (entré mot Röda torget).

Synpunkter på samrådsförslaget till detaljplan skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/558, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-07-02.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget för Sarvträsk och Ormingehus, 2018-07-02.

Nu gäller ärendet endast det vattesjuka området söder om sjön Sarvträsk, huvudelen av det ursprungliga området har en egen plan Ormingehus.

I november 2018 inbjuder Sweco till samråd inför miljöprövning för vattenverksamhet för den utfyllnad av sumpskog och bortledning av grundvatten som skulle krävas för den föreslagna bebyggelsen vid Sarvträsk.

Underlaget för samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken finns här på kommunens webbsidor. Det verkar inte finnas på något bibliotek.

Synpunkter på samrådet inför miljöprövningen skulle vara inne till Lovisa.Lagerblad@sweco.se eller Sweco, Görwellsgatan 22, 112 62 Stockholm senast 2018-12-03.

Nacka Miljövårdsråds yttrande inför miljöprövning av vattenverksamhet. 2018-12-03.

Mark- och miljödomstolen kungör 2019-06-20 att vi kan komma med synpunkter på förslaget att fylla ut delar av våtmarkerna söder om Sarvträsk, svar senast 2019-08-09.

Mark och miljödomstolen kungör 2020-01-30 att förhandling om utfyllanden äger rum 11 mars 2020 kl. 9.00-16.30. Handlingar finns hos domstolen och Camilla Westling, 08-7189454, på kommunen.

Mark- och miljödomstolen ger i sin dom i mål M 2301-19 tillstånd till utfyllnad av våtmarksområde söder om Sarvträsk, domen kan överklagas senast 2020-05-27.

Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner samt Nacka Miljövårdsråd överklagar domen, 2020-05-27.

Även Länsstyrelsen överklagade domen, 2020-05-26, kompletterad 2020-06-17.

Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd för överklagandet, 2020-10-20, kan överklagas till HD senast 2020-11-19.

Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner samt Nacka Miljövårdsråd överklagar till högsta domstolen, 2020-11-19. Mål Ö 6101-20 R 23.

Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner samt Nacka Miljövårdsråd utvecklar talan till till Högsta domstolen, 2020-12-10.

Högsta domstolen beslöt att inte ta upp målet, 2021-04-29.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och finns till 2021-11-04 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2018/870, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2021-11-04.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 4 november 2021 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2021-11-04.

Kommunfullmäktige beslöt att anta detaljplanen för Sarvträsk, 2022-06-20.

Planen vann laga kraft, 2023-04-27.

Kommunens handläggare är planarkitekt Terese Karlqvist, 08-7189479 och projektledare Bastian Wreede, 08-7188000.

Swecos handläggare var Lovisa.Lagerblad@sweco.se, 08-6951304.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-05-13