Introduktion till remissen:
Detaljplan för Ormingehus

Man vill bygga ett antal bostadshus, parkeringshus och ett 17-våningshus centralt i Orminge. Parkeringshus och parkering i markplan samt natur i norra delen av Orminges centrala delar försvinner och ersätts med slutna kvarter.

Ormingehus ingår i planprogrammet för Orminge centrum.

Samrådsförslaget till detaljplan för Sarvträsk och Ormingehus finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-07-02 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Under samrådsskedet ingick även området Sarvträsk i en detaljplan gemensam för Sarvträsk och Ormingehus.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 12 juni 2018 17:30-19:30 i Meeting point Nacka, Betsövägen 2B (entré mot Röda torget).

Synpunkter på samrådsförslaget till detaljplan skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/558, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-07-02.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget om Sarvträsk och Ormingehus, 2018-07-02.

Det nu aktuella granskningsförslaget för Ormingehus finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2019-01-28 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2018/87, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2019-01-28.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2019-01-28.

Detaljplanen vann laga kraft 2020-07-14

Kommunens handläggare är planarkitekt Saba Carelli, 010-6156682 och projektledare Amanda Sterner Nordin 08-7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-07-16