Introduktion till remissen:
Järnvägsplan och detaljplan för Tattby station

Man vill rusta upp Saltsjöbanan och bygga mötesspår vid Tattby (och Fisksätra eller Östervik) station för att möjliggöra 12-minuterstrafik. Samrådet gäller främst om det är betydande miljöpåverkan.

Man avser att bygga en ny station med dubbla plattformar väster om den nuvarande stationen.

Samråd betydande miljöpåverkan mötestation Tattby.
Ritning över nya station Tattby.
Detaljritning nya station Tattby.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till tattby.saltsjobanan@sl.se eller Trafikförvaltningen projektkontor Sickla, Sickla industriväg 3, 131 54 Nacka senast 2018-07-09.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2018-07-09.

Samrådshandlingar för järnvägsplan finns tillgängliga här samt fanns på biblioteken i Forum och Saltsjöbaden till 10 april 2019.

Synpunkter på järnvägsplanen skulle vara in till registrator.tf@sll.se eller Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Att: Tomas Ramstedt, 105 73 Stockholm senast 2019-04-10, ange "SL 2017-0736".

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls onsdagen 20 mars 2019 kl. 16.00-19.00 i Samskolans matsal, Tattby.

Detaljplan och underlag finns här

Svar till registrator.plan@nacka.se senast 2019-04-10, ange KFKS 2014/717-214.

Nacka miljövårdsråds svar på detaljplan och järnvägsplan, 2019-04-10.

I mars 2020 kungörs granskning av både järnvägsplan och av detaljplan för nya Tattby station. Handlingar finns till 2020-04-01 även i Nacka stadshus och biblioteken i Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden.

Ett samrådsmöte med Trafikförvaltningen hölls i Fisksätra bibliotek onsdagen den 18 mars 2020 klockan 15:00-18:00.

Synpunkter på järnvägsplanen skulle vara inne till registrator.tf@sll.se eller Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Att: Tomas Ramstedt, 105 73 Stockholm senast 2020-04-01, ange "SL 2017-0736".

Synpunkter på detaljplanen skulle vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2014/717-214, 131 81 Nacka senast 2020-04-01.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2020-04-01.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2021-02-01.

Vi hade kunnat yttra oss igen innan järnvägsplanen fastställs, senast 2020-08-15.
Granskningsutlåtande.

Vi hade kunnat yttra oss igen innan detaljplanen fastställs, senast 2020-09-17.

Handlingar för andra granskningen av järnvägsplanen finns här samt till 2021-03-16 i Nacka stadshus och Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, Stockholm. Ändringen gäller bullerskyddsåtgärder.

Synpunkter på andra graskningen av järnvägsplanen skulle vara inne till registrator.tf@sll.se eller Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Att: Torbjön Berglund, 105 73 Stockholm senast 2021-03-16, ange "SL 2017-0736".

Trafikverket fastställde järnvägsplanen, 2021-10-21.

Kommunens detaljplan vann laga kraft, 2021-12-01.

Region Storstockholms Trafikförvartnings handläggare är plan- och avtalssamordnoare Torbjörn Berglund, 073-1822369, 08-7189359. Nacka kommuns handläggare är planarkitekt Annie Rondén, 08-7189443.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-12-14