Introduktion till remissen:
Saltsjöbanans upphöjning

Planen gäller att höja upp Saltsjöbanan mellan Sicka station och Finntorp så att bl.a. Planiavägen får anlutning till Värmdövägen under järnvägen. Tågen skulle inte längre stanna vid Nacka Station.

Förslaget har föregåtts av liknanande förslag 2007-2008.

Ett planprogram för Planiaområdet inkluderar det här berörda området.

Detaljplaneförslaget finns här på kommunens webbsidor, och fanns till 2016-09-12 i Nacka stadshus och på biblioteken i Dieselverkstaden och i Forum.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls måndag 29 augusti 2016 kl. 17.00-19.00 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS2016/514-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-09-12.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över samrådsversionen av detaljplaneförslaget, 2016-09-12.

Ett förslag till järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Satsjöbanans upphöjning har upprättats gemensamt av Landstinget och kommunen 2018.

Förslaget till järnvägsplan med MKB finns här på landstingets webb samt finns till 2018-11-06 på Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 och på Nacka stadshus samt på biblioteket i Dieselverkstaden.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hålls onsdag 17 oktober kl. 16.00-19.00 i Arenan, våning 3, Dieselverkstaden.

Skriftliga synpunkter på järnvägsplan med MKB skulle vara inne till upphojningen.saltsjobanan@sl.se eller Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, Att: Tomas Ramstedt, 105 73 Stockholm senast 2018-11-06, märk med 'Samråd järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning Saltsjöbanans upphöjning SL 2017-0739'.

Kommunen har samtidigt upprättat ett kompletterade PM som finns här jämte MKB på kommunens webb och fanns till 2018-11-06 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Synpunkter på MKB samt kommunens kompletterande PM skulle vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/514-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-11-06.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 6 november 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds samrådsyttrande om järnvägsplan och MKB till landsting och kommun, 2018-11-06.

Landstingets projektledare är Tomas Ramstedt. Kommunens handläggare är planarkitekt Åsa Dahlgren, 7187896, projektledare Fredrik Lidberg, 7189651 och miljöstrateg Birgitta Held Paulie, 7189395.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-11-07