Introduktion till remissen:
Program för Planiaområdet

Man vill tätbebygga ett större område i centrala Nacka. Området sträcker sig från Alphyddan och Finntorp i norr, Sickla stormarknad i väster och Kyrkviken i öster till Nysätra i söder.

Öppet hus om programförslaget hölls i Dieselverkstaden (Marcusplatsen 17) torsdagen den 14 november 2013 kl 18-20 och onsdagen den 20 november 18-20.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men har tagits bort och fanns till 2013-12-06 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Notera att man även måste studera trafikutredningen för att förstå förslaget, där visas t ex parkeringsgaraget för 470 bilar inne i berget mellan Alphyddan och Finntorp. Även Dagvattenutredningen innehåller förslag, Kulturhistoriska rapporten och trädinventeringen bör studeras.

Vid behandlingen i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2013-10-16 diskuterades först västra Sicklaön och ledamöterna skrev många synpunkter till protokollet. När de sedan diskuterade Planiaområdet skrev de ännu fler synpunkter till protokollet.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/640-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-12-06.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående programförslaget, 2013-12-06.

Programmet har inför antagande tillstyrkts av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Programmet antogs av kommunstyrelsen 2016-10-24.

Kommunens handläggare är Jenny Nagenius, 7189478 och Richard Hallman, 7187905.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-14