Introduktion till remissen:
Detaljplan för Eols udde, Kummelnäs.

Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägarna och tillåta mer bostadsbebyggelse inom området Eols udde i Kummelnäs. Området innehåller kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Strandskydd fåreslås upphävt på stora områden.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-06-28 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls Nacka stadshus den 8 juni 2017 kl. 18.00-20.00, en kort presentation av planförslaget gavs kl. 18.30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2015/785-214, 131 81 Nacka senast 2017-06-28.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2017-06-28.

Utökat förfarande, förslaget kommer senare på granskning.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2018-05-30 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/785-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-05-30.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2018-05-30.

Detaljplanen vann laga kraft 2020-09-18.

Kommunens handläggare är planarkitekt Roger Björk, 08-7189691.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-09-23