Introduktion till remissen:
Detaljplan för Eols udde, Kummelnäs.

Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägarna och tillåta mer bostadsbebyggelse inom området Eols udde i Kummelnäs. Området innehåller kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Strandskydd fåreslås upphävt på stora områden.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-06-28 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls Nacka stadshus den 8 juni 2017 kl. 18.00-20.00, en kort presentation av planförslaget gavs kl. 18.30.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2015/785-214, 131 81 Nacka senast 2017-06-28.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2017-06-28.

Utökat förfarande, förslaget kommer senare på granskning.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2018-05-30 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/785-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-05-30.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 30 maj 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2018-05-30.

Kommunens handläggare är planarkitekt Roger Björk, 08-7189691.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-05-30