Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
 
Nacka 2018-05-30
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2015/785-214
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Granskningsyttrande angående förslag till detaljplan för Eols udde


Nacka Miljövårdsråd är positivt till att kommunalt vatten och avlopp införs i planområdet samt till föreslagna förbättringar av vägnätet.

Vi tycker dock det är viktigt, att förändringarna genomförs med stor hänsyn till den befintliga naturmarken inom området, som till stora delar har höga naturvärden och en värdefull historisk bruksmiljö.

Miljövårdsrådet tar inte ställning till kostnaderna för projekten och kostnadernas fördelning mellan kommun, boende och ev. flera.

Nacka miljövårdsråd föreslår följande

Att utöka strandskyddet längs hela Eols udde då syftet med strandskydd är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och långsiktigt bevara goda livsmiljöer för växt- och djurliv på både land och i vatten. Det är mycket viktigt att strandzonen bevaras, den är värdefull för både människor djur och växter.

Att ha tillgång till naturen är värdefullt för individen ur återhämtningssynpunkt. Det har visat sig i flera forskningsprojekt att detta är livskvalitet. Därför bör hela Eols udde strandskyddas.


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande


Detta remissvar finns även som http://www.nackamiljo.se/yttreolsudde.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se