Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
 
Nacka 2017-06-28
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2015/785-214
Nacka kommun
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Remissvar angående förslag till detaljplan för Eols udde


Nacka Miljövårdsråd är positivt till att kommunalt vatten och avlopp införs i planområdet samt till föreslagna förbättringar av vägnätet.

Vi tycker dock det är viktigt, att förändringarna genomförs med stor hänsyn till den befintliga naturmarken inom området, som till stora delar har höga naturvärden och en värdefull historisk bruksmiljö.

Miljövårdsrådet tar inte ställning till kostnaderna för projekten och kostnadernas fördelning mellan kommun, boende och ev. flera.

Vi vill dock lämna följande synpunkter:

  • Vi tycker det är bra att så många träd som möjligt bevaras i området.

  • Vi tycker det är bra att stora delar av den för Stockholms samhällshistoriska miljö bevaras. Att se och uppleva en svunnen bruksmiljö är en tillgång för oss alla. Det ingår i livskvalitén.

  • Att bevara landskapsbilden är mycket viktigt för oss medborgare i Nacka men även för turister som kommer sjövägen – det är inloppet till Stockholm som möter våra turister – vårt ansikte utåt.

  • Vi tycker det är bra att utsiktspunkten bevaras och att tillgängligheten till denna ökar då stigen förbättras.

  • Vi tycker det är bra att kommunalt vatten och avlopp/förbättringar av vägar kommer till området.

Nacka miljövårdsråd föreslår följande förbättringsåtgärder:

  • Att strandskyddet bevaras i större utsträckning, på tomter borde strandskyddet kunna kvarstå på en bredare remsa från stranden samt att det inte upphävs på fullt så stora vattenområden. I största möjliga utsträckning bör allmänheten få tillträde till området. Ute på udden finns stora områden som inte utgör privata tomter, detta område borde planläggas som natur.

  • Det är viktigt att Askrikefjärden uppnår god ekologisk status redan före 2027 om vi i Nacka skall kunna uppnå våra miljömål. Den dominerande källan till fosfor i Askrikefjärden är utsläpp från Käppala reningsverk.

  • Andelen ”hård jordyta” bör minimeras – allt för att minska avrinningen ut i Askrikefjärden.


För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande


Detta remissvar finns även som http://www.nackamiljo.se/eolsudde.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se