Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 4 - Södra Kvarnholmen

Man vill klämma in ett större antal flerbostadshus på Kvarnholmens södra stand med sammanlagt ca 650 lägeheter plus andra lokaler, bl a dagis. En badanläggning föreslås i en flytande bassäng.

Om den planerade bron över Svindersviken mot Ryssbergen byggs kan man förvänta att området blir bullerstört av genomfartstrafik.

Förslaget ha föregåtts av ett program för hela Kvarnholmen.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2013-03-01 men åtekom senare och fanns till 2011-09-16 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Ett samrådsmöte hölls i Kvarnholmen Utveckling AB:s projektkontor, Tre Kronors väg 38 på Kvarnholmen, måndag den 29 augusti 2011 kl 18.00.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/405 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-09-16.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2011-09-16.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2012-04-03 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/405 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2012-04-03.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2012-04-03.

Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-15.

Kommunens handläggare är Kristina Källqvist, 7189269 och Sven Andersson, 7189465.
Tidigare handläggare Magnus Bäckström, 7189405.

I juni 2018 vill KUAB (Kvarnholmen Utveckling AB) ha synpunkter på en kajanläggning med en s.k. tryckbank ute i vattnet vid Södra Kvarnholmen. Detta för att förhindra skred. De vill även förlänga kajen. Ett samråd inför ansökan om vattenverksamhet.

Inbjudan till samråd.
Samrådshandlingar.
Samrådshandlingarna finns även på http://kvarnholmen.com/samrad2018 .

Synpunkter inför ansökan om vattenverksamhet skulle vara inne till Elin.Nannstedt@sweco.se senast 2018-08-13. eller Sweco Environment AB, att: Elin Nannstedt, Box 34044, 100 26 Stockholm.

Frågor till projektledare Göran Nilsson@jm.se, 070-104 31 34.

Nacka Miljövårdsråds svar angående vattenverksamhet för tryckbank, 2018-08-13.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-08-14