Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2018-08-13Sweco Envirinment AB
Att: Elin Nannstedt
Box 34044
100 26 Stockholm
Elin.Nannstedt@sweco.se

Kopia:   Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
131 81 Nacka
registrator.plan@nacka.se


Samråd angående tryckbank Kvarnholmen


Nacka Miljövårdsråd har tagit del av handlingarna. Vi avger följande yttrande om att anlägga en tryckbank i havet för att förhindra jordskred ut i havet.

Nacka Miljövårdsråd anser att området ej skall bebyggas om det är så instabilt i marken att det måste anläggas en tryckbank samt att området blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa och till behovet av skydd mot olyckor. Dessutom måste nedanstående punkter beaktas:

Ingreppet kräver en särskild prövning enligt bestämmelserna om vattenverksamhet enligt 11 kap i Miljöbalken samt från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap miljöbalken.