Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2011-09-16
Nacka Miljövårdsråd
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2010/405 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   Nacka
Remissvar angående samråd av förslag till detaljplan för del av Kvarnholmen, Etapp 4 - Södra Kvarnholmen


Nacka Miljövårdsråd är i princip positivt till upprustningen av de gamla industribyggnaderna på Kvarnholmen enligt planerna i tidigare etapper, och att detta görs på ett pietetsfullt sätt med hjälp av antikvarisk expertis samt höga stadsplanemässiga och arkitektoniska ambitioner.


1.   ALLMÄNT

Kvarnholmen ingår som en del i ett större område som är av riksintresse för kulturminnesvården enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1989. Dessutom omfattas Kvarnholmen av riksintresse för kust- och skärgård samt riksintresse för farled. Området gränsar även till Nationalstadsparken som omfattas av riksintresse enligt miljöbalken. Inom Nationalstadsparken får inte tillkommande anläggningar eller åtgärder skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden, vilket vi anser kräver särskild hänsyn även på Kvarnholmen. Strandskydd gäller i vattnet och 300 m från strandkanten på land inom hela programområdet. Området omfattas också av Nacka kommuns "Kvalitetsprogram för Nackas norra kust".

Nacka Miljövårdsråd anser därför att planering och exploatering inom planområdet måste utföras med stöd av kvalificerad kompetens inom många områden som berör ovanstående intressen och stor hänsyn även tas till dessa från kommunens sida, som ju har det slutliga planmonopolet och därför befogenhet och ansvar att säkerställa detta.


2.   BOSTADSMILJÖ, EXPLOATERINGSGRAD

Nacka Miljövårdsråds främsta invändning mot detaljplaneförslaget är att exploateringsgraden är alldeles för hög.

Vi tycker det är mycket synd, att man återigen i Nacka när man har den unika förmånen av att utgå från ett område med högvärdig miljö i form av havskontakt, värdefull natur och kulturminnen m.m. inte vill tillvarata denna och skapa en boendemiljö av högsta kvalitet, utan istället förfaller till att trycka in ett alldeles för stort antal bostäder och övrig byggnation på en för liten yta.

De tidigare etapperna för Kvarnholmen har ju även de en mycket hög exploateringsgrad och resterande etapper verkar ha samma inriktning. Dessutom är ju tidigare nyligen exploaterade områden på Nackas norra kust av samma karaktär.

Kommunens argumentation på samrådsmötet, att miljön i området är av så hög kvalitet så att en hög exploatering kan tillåtas tycker vi är helt förkastlig.


3.   TRAFIKBULLER

Bullerfrågorna är ju problematiska. Det ständiga bullret från Värmdöleden som stör stora delar av Kvarnholmen och speciellt här i etapp 4 där alla bostäder är vända mot Värmdöleden och har branta bergsluttningar bakom, som reflekterar bullret är ju en stor olägenhet. Att försöka skapa en "tyst sida" i bostäderna under dessa förhållanden är ju tämligen omöjligt och utanför husen finns ju bullret kvar.

Den lokala trafiken förutsätts ju även medföra bullerstörningar, speciellt trafiken från bron, som får karaktären av genomfartstrafik.

Då bullerproblemen inte anses gå att åtgärda tycker vi att en lägre exploateringsgrad är motiverad.


4.   LANDSKAPSBILDEN

Att landskapsbilden från andra sidan Svindersviken påverkas är förstås ofrånkomligt och acceptabelt, om man vinnlägger sig om en hög arkitektonisk kvalitet i gestaltningen av området.

I kvalitetsprogram för Nackas norra kust anges:
"Tillkommande bebyggelse får inte sticka fram" bakom Kvarnholmens udde. Befintlig vegetation förstärks och får breda ut sig över de gamla utfyllnadsområdena."

I miljökonsekvensbeskrivningen anses att "förslaget i mycket begränsad omfattning påverkar Kvarnholmens silhuett från farleden.

Nacka Miljövårdsråd anser att detta är en felaktig beskrivning.

Det framgår ju redan av den knapphändiga dokumentationen om detta i planhandlingarna, som ju ganska regelmässigt brukar dölja oönskade realiteter, varför vi befarar att den nya bebyggelsen blir än mer framträdande än som visas. Moderna datorprogram finns ju sedan länge, som kan åskådliggöra korrekta perspektivritningar. Vi anser att sådana skall användas i planhandlingar i stället för nuvarande ofta förljugna perspektivteckningar.

Kvarnholmens silhuett är ju relevant för riksintresset för kulturminnesvården, riksintresset för kust- och skärgård, riksintresset för farled och Nationalstadsparken som omfattas av riksintresse enligt miljöbalken.

En enkel lösning på problemet är att minska hushöjderna några våningar. Flera andra fördelar skulle därmed vinnas. Se kap. 2.

Nackas förfulande av landskapsbilden från många delar av Stockholm, Nationalstatsparken samt farleden in till Stockholm är ju redan idag en skamlig katastrof.


5.   KULTURHISTORIA

Det enda hus av kulturhistoriskt värde anses det s.k. Saltmagasinet vara.

Huset har en intressant och tilltalande form och vi anser att detta hus bör bevaras. Det går naturligtvis att renovera, om viljan finns, och kan inrymma många lämpliga verksamheter. Dessutom kommer det att utgöra ett intressant minnesmärke över den tidigare industriepoken samt skänka välbehövlig variation i den f.ö. helt moderna miljön.


6.   VATTENYTOR

Nacka Miljövårdsråd anser att vattenytorna måste behandlas med största varsamhet och dess positiva bidrag till miljön utnyttjas maximalt.

I Svindersviken har ju en stor del vid Ryssviken redan förstörts av de flytande villorna, vilket nu negativt påverkar hela Södra Kvarnholmen.

Speciellt de bostäder, som ligger utefter Södra kajen får ju ytterligare sin vattenutsikt förstörd av båthamnen. Vi tycker därför att båthamnen om möjligt skall flyttas längre in i viken och läggas vid industribyggnader eller på annan mindre störande plats.

Svindersviken är ju mycket smal och därför vänder vi oss mot att man lägger stora hus ute vid vattnet. Vi förordar en bred strandremsa för allmännheten, som inte ger intryck av att vara privat mark. Därigenom skapar men en fin utsikt för alla ut mot Stockholms farled och kajen kan bli en stor tillgång med plats för träd och andra växter.

Vi vänder oss också kraftigt mot att vattenytan exploaterats genom att Sillkajen breddats ut i vattnet. Detta talas tyst om i planhandlingarna. Man nämner bara att en ny kaj byggts.

Placering av hus K ute i vatttnet tycker vi också är olämpligt.


7.   REKREATIONSOMRÅDEN

I tidigare etapper för Kvarnholmen har framhållits, att plats inte funnits för ytor lämpliga idrottsutövning t.ex. fotbollsplaner. En liten fotbollsplan finns i etapp 2. I etapp 4 finns heller ingen sådan yta reserverad och vi konstaterade, att i nästa etapp på berget ovanför Södra Kajen heller inte finns några sådana ytor reserverade.

Man måste betänka att många barn och ungdomar kommer att bo på Kvarnholmen och att dessa måste få en bra miljö för rekreation och fritid i närheten av sin bostad för spontana aktiviteter och samvaro. Att resa till Nacka idrottsplats är inget alternativ.

Nacka Miljövårdsråd anser därför att minst en idrottsplan skall anläggas i området för etapp 4 och minst två i området ovanför Södra kajen. Några hus kan därmed med fördel tas bort ur planerna.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/sodrakvarnholmen.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se