Introduktion till:
Detaljplan och bygglov för vårdboende på Hamndalsvägen, Hasseludden 1:79.

Man vill bygga ett äldreboende med 59 vårdbostäder på en gammal fotbollsplan vid Hamndalsvägen, Hasseludden. Planområdet gänsar i söder och öster direkt mot Skarpnäs beslutade (men överklagade) naturreservat.

Planbeskrivningen och introducerande texter börjar med en flagrant felaktighet, man påstår att platsen ligger "ca 1 km norr om Orminge centrum". Sanningen är att avståndet till Orminge centrum, som är närmaste plats med affär och annan service, är 2,3 km fågelvägen och 3,7 km bilvägen, närmaste busshållplats är 700 m bort vilket är för långt bort för de flesta sjukliga äldre.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-10-20 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, MSN 2016/267, 131 81 Nacka senast 2017-10-20.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2017-10-20.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott tar 2018-01-23 ställning till om Hamndalsvägen måste breddas. Ärendet blir ett stadsbyggnadsprojekt.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2018-05-25 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Orminge.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2017/1117, 131 81 Nacka senast 2018-05-25.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående granskningsförslaget, 2018-05-25.

Kommunfullmäktige antog planen 2018-12-17 trots omfattande avvikande meningar.

Beslutet att anta planen kan överklagas senast 2019-01-10.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av detaljplanen, 2019-01-10.

Mark- och miljödomstolen beslöt att avslå överklagandet 2019-11-06. Domen är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

Detaljplanen vann laga kraft i mars 2020.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott gav bygglov till vårdboendet, 2021-02-17.

Nacka Miljövårdsråd överklagar bygglovet, 2021-03-16. (dnr 15376-2021, 17423-2021)

Nacka Miljövårdsråd kompletterar överklagan av bygglovet, 2021-04-12.
Örnar mot människor – åtta års kamp i miljödomstolarna
Kommunfullmäktiges beslut om detaljplan.

Länsyrelsens beslöt att avslå överklagandena, 2021-05-10.

Kommunens handläggare är planarkitekt Kristina Källkvist, 08-7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-05-12