Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och Nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2019-01-10


Till:   Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Box 69,   131 07   Nacka

Sänds till:   Nacka kommun
Planenheten KFKS 2017/1117
131 81   Nacka
registrator.plan@nacka.se

Överklagan av Nacka kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 § 349 om antagande av detaljplan för Hasseludden 1:79, KFKS 2017/1177, Nacka kommun

Härmed överklagar Nacka Miljövårdsråd ovan angivet beslut i Nacka kommunfullmäktige den 17 december 2018 och yrkar att beslutet om detaljplan för fastigheten Hasseludden 1:79 ska upphävas.

Nacka kommunfullmäktige skriver i sitt beslut att Svenska Vårdfastigheter avser att uppföra en byggnad för särskilt boende för äldre. Byggnaden beräknas omfatta ca 4600 kvadratmeter bruttoyta och inrymma ca 60 lägenheter i tre våningsplan. Svenska Vårdfastigheter skriver dock på sin hemsida (svenskavardfastigheter.se) att de avser att bygga 72 lägenheter med en yta av 6200 kvadratmeter. Detta skulle då innebära att Svenska Vårdfastigheter AB, som inte har tecknat avtal med Nacka kommun, har för avsikt att bygga avsevärt större än vad beslutet i fullmäktige innebär.

Nacka kommuns äldrenämnd gjorde prognos för äldres behov av bostäder 2018 2030 (daterad 2017-11-23). Rapporten, "Prognos för äldrenämndens behov av bostäder 2018 2030", syftade till att ge en ram för en möjlig ökning av bostäder utifrån demografi och antalet kunder på befintliga boenden i olika åldersgrupper. Av rapporten framgår att bostäder för äldre med fördel kan placeras nära bland annat kommunikationer, service och handel. Boenden kan även lokaliseras tillsammans med ungdomsbostäder, förskolor eller kulturverksamheter. Ett samnyttjande av lokaler främjar social hållbarhet och ger ekonomiska fördelar sägs det vidare i rapporten. Av prognosen framgår det att det under prognostiden kommer att råda ett överskott på denna typ av särskilda boenden, varför Äldrenämnden uttalat sig om att det nu aktuella boendet på Hasseludden ej är efterfrågat av kommunen. Av rapporten framgår det även att det planerade bygget skulle inrymma 60 lägenheter och inte 72 som Svenska Vårdfastigheter uppger.

Nacka Miljövårdsråd anser att lokaliseringen är klart olämplig. Bebyggelsens utformning på platsen är också problematisk trots vissa förändringar efter samrådet. Underlaget för fullmäktiges beslut har så stora brister att beslutet måste upphävas.

Entrén till Skarpnäs naturreservat har inte beaktats men behöver en seriös behandling innan någon exploatering på platsen skulle kunna accepteras.

Trafiksäkerhet, dagvattenmängder samt kulturmiljön i sitt riksintressesammanhang måste beaktas för samtliga exploateringar i området. Nacka kommun hävdar att denna exploatering inte kan antas ha en betydande miljöpåverkan. Enligt Nacka Miljövårdsråds uppfattning är detta en total felbedömning från kommunens sida. Kommunen har tidigare beslutat om att anta en detaljplan för byggande av ett gigantiskt storhotell (Norges Hus) med 250 rum med tillhörande konferens- och utställningslokaler på granntomten till den nu aktuella fastigheten. Vidare beslöt man i det ärendet att samtidigt godkänna byggandet av ett parkeringshus i två våningar i nära anslutning till nu aktuell fastighet. Miljövårdsrådet yrkar att länsstyrelsen måste upphäva Nacka kommunfullmäktiges beslut då dessa tre projekt sammantaget måste anses ha en betydande miljöpåverkan.

Att naturvärdena inte har utretts är anmärkningsvärt med tanke på att området är en port mot ett kärnområde i en regionalt viktig grön kil. Reservatsbildning pågår sedan länge.

Fastigheten ligger mycket perifert. Dålig kollektivtrafik innebär att platsen är svår att nå för anställda och besökande. Det är långt till service och folkliv. Avståndet till närmaste busshållplats är ca 700 meter varvid en stor del av sträckan utgörs av en brant backe. Kommunen hävdar att Hamndalsvägen standardhöjs genom att den föreslås att få trottoar, ny beläggning samt kompletterande belysning, vilket kommer att underlätta att ta med rullstolsburna på promenad. Denna så kallade standardhöjning är ett stort ingrepp i en känslig natur. Denna del av Hamndalsvägen har redan belysning och är redan belagd med asfalt men den branta backen går naturligtvis inte att bygga bort, varför denna utbyggnad av vägen i sig är överflödig och ej efterfrågad av de närboende.

Bilvägen till närmsta centrum med affärer med mera är ca fyra km. Tidigare har det föreslagits att bygga bostäder på fastigheten men detta förkastades bl a på grund av läget. Det är dessutom tveksamt om det ens föreligger ett behov av vårdboende i Nacka. För det fall sådana ska byggas så ska det självklart ske i anslutning till centrumanläggningar. Välfärdsfastigheter bör integreras med olika typer av bostäder och andra verksamheter i stadsbygden. Detta bör behandlas i kommunens översiktsplanering. Tillgång till kollektivtrafik och service bör särskilt beaktas. Det är förkastligt att isolera äldre vårdbehövande i perifera lägen som nu är fallet i detta ärende.

Exploateringen skapar biltrafik med utsläpp och stort behov av parkering. Planförslaget innebär därmed onödigt stora klimatutsläpp. Det blir svårt att rekrytera personal som inte har bil. Kvällstid är busstrafiken mycket gles. Ett sådant här bygge kommer att generera ännu mera trafik med alla varutransporter, sopbilar mm. Hasseludden är redan mycket trafikstört med många tunga transporter. I ett sent skede kom man på att närmare halva vägen är en gång- och cykelväg med tillåtelse till trafik till och från fastigheterna. För närvarande är denna del av Hamndalsvägen angöring till sex fastigheter varav två är sommarbostäder och en är obebodd. Enligt beslutet ska exploatören, som vi alltså inte vet vem det är, bekosta bygge av ny tvåfilig väg med gång- och cykelbana. Även detta vägbygge måste anses medföra en betydande miljöpåverkan.

Området är mycket kuperat och det blir mycket svårt att för rullstolsburna eller personer i övrigt med gångsvårigheter i övrigt gå på promenad. Området ligger intill en mörk norrsluttning och skyms dessutom av höga träd. Dagsljus når inte ner under vinterhalvåret. En placering på norrsidan av ett berg med relativt höga träd hindrar på ett effektivt sätt ljuset från att tränga ner till den föreslagna byggnaden. Det finns inga gångvägar i närområdet som är vinterhållna. Trots närheten till Höggarnsfjärden/Halvkakssundet finns inga möjligheter för de boende att komma i närheten av vattnet då det inte finns några vägar eller stigar ner till vattnet och terrängen är mycket brant.

Bebyggelsen är planerad att ligga i ett norrläge. Planförfattarna säger sig ha studerat ljusförhållandena men inte beaktat skogen på norrsluttningen. Troligen har man inte besökt platsen en mörk vinterdag! En mörk tomt med mörk byggnad är deprimerande för boende med flera. Under ca halva året når solen inte fram över träden på norrsidan av fastigheten varför placeringen av vårdboendet är felaktig.

Bebyggelsen tar bort en fotbollsplan som blir svår att ersätta eftersom kommundelen är mycket kuperad. Denna fotbollsplan används mycket som träningsplan för olika fotbollslag och är även en populär plats för grupper som utför gymnastikövningar på helgerna. Vidare används planen som lekplats för många hundägare då det är den enda öppna platsen i området.

Hamndalsvägen är led för promenader till Hamnbovägen som fortsätter in i Skarpnäs skogsområde som är blivande naturreservat. Detaljplanen synes till stor del privatisera vägkorsningen som kan uppfattas som vårdboendets område och endast denna verksamhets entre. Vårdbyggnaden på ena sidan Hamnbovägen och teknikbyggnaden på andra sidan gör entren mot Skarpnäs mycket diffus. Det blivande Skarpnäs naturreservat är ett viktigt ströv- och friluftsområde för Orminge, Hasseludden och blivande Telegrafområdet. Genom att på detta sätt privatisera en viktig entre till området finns risk för att människor utestängs. Vidare är det viktigt att inte ytterligare belasta området med ytterligare trafik.

Hänvisning till färgsättningen av Yasuragi är helt ologisk då det inte finns ett visuellt samband. Samspelet med den äldre villabebyggelsen i närområdet borde istället ha studerats. Bebyggelsen gör ett mycket stort visuellt intrång i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Den animerade bilden från sjösidan för att bevisa att byggnaderna ej kommer att synas från sjön är felaktig, då man medvetet valt en sådan vinkel så att det inte syns. Hade man valt att göra animeringen något västerut skulle bilden bli en helt annan. En så stor byggnad i tre plan kommer självfallet bli ett mycket dominerande inslag i det mycket kultur- och miljökänsliga området.

Nacka kommun har i sin granskningshandling för planbeskrivningen (sidan 4), upprättad i mars 2018, beträffande miljökvalitetsnormer för vatten angett att

"Dagvatten från planområdet avrinner via ett dike under Hamndalsvägen och vidare ut i Askrikefjärden. Recipient för dagvatten från planområdet är Askrikefjärden, som är en klassad vattenförekomst i VISS. Vattenkategorin är kust och ingår i distriktindelningen norra Östersjön.

Enligt 2009 års fastställda statusklassning var den ekologiska statusen otillfredsställande och den kemiska statusen uppnådde ej god status. Miljökvalitetsnorm för Askrikefjärden är god ekologisk status till 2021 och god kemisk ytvattenstatus utan tidsbestämmelse. Miljökvalitetsnorm för den ekologiska statusen är uppskjuten till 2027 på grund av övergödningsproblematiken och åtgärdernas genomförbarhet."

Dagvatten från det blivande Skarpnäs naturreservat rinner i en bäck längs med Hamnbovägen och sedan vid södra sidan, utmed bergssidan, av planområdet vidare norrut genom ett cementrör under Hamndalsvägen mellan två grannfastigheter ut i Halvkakssundet, del av Höggarnsfjärden. En bit upp längs med Hamnbovägen finns även en källa med anslutning till bäcken. Vid Hamndalsvägen ansluter även en avloppsledning från Yasuragi med, troligen, överloppsvatten från Yasuragis bad.

En exploatering av denna fastighet kan inte ske innan det gjorts en korrekt undersökning av den ekologiska statusen av den angivna recipienten av dagvattnet.

Hur dagvattenfrågan utreds är ett exempel på ett begränsat plan- och miljöperspektiv. Både naturmark, bebyggelse och tillkommande bebyggelse uppströms området ska naturligtvis beaktas. Exempelvis Norges hus och Yasuragi med sina dagvattentillskott ska integreras och kommenteras i en seriös analys av miljöpåverkan i recipienten Höggarnsfjärden/Halvkakssundet (vattenförekomst enligt ansvarig vattenmyndighet). Redan idag släpper Yasuragi ut vatten genom läckage från sina bassänger.

Dagvattenutredningen behandlar 0,87 hektar och inte hela planområdet som också omfattar del av Hamndalsvägen dvs 1,2 hektar. Mer hårdgjord mark vid utbyggd väg med gångbana tillkommer som behöver bedömas ihop med diken etc.

Nacka kommun har dagen före fullmäktiges beslut slutit avtal med ett aktiebolag, Hasseludden 1:79 Fastighets AB. Detta bolag är dock registrerat som vilande och är inte registrerat vare sig för moms och F-skatt. Till yttermera visso är bolaget inte registrerat som arbetsgivare. Detta bolag som kommunen alltså slutit avtal med är inte samma bolag som ansökt om detaljplanen. Hasseludden 1:79 Fastighets AB ingår ej i en koncern. Huvudmannen i bolaget är dock verksam i bland annat två andra inblandade företag, Svenska Vårdfastigheter AB och Magnolia Bostad AB. Redan på denna grund ska Nacka kommunfullmäktiges beslut, KFKS 2017:1177 upphävas.

Nacka Miljövårdsråd vill slutligen framhålla att Nacka kommunfullmäktiges beslut togs i stor oenighet och vill därför också hänvisa till den reservation mot beslutet som avgavs och till de särskilda yttranden som antecknades.

Sammanfattningsvis anser Nacka Miljövårdsråd på de skäl som här redovisats att Nacka kommunfullmäktiges beslut i detta ärende måste upphävas.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/klaganhamndalsvagen.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se