Introduktion till ärendet:
Bygglov för återuppbyggnad av stuga 45 i Skuruparken

Ett bygglov för att återuppbygga stuga 45 i Skuruparken har sökts. Ärendet har föregåtts av tidigare beslut och överklaganden.

För den utdragna frågan om att göra Skuruparken till naturreservat se här.

Ett par av handlignarna finns här, fullständigare kan beställas från stadsbyggnad@nacka.se .
Skuruparken med stuga 45 markerad.
Ritning till bygglovsansökan.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till registrator.bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2018-06-12, ange B 2016-1937.

Alla som har synpunkter på dessa förslag bör skriva till kommunen senast 12 juni 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar, 2018-06-12.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt 2018-06-20 att bevilja strandskyddsdispens och bygglov för stuga 45 i Skuruparken men kräva att skärmtaket rivs.

Nacka Miljövårdsråd överklagar strandsskyddsdispens och bygglov för återuppbyggnad av stuga 45 i Skuruparken, 2018-07-16. (Länsstyrelsen: Strandskydd diarienummer 32927-2018, bygglov diarienummer 33355-2018).

Nacka Miljövårdsråds komplettering av överklagandet av strandskyddsdispensen, 2018-09-06.

Nacka Miljövårdsråds komplettering av överklagandet av bygglovet, 2018-09-06.

Nacka Miljövårdsråds andra komplettering av överklagandet av strandskyddsdispensen, 2018-11-07.

Begäran om anstånd med att utvecka talan, 2018-11-30. Vi fick respit till 2019-01-10.

Nacka Miljövårdsråds komlettering av hur vi är berörda av beslutet och varför vi ska ha talerätt, 2019-01-10.

Nacka Miljövårdsråds andra komplettering av överklagandet av bygglovet, 2019-08-21.

Länsstyrelsen gick på kommunens linje både vad gäller strandskyddsdispens och bygglov i två beslut 2019-08-21.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens och bygglov för återuppbyggnad av stuga 45 i Skuruparken till Mark- och miljödomstolen, 2019-09-26.

Nacka Miljövårdsråd kompletterar överklagandet till Mark- och miljödomstolen om strandskyddsdipens, mål M 6659-19, och bygglov, mål P 6562-19, för stuga 45 i Skuruparken, 2019-10-25.

Mark- och miljödomstolen avslår vår överklagan både vad avser bygglov och strandskyddsdispens, 2020-02-13.

Mark och miljööverdomstolen beslöt i mål nr P 6562-19 att platsen inte är lämplig för en stuga och att strandskyddsdispens och bygglov ska avslås, domen kan inte överklagas, 2021-07-06.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-07-13