Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2019-01-10

Länsstyrelsen i Stockholms län
Att: Linda Bellucci Feijen
Box 22067,   104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se


Om hur Nacka Miljövårdsråd är berörd av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens i Nacka beslut 2018-06-20 om bygglov och strandskyddsdispens för stuga 45 i Skuruparken, Dnr 403-33355-2018

Nacka Miljövårdsråd, som ju har som syfte att värna miljön, har sedan 1969 framfört synpunkter kring alla reservatsbildningar och praktiskt taget alla förslag till detaljplaner i Nacka.

Århuskonventionen

Enligt den av FN-organet UNECE utarbetade Århuskonventionen som Sverige ratificerat ska en miljöorganisation som vi ha talerätt inte bara i strandskyddsärenden utan även i bygglovsärenden.

En bra beskrivning av Århuskonventionens betydelse återfinns i Jonas Ebbessons artikel "Rättsligt återbesök i Nationalstadsparken: Om rättsligt skydd och allmänhetens engagemang" som utgör sidorna 35-49 i Kungliga Vitterhetsakedemiens konferensskrift nr 96 "Platsens kulturella betydelse", Ulf Sporrong (red) 2018. Denna skrift kan köpas eller laddas ned gratis från Vitterhetsakademien.

Ett prejudikat finns i Mark- och Miljööverdomstolens dom av 2018-11-22 i mål P 2291-18 där de med hänvisning till Århuskonventionen gav Naturskyddsföreningen i Varberg talerätt i ett bygglovsärende i Falkenberg med upphävande av Mark- och miljödomstolens i Vänersborgs beslut.

Skuruparken

Ett av de ärenden Nacka Miljövårdsråd ägnat sig åt mest är just Skuruparken, vi har argumenterat för att Skuruparken i största möjliga utsträckning skall vara ett allmäntillgängligt naturreservat utan privatiserade områden:

  • 2005-09-15 skrev vi ett utlåtande till kommunen där vi avvisade förslaget i en förstudie att bygga bostadshus i delar av Skuruparken, vi hemställde att kommunen istället skulle bilda ett reservat av Skuruparken.
  • 2007-09-30 svarade vi på kommunens remiss om att bilda ett naturreservat av Skuruparken.
  • Ett öppet brev till politikerna i Nacka Skuruparken hotas återigen av exploatering! tillsammans med 16 andra organisationer publicerades i Svenska dagbladet 2009-02-09.
  • 2009-04-16 skrev vi tillsammans med flera organisationer till Nacka Miljö- och stadsbyggnadsnämnd och efterlyste sammanställningen av inkomna remissvar.
  • 2010-11-09 svarade vi på kommunens andra förslag till att bilda naturreservat av Skuruparken.
  • En insändare Skuruparken – byggbolag saboterar beslut om naturreservat tillsammans med 15 andra föreningar publicerades på DN Sthlm Debatt 2013-05-23 och i Nacka Värmdö Posten 2013-05-28.
  • Kommunens beslut om naturreservat upphävdes 2013 på formella grunder.
  • 2014-01-14 svarade vi på kommunens tredje förslag till att bilda Naturresevat Skuruparken.
  • Kommunen beslutade 2014-04-22 att göra vissa ändringar i reservatsföslaget.
  • 2014-06-15 svarade vi på fjärde förslaget till naturreservat. Kommunfullmäktige beslutade om naturreservat, efter överklagan gjorde Länsstyrelsen vissa ändringar men 2017-06-22 upphävde regeringen beslutet eftersom kommunen gjort ett formaliefel.

Ovanstående historieskrivning kan följas på http://nackamiljo.se/intrskurupark.html , där våra svar, skrivelser och insändare kan läsas.

Nacka Miljövårdsråd har emellanåt ordnat debatter med Nackas politiker, 2018-03-27 i Dieselverkstaden hade vi bjudit in en politiker från varje parti i Nackas kommunfullmäktige för att debattera med varandra och svara på frågor från publiken om Nackas grönområden – debatt med politiker. Inbjudna politiker: Hans Peters (C), Gunilla Grudevall-Steen (L), Anders Tiger (KD), Per Chrisander (MP), Cathrin Bergenstråhle (M), Christina Ståldal (NL), Khashayar Farmanbar (S), David Bergquist (SD), och Rolle Eriksson (V). Debattledare var Eva Nisser. Självfallet var Skuruparken ett av de grönområden som kom upp i debatten.

Med hänvisning till ovanstående anhåller vi om talerätt både vad gäller strandskydd och bygglov.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Denna komplettering finns även som
http://www.nackamiljo.se/klaganskurup45beroring.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se