Introduktion till:
Bildande av Naturreservat Skuruparken

2003: Man vill åter försöka att bygga bostäder i Skuruparken trots att detta stoppas för nåra år sedan av en bred lokal oppinion. Området ägs bl a av JM.

Områdesnämnden Sicklaön inbjöd till öppet hus om Skuruparken i Saltängens skola, matsalen, torsdagen den 12 juni 2003 klockan 14-19.

Översiktsplanen anger att området är park- och fritidsanläggning.

2003: StartPM för bebyggelsen av Skuruparken. (Word doc-format)

Vid ett välbesökt möte 14 februari 2004 i Saltängens skola protesterades det mot byggplanerna.

En förening "Aktionsgruppen Rädda Skuruparken" har bildats.

Nacka Miljövårdsråds utlåtande över Nacka kommuns förstudie över Skuruparken samt en hemställan om att göra naturreservat av Skuruparken, 2005-09-15.

Man föreslår nu 2007 att göra Skuruparken till naturreservat. Det har dock funnits flera förslag på reservatets gränser. Kommunen kräver att markägaren JM ser till så att stugorna kommer bort från parken.

Förslaget från 2007 fanns tillgängligt på kommunens webbsidor tills det togs bort sommaren 2016 och fanns till 30 september 2007 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på reservatsförslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Registrator, MSN 2007/81, 131 81 Nacka senast 2007-09-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på första samrådet, 2007-09-30.

Skuruparken hotas återigen av exploatering! Nacka Miljövårdsråd och 16 andra organisationer skriver ett öppet brev till Nackas politiker, 2009-02-09 (pdf-fil). Det öppna brevet publicerades i Svenska Dagbladet 2009-02-09.

ABC-nytt sände 2009-02-12 ett inslag om Skuruparken, kunde under en tid även ses på webben.

Nacka Miljövårdsråd och andra organisationer skriver till Miljö- och Stadsbyggnandnämnden och efterlyser en sammanställning av remissvaren angående bildande av Naturrervat Skuruparken, 2009-04-16.

Hösten 2010 presenterades ett andra samrådsförslag. Det är mer explicit att stugorna skall bort. Ett område i norra delen närmast trafikplasen vid Skurustugan har undantagits från resrvatet trots att området har höga naturvärden. I detta förslag finns endast ett tänkbert läge för ett eventuellt kaffé, förslaget från 2007 hade tre alternativa placeringar.

Det andra reviderade förslaget från 2010 fanns tillgängligt på kommunens webbsidor till sommaren 2016.

Synpunkter på det reviderade andra reservatsförslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Registrator, MSN 2007/81, 131 81 Nacka eller med e-post till miljostadsbyggnadsnamnden@nacka.se senast 2010-11-08.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på andra samrådet, 2010-11-09.

Insändare om Skuruparken, undertecknad av Nacka Miljövårdsråd och 15 andra föreningar, publicerad på DN Sthlm Debatt 2013-05-23 och i Nacka Värmdö Posten 2013-05-28.

Beslutet att inrätta naturreservat upphävdes 2013 därför att kommunen inte haft handlingar tillgängliga på utlovad plats och att samrådstiden varit för kort. Man avser att ta om beslutet utan möjlighet att överklaga på formella grunder. Några få sakuppgifter har ändrats i det nya förslaget.

Det 2013 aktuella tredje, lätt reviderade, förslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor till sommaren 2016. och fanns till 2014-01-14 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på det tredje reviderade reservatsförslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Registrator, KFKS 2011/537-265, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator@nacka.se senast 2014-01-14.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på tredje samrådet, 2014-01-14.

Sammanställning av remissvar om Skuruparken 2007 - april 2014.

Vid ett extra möte med naturreservatsnämnden 2014-04-22 beslöts att efter några ändringar sända ut reservatsförslaget på nytt.

Man har bl a förtydligat att det inte är tillåtet med standardhöjning av stugorna.

Det 2014 aktuella fjärde reviderade förslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2019-12-16 och fanns till 2014-06-15 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.
Trots att kommunen tagit bort det finns förslaget och bakgrundsmateriel ändå här:
Reservatsföreskrifter på remiss 2014
Det historiska Landskapet
Parkhistoriskt utlåtande
Stuginventering 2007
Flora och fauna

Synpunkter på det fjärde reviderade reservatsförslaget skulle vara inne till Nacka kommun, Registrator, KFKS 2011/537-265, 131 81 Nacka eller med e-post till registrator@nacka.se senast 2014-06-15.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på fjärde samrådet, 2014-06-15.

Remisssammanställning september 2014.

Kommunfullmäktige fattade beslut om Skuruparkens naturresrvat 2015-04-27.

De beslutade föreskrifterna från 2015 togs bort från kommunens sidor om Skuruparken men finns ändå här.

Det beslutade förslaget har överklagades och ändrades på ett par punkter av Länsstyrelsen.

Regeringen upphävde 2017-06-22 reservatsbeslutet p.g.a. att kommunen gjort ett formaliafel (inte låtit markägaren JM yttra sig om vad överiga parter tyckt i samrådet). Nu måste kommunen göra ett femte samråd och ett nytt beslut.

Nacka kommunfulmäktige beslöt 2020 att avbryta försöket att göra Skuruparken till naturreservat.

Kommunens handläggare är Roger Grönwall, 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-12-11