Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2014-06-15
Nacka kommun
Registrator
KFKS 2011/537-265
131 81  Nacka
registrator@nacka.se

För kännedom:   Länsstyrelsen Stockholm,
  Enheten för naturvård, stockholm@lansstyrelsen.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.seRemissvar avseende fjärde samrådsförslaget till bildande av naturreservat Skuruparken


Nacka Miljövårdsråd tillstyrker bildandet av naturreservat Skuruparken.

Vi vänder oss emellertid bestämt mot några av de ändringar i förslaget som gjorts jämfört med förslaget daterat november 2013:

Under rubrik NATURRESERVATETS SYFTE (sid 5) vill vi ha kvar den tidigare meningen "Aktiviteter och inslag som innebär privatisering av mark och som därmed minskar det allmänna rekreationsvärdet får dock inte inrymmas inom reservatet." istället för förslaget (april 2014) "Det är dock av vikt att främja och utveckla tillgängligheten för allmänheten i området.".

Under rubrik INTRESSEPRÖVNING (sid 10) vill vi att stycket i sin helhet ska lyda som i förslaget daterat november 2013, d.v.s.: "Inskränkningarna bedöms inte påverka något enskilt eller allmänt intresse i större utsträckning än nödvändigt med hänsyn till skyddsbehovet. Målet är att området i så stor utsträckning som möjligt ska vara allmäntillgängligt och att antalet privata stugor på sikt därför ska minimeras, eftersom de har negativ påverkan på rekreationsvärdet."

Under rubrik Stugbebyggelse (sid 18) vill vi bara ha kvar det första stycket medan de tillagda styckena ska bort, med avslutande stycke som i version november 2013 "Det finns idag bara en ursprunglig vikstuga kvar."

Stugkartan (sid 19) anser vi måste tas bort ur förslaget.


Angående förslaget i övrigt:

För övriga synpunkter hänvisar vi till våra remissvar av 2007-09-30 som finns tillgängligt på webben som http://www.nackamiljo.se/skurupark.html, vårt svar av 2010-11-09, tillgängligt som http://www.nackamiljo.se/skurupark2.html och vårt svar av 2014-01-14, tillgängligt som http://www.nackamiljo.se/skurupark3.html .

Vi anser, som tidigare, att stugorna ska bort. Tyvärr har markägaren försökt sabotera detta genom att ge fleråriga arrendekontrakt som inte avser endast husen utan även en omgivande tomt. Vidare har det förekommit svartbyggen i Skuruparken. Det är kommunens skyldighet att såsom tillsynsmyndighet ingripa mot åtgärder som strider mot det interimistiska förbudet och skadar det blivande naturreservatet.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar finns på webben som http://www.nackamiljo.se/skurupark4.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se