Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2010-11-09
Nacka Miljövårdsråd


Nacka kommun
MSN 2007/81
Registrator
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
131 81   Nacka


Remissvar avseende reviderat förslag till bildande av naturreservat Skuruparken


Nacka Miljövårdsråd tillstyrker bildandet av naturreservat Skuruparken.

Vi hänvisar i första hand till vårt remissvar av 2007-09-30 som finns tillgängligt på webben som http://www.nackamiljo.se/skurupark.html .

Vid Miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte 2010-09-22 föreslogs av fyra ledamöter att punkt C6 i föreskrifterna skulle ändras till förbud mot att "Cykla annat än på stig och anlagd väg". Detta är en mycket olycklig och närmast felaktig formulering. En väg torde alltid vara anlagd, däremot är det viktigt att förbjuda cykling på ej anlagda stigar. I t ex Nackareservatet cyklar många mountainbikecyklister som ofta (trots förbud) cyklar där det inte tidigare varit stig. När de cyklat på samma ett hundratal gånger har det uppstått en ny stig. Därefter kan de hävda att de cyklar på en stig, som de själva skapat. Förbudet bör som föreslagits gälla att "Cykla annat än på väg" eller möjligen "Cykla annat än på väg och anlagd stig".

Vi tycker att det är olämpligt att man jämfört med 2007 års förslag uteslutit en del av området i norr närmast Skurustugan. Vi tror inte att hela det undantagna området kommer att behövas för ny trafikplats och oroar oss för att undanta detta område kan komma att leda till att man förstör mer än absolut nödvändigt av detta område t ex som etableringsområde under byggtiden.

I den mån konsulter kommer att anlitas exempelvis för juridiska spörsmål kring reservatsbildningen måste det säkerställas att vederbörande konsult, och det företag konsulten är verksam i, är fria från affärsförbindelser med markägaren. Detta naturligtvis för att säkerställa ett opartiskt arbete och ett befriande av konsulten från intressekonflikter. Det är underförstått att kommunen kan räkna med kraftigt motstånd från markägaren mot reservatsförslaget enligt Nacka Miljövårdsråds bedömning.

Beträffande stugbebyggelsen bör det prövas om dessa byggnader överhuvudtaget omfattas av regelverket kring bygglov mm då karaktären är av provisoriskt slag. Såvitt vi vet så förekommer ju att fastighetsbolag marknadsför provisoriska byggnader med argumentet att inget byggnadslov krävs. Om byggnadslovreglerna inte är tillämpliga kan det möjligen vara lättare att genomföra en avveckling av stugorna. Ett flertal stugor är belägna på strandskyddat område. En annan synpunkt i sammanhanget är att eftersom markägaren är ett större börsnoterat byggbolag borde ett så resursstarkt bolag enkelt kunna kompensera stugägarna/sina arrendeinnehavare med annan mark.

I övrigt kan framhållas att det självfallet är önskvärt att parken rekonstrueras och noterbart är då att i den västra delen av parken, som markägaren önskar exploatera, fanns en av de finaste upplevelserna i parken, de s.k. cascaderna. Övriga nackdelar för parken med en exploatering är bland annat avverkning av ädellövskog med ståtliga månghundraåriga ekar, i det närmaste en barriär av bebyggelse som begränsning i väster för den parkyta som skulle finnas kvar. Samt naturligtvis stympningen i sig av parken.

Miljövårdsrådet noterar med tillfredställelse att reservatsförslaget inte tillåter någon exploatering av området.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/skurupark2.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se