Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och Nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2019-09-26

Till:   Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Box 69, 131 07 Nacka

Sänds till:   Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholm beslut av 2019-08-21 angpående strandskyddsdispens, 505-32927-2018, och bygglov, 403-33355-2018, för stuga 45 i Skurparken, Sicklaön 73:10 i Nacka.

Överklagandet gäller beviljande både av strandskyddsdispens och av bygglov i efterhand för återuppbyggnad av stuga 45 i Skuruparken.

Skuruparken ska enligt upphävt beslut vara ett naturreservat, den ska vara ett natur- och rekreationsområde.

Nacka Miljövårdsråd yrkar på att strandskyddsdispens inte ges samt att bygglov inte ges.

Nacka Miljövårdsråd begär med hänsyn till stor arbetsbelastning anstånd med att utveckla sin talan till den 25 oktober 2019.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman

Detta överklagande är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/klaganmmdstuga45skurup.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se