Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2018-09-06Att: Mia Lindström
Länsstyrelsen i Stocholms län
Box 22067
104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.seKomplettering av överklagande av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens i Nacka beslut 2018-06-20 § 164 strandskyddsdispens för stuga 45 i Skuruparken, Dnr 32927-2018


Nacka Miljövårdsråd överklagar beslutet av följande skäl:

Strandskyddsdispens får endast ges om (i) det finns särskilda skäl och (ii) om det enskilda intresset väger över det allmänna intresset att strandskyddet upprätthålls.

Det finns inget särskilt skäl för att bevilja dispens.

Det enskilda intresset väger inte heller över det allmänna intresset.

Vi konstaterar vidare att stor restriktivitet skall iakttas vid dispensärenden. Detta gäller särskilt inom ett blivande naturreservat.

Området tillhör de primära rekreationsområdena enligt 4 kap 2 § miljöbalken och är därmed av riksintresse. En dispens skulle försämra allmänhetens tillgång till området både på kort och lång sikt.

Området är vidare av särskild betydelse för naturvården och friluftslivet. Då skall dispens aldrig beviljas.

Området omfattas av riksintresse för kust och skärgård enligt 3 och 4 kap. miljöbalken för sina samlade natur- och kulturvärden.

Föreningen anser att beslutet inte motsvarar det undantag från det allmänna intresset.

Beslutet har inte stöd i plan- eller områdesbestämmelser och strider mot intentionerna i det förslag till reservatbestämmelser som tagits fram av kommunen.

Den aktuella stugan är betydligt större än en tidigare stuga som ägaren brände innan han lät bygga upp denna nya stuga.

Den aktuella kolonistugan har en utformning och ett utförande som går utöver övriga stugor i området och saknar enligt vår uppfattning de kulturhistoriska egenskaper som kan motivera ett behållande.

Vi vill understryka att det aktuella huset saknar anordningar för att ta hand om avlopp från toaletter, disk, tvätt och dusch. Av miljöskäl finner vi det därför helt orimligt att bevilja strandskyddsdispens för denna byggnad i ett blivande naturreservat.

Anmärkningsvärt är att Nacka Miljövårdsråd svarade på kommunes samråd i bygglovsärendet (Bil. 1) under remisstiden 2018-06-12 men att detta inte alls framgår av handlingarna i ärendet. Orsaken kan ha bl.a. varit att en registrator felaktigt registrerat handlingen som inkommen 2018-06-13 trots att den inkom 2018-06-12. Vid beslutstillfället förefaller det som att nämndens ledamöter varit helt ovetade om vårt svar liksom ett svar från Skuruparkens vänner som också inkom 2018-06-12.

Nacka Miljövårdsråd yrkar på att Länsstyrelsen upphäver strandskyddsdispensen och att stranskydd skall gälla på den aktuella platsen.

Vidare yrkar Nacka Miljövårdsråd på att syn ska hållas på platsen.

Vi förbehåller oss rätten att komplettera vår talan hos Länsstyrelsen.

Bilagor

  1. Nacka Miljövårdsråds svar angående bygglovsärende B 2016-001937 under remisstid, 2018-06-12.

  2. På Nacka kommuns sida om Skuruparken https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/strategisk-stadsutveckling/framtida-naturreservat/skuruparken2 finns under fliken "Antagande" en "Skötselplan och föreskrifter" samt under fliken "Samråd" dokumenten "Det historiska landskapet", "Flora och fauna", "Parkhistoriskt utlåtande" och "Stuginventering". Dessa är för stora för att bilägga till ett e-postmeddelade men är relevanta i ärendet.

För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta överklagande finns även som
http://www.nackamiljo.se/klaganstrskurup45kompl.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se