Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och Nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2018-06-12

Bygglovsenheten, B 2016-1937
Nacka kommun
131 81 Nacka
registrator.bygglov@nacka.se

Yttrande över bygglov för stuga 45 i Skuruparken, B 2016-1937

Nacka Miljövårdsråd anser att bygglov inte kan beviljas.

Skuruparken ska enligt upphävt beslut bilda ett naturreservat, inga privata stugor ska få bygglov i parken, den ska vara ett natur- och rekreationsområde.

Platsen är strandskyddad, ingen strandskyddsdispens bör ges för att uppföra privata stugor.

Skulle kommunen anse sig tvingad att bevilja ett bygglov är det väsentligt att noga kontrollera att denna stuga till storlek och placering inte avviker från den tidigare stugan.

För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/stuga45skurupark.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se