Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och Nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2019-10-25


Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Att: Jenny Sundin Box 69
131 07 Nacka
mmd.nacka.avdelning4@dom.se


Komplettering av överklagande av strandskyddsdispens, mål M 6659-19, och bygglov, mål P 6562-19 för stuga 45 i Skurparken, Sicklaön 73:10 i Nacka.

Skuruparken är ett till största delen strandskyddat natur- och rekreationsområde som enligt upphävda beslut skall vara naturreservat. Det är ett område som inte är lämpligt att bebygga, bl.a. saknas ordnat avlopp och vägar. Området saknar detaljplan. Att bygga här är inte en god hushållning av mark.

Stugorna i Skuruparken har tillkommit utan bygglov och utan ordnad plan för vägar, avlopp etc. Ägaren till den tidigare stugan 45 i Skuruparken, som saknade bygglov, rev och brände resterna av sin stuga och lät bygga en ny högre, större stuga med skärmtak och altan på en annan intilliggande plats. Han har i efterhand sökt bygglov för sin otillåtet uppförda nya stuga. Huset saknar anordningar för att ta hand om avlopp från toaletter, disk, tvätt och dusch. Av miljöskäl finner vi det därför helt orimligt att bevilja bygglov för denna byggnad i ett blivande naturreservat.

Strandskyddsdispens får endast ges om (i) det finns särskilda skäl och (ii) om det enskilda intresset väger över det allmänna intresset att strandskyddet upprätthålls. Det finns inget särskilt skäl för att bevilja dispens. Det enskilda intresset väger inte heller över det allmänna intresset. Vi konstaterar vidare att stor restriktivitet skall iakttas vid dispensärenden. Detta gäller särskilt inom ett blivande naturreservat. Området tillhör de primära rekreations- områdena enligt 4 kap 2 § miljöbalken. En dispens skulle försämra allmänhetens tillgång till området både på kort och lång sikt. Området är vidare av särskild betydelse för naturvården och friluftslivet. Då skall dispens aldrig beviljas. Området omfattas av riksintresse för kust och skärgård enligt 3 och 4 kap. miljöbalken för sina samlade natur- och kulturvärden.

Stugorna i Skuruparken var ursprungligen enkla vikstugor som på hösten kunde vikas ihop för att förvaras i ett förråd och resas igen på våren. Efter hand har stugorna utan att bygglov beviljats blivit permanenta, några stugor används idag t.o.m. för permanent åretruntboende trots att inte avlopp installerats och ingen plan och inget bygglov finns.

Kommunen avslog bygglov i efterhand för den aktuella stugan 2017-04-19, protokoll bifogas, efter att Länsstyrelsen upphävt detta kände man sig på kommunen tvungen att ändra detta beslut. Att just denna stuga skulle erhålla bygglov förefaller oss helt orimligt.

För vår rätt att överklaga hänvisas till bifogade skrivelse till Länsstyrelsen i detta ärende, stadgar, årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande styrelsemöte.

Nacka Miljövårdsråd yrkar på att strandskyddsdispens inte ges samt att bygglov inte ges.

På Nacka kommuns sida om Skuruparken https://www.nacka.se/skuruparken finns under fliken "Antagande" en "Skötselplan och föreskrifter" samt under fliken "Samråd" dokumenten "Det historiska landskapet", "Flora och fauna", "Parkhistoriskt utlåtande" och "Stuginventering". Dessa är för stora för att bilägga till ett e-postmeddelade men är relevanta i ärendet.

Bilagor:

  • Nacka kommuns ursprungliga väl motiverade avslag av bygglov, sidorna 41-46 ur protokoll för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden myndighetsutskott 2017-04-19.
  • Skrivelse till Länsstyrelsen av 2018-10-12 i detta ärende, Dnr 505-32927-2018, om hur Nacka Miljövårdsråd är berört av ärendet.
  • Stadgar, antagna 1969-10-02, ej senare ändrade.
  • Årsmötesprotokoll från 2019-03-27.
  • Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2019-05-21.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman


Denna komplettering av överklagande är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/komplmmdstuga45skurup.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se