Introduktion till remissen:
Kretsloppscentral Kil

Kretsloppscentralen ingår i Kils verksamhetsområde.

Man vill söka miljötillstånd för att anlägga en stor återvinningscentral gemensam för Nacka och Värmdö, kallad Kretsloppscentral Kil.

Samrådsförslaget inför miljötillståndet finns tillgängligt på Värmdö kommuns webbsidor och fanns till 2016-11-16 på kontaktcenter i kommunhuset på Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Synpunkter inför miljötillståndet skulle vara vara inne senast 2016-11-16 till registrator.TEN@varmdo.se eller Värmdö kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 134 81 Gustavsberg, ange diarienummer 15TEN/159.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådet om miljötillståndsansökan, 2016-11-16.

Samtidigt byggs en provisorisk återvinningscentral i Boo.

I juli 2017 prenteras en detaljplan för Verksamhetsområde Östra Kil med återvinningscentralen gemensam för Nacka och Värmdö.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls torsdagen 17 augusti 2017 17:00 till 19:00 i kommunhuset på Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg.

Samrådsförslaget för detaljplanen finns tillgängligt på Värmdö kommuns webbsidor och fanns till 2017-08-25 på kontaktcenter i kommunhuset på Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Synpunkter på samrådsförslaget för detaljplan skulle vara vara inne senast 2017-08-25 till varmdo.kommun@varmdo.se eller Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg, ange diarienummer 2015KS/0463.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådet om detaljplan, 2017-08-25.

Granskningsförslaget för detaljplanen finns tillgängligt på Värmdö kommuns webbsidor och fanns till 2018-05-08 på kontaktcenter i kommunhuset på Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Synpunkter på granskningsförslaget för detaljplanen skulle vara vara inne senast 2018-05-08 till varmdo.kommun@varmdo.se eller Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg, ange diarienummer 2015KS/0463.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till Värmdö kommun senast 8 maj 2018 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds granskningsyttrande över detaljplanen, 2018-05-08.

Länsstyrelsen ska ta ställning till ansökan om miljöfarlig verksamhet, yttranden skulle vara inne till stockholm@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm senast 2018-09-27, ange diarienummer 52016-2017.
Kungörelse 2018-08-28   Ansökan och Teknisk beskrivning   Avfallslag, fraktioner och mängder   Föroreningsbelastning på dagvattnet   Miljökonsekvensbeskrivning   Samrådsredogörelse   Släckvattenutredning
För detaljplaner, dagvattenutredning, bullerutredning m.m. se Värmdös sidor enligt länk från utställningsförslaget ovan.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över ansöklan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, 2018-09-27.

Frågor om Värmdös detaljplanearbete besvaras av Susanne Moberg och Linnéa Olofsson, telefon via kontaktcenter, 08-570 470 00. Länsstyrelsens handläggare är Malin Wiberg.

Senast ändrad av Jan Åman 2020-01-09