Introduktion till remissen:
Boo Återvinningscentral

Man vill anlägga en återvinningscental (ÅVC) i Boo nära Bootippen (Dalkarlsängen) med tidsbegränsat tillstånd.

Placeringen blir på båda sidorna om Boovägen omedelbart söder om Värmdöleden.

Den är tänkt att vara ett provisorium medan återvinningscentralen i Skuru byggs om 2017-2018. För anläggningen i Boo står i ansökan att man vill ha tillfällingt bygglov t.o.m. 2024-06-30, i kungörelse i dagstidningar har man emelletid sagt t.o.m. 2019-10-15. Samtidigt har man sökt förlängt tidsbegränsat till stånd för återvinningscentralen i Skuru, dnr B2014-1241, t.o.m. 2019-06-30.

Ritning finns här (beklagligtvis har vi fått den kopierad på tvären) men såvitt känt ej utställd i Nacka stadshus eller på bibliotek.

Synpunkter på samrådsförslaget om Boo ÅVC skulle vara inne till Bygglovsenheten, dnr B2014-0655, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-10-06.

Nacka Miljövårdsråds yttrande angående bygglov, 2014-10-06.

Trots att tiden för synpunkter på byggnadstillståndet gått ut (och man vill besluta om det 2014-10-15 i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden) kommer först 14/10 miljöanmälan för Boo ÅVC. Handlingarna finns ej på bibliotek men lades senare ut på kommunens webb.

Här finns:

Synpunkter på miljöanmälan angående Boo ÅVC skulle vara vara inne till Miljöenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-11-04, skriv "dnr M2014-1069" eller "Återvinningscentral Boo" som rubrik.

Nacka Miljövårdsråds yttrande angående miljötillstånd, 2014-11-04.

Nacka Naturskyddsförening, Boo Miljö- och Naturvänner samt Nacka Miljövårdsråd sände denna skrivelse till ledamöterna i Miljö- och stadsbyggnnadsnämnden 2014-11-11 inför beslut om miljötillstånd för Boo återvinningscentral. Denna fältrapport för platsen bifogades.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av Nacka kommuns byggnadstillstånd för Boo ÅVC, 2014-11-28.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av Nacka kommuns miljötillstånd för Boo ÅVC, 2014-12-15.

Länsstyreslen avvisade 2015-01-28 vårt yrkande på inhibition för Boo ÅVC.

Länsstyreslen avvisade 2015-06-11 vårt överklagande av miljötillstånd för Boo ÅVC.

Nacka Miljövårdsråds överklagan till Mark- och miljödomstolen av miljötillstånd för Boo ÅVC, 2015-07-10.

Länsstyrelsens avvisande av vårt överklagande, 2015-07-13.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av Länsstyrelsens beslut av 2015-07-13, 2015-08-20.

Mark- och Miljödomstolens avvisande av vårt överklagande av 2015-08-20, 2015-08-28

Kommunens handläggare är miljö- och hälsoskyddsinspektör Tore Liljeqvist, 7188718 och för bygglov Mikael Andersson, 070-4319670.

Återvinningscentralen byggs sommar-höst 2016.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-09-01