Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2014-11-28Länsstyrelsen i Stocholms län
Box 22067
104 22  Stockholm

Sänds till:
Nacka kommun
Miljö och stadsbyggnadsnämnden
Bygglovsenheten
131 81   Nacka
registrator.plan@nacka.se


Överklagande av bygglov för Boo återvinningscentral, Nacka kommun


YRKANDE

Nacka Miljövårdsråd yrkar på att Länsstyrelsen upphäver Nacka Kommuns beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnen 2014-10-15 att bevilja bygglov av ett nytt ÅVC vid Boo-vägen, Dnr B2014-0655.

GRUNDER

Stridighet mot gällande detaljplan
Bygglovet står i strid mot den gällande detaljplanen. I Nacka Kommuns beslut hänvisas till en kommande detaljplan för området. Detta förfarande står i strid med 9 kap. 30§ PBL.

Undermålig Miljökonsekvensbeskrivning
Den Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som upprättats är inte komplett då den inte fullt ut utreder alternativa lokaliseringar av ÅVC på den s k "Boo-tippen". Den alternativa lokaliseringen avfärdas, utan att beskriva de fördelar som den alternativa lokaliseringen har jämfört med den med bygglov beviljade placeringen av ÅVC;

Då enbart nackdelar och inga av dessa fördelar med den alternativa placeringen redovisats har därmed bygglovet beviljats i Nacka Miljö- och stadsbyggnadsnämnd baserat på ett inkomplett beslutsunderlag. Det finns anledning att tro att politikerna i nämnden ej antagit bygglovet med ett korrekt beslutsunderlag där de bägga lokaliseringarna värderas på ett neutralt och sakligt sätt.

INHIBITION

Nacka Miljövårdsråd yrkar på att Länsstyrelsen inhiberar bygglovet i väntan på Länsstyrelsens dom.
Vi vill att Länsstyrelsen förhindrar eller försvårar för Nacka Kommun att påbörja åtgärder som avverkning, schaktning och sprängning av fastigheten innan bygglovet vunnit laga kraft. Om bygglovet inhiberas så kommer det vara svårare för Nacka Kommun att få ansökan om avverkning beviljad av Skogsstyrelsen. Nacka Miljövårdsråd anser även att bygglov måste föregås av marklov för markarbetena p g a höjdskillnaderna. Åtgärder som sprängning, schaktning och i någon mån även avverkning är irreversibla. Därmed bör beslutet inhiberas så att inte marklov kan beviljas utan att bygglovet vunnit laga kraft.För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande


Detta överklagande finns även som http://www.nackamiljo.se/klaganatervinningboo.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se