Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2015-07-02Till:   Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Sänds till:   Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se


Överklagande av miljötillstånd för Boo återvinningscentral, Nacka kommun

YRKANDE

Nacka Miljövårdsråd yrkar på att Mark och Miljödomstolen i Nacka ändrar Länsstyrelsen beslut 2015-05-11 (beteckning 5051-1919-2015) att avslå överklagandet från Nacka Miljövårdsråd (NMR).

NMR överklagade 2014-12-15 Nacka Kommuns beslut §304 i Miljö och Stadsbyggnadsnämnd 2014-11-12 att bevilja miljötillstånd för en tillfällig återvinningscentral (ÅVC) vid Boo-vägen, Dnr M2014-1069. NMR yrkade då på att Länsstyrelsen skulle:

Nacka Miljövårdsråd yrkar nu på att Mark och Miljödomstolen:

GRUNDER FÖR ATT UPPHÄVA MILJÖTILLSTÅNDET

Nacka Miljövårdsråd anser att den Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som upprättats inte är komplett och bör underkännas.

MKB uppfyller inte kravet på att utreda alternativa lokaliseringar. Enligt 2 kap 6§ 1 stycket MB anges att för verksamhet som tar mark och vattenområden i anspråk ska platsen väljas med hänsyn till att ändamålet ska uppfyllas med minsta intrång och olägenhet för människans hälsa och miljön. Den alternativa lokalisering har ej utretts korrekt och en missvisande analys anges. NMR menar på att MKBn därmed strider mot Miljöbalken och ska underkännas.

Länsstyrelsen invänder i sitt beslut att en MKB inte är nödvändig för en miljöanmälan av detta slag, och prövar därmed inte om den kan anses uppfylla kraven. Nacka Miljövårdsråd kan inte avgöra huruvida en MKB krävs för en dylik miljöanmälan, men är av uppfattningen att eftersom en MKB faktiskt har upprrättats i detta fall så torde denna handling krävts som beslutsunderlag av Miljö- och stadsbyggnadsnämnd. En MKB som upprättats och ligger till grund för ett beslut i nämnden bör därmed uppfylla de juridiska kraven för en MKB.

NMR har i sitt överklagande till Länsstyrelsen angett följande felaktigheter i MKB:

"MKB utreder inte fullt alternativa lokaliseringar av ÅVC på den s k "Boo- tippen". Den alternativa lokaliseringen avfärdas, utan att beskriva de fördelar som den alternativa lokaliseringen har jämfört med den i tillståndshandlingarna beskrivna placeringen av ÅVC vid Boo-vägen;
Fördelar med den alternativa lokaliseringen på "Boo-tippen" (ej beskrivna i MKB):

  • Inga grönområden tas i anspråk för ÅVC och ingen avverkning av träd är nödvändig
  • "Boo-tippen" har en egen infartsväg från Boo-vägen. Därigenom undviker man att, som i den föreslagna lokaliseringen vid Boo-vägen, att Boovägen blir en del av anläggningen. I den föreslagna lokaliseringen kan man få problem med bilar och släpvagnar som korsar Boo-vägen och gång- och cykelbanan (som även barnen använder som skolväg), och eventuellt backar, kör fel eller brister i uppmärksamhet.
  • ÅVC kan byggas permanent på "Boo-tippen", istället för att bli en tillfällig ÅVC-anläggning. Man behöver då inte bygga en separat permanent anläggning senare eller riva denna tillfälliga anläggning. Detta innebär stora kostnadsbesparingar för rivning av denna ÅVC-anläggning samt byggnation av den permanenta ÅVC-anläggningen. Dessutom sparar man på Nackas grönområden, då ingen sprängning, schaktning eller avverkning är nödvändig för den tillfälliga anläggningen. Flera av dessa åtgärder, särskilt sprängningen, är irreversibla.
  • "Boo-tippen" används redan som avfallsanläggning. Det är lätt att få acceptans för en ÅVC på platsen från de boende i Boo.

Dessutom fanns i MKB felaktigt angivna nackdelar med den alternativa lokaliseringen:

  • En sanering av "Boo-tippen" är nödvändig oavsett om området ska exploateras eller ej, och oavsett den framtida användningen av området. Eventuella saneringskostnader är därmed inget som skall användas som ett argument emot att placera ÅVC på området. Det är alltså inte fråga om någon extrakostnad p g a att Boo ÅVC förläggs till platsen
  • Den alternativa lokaliseringen anses i MKB få negativa konskevenser för naturmiljön. Men på platsen finns ingen skog över huvud taget

Då enbart nackdelar och inga av dessa fördelar med den alternativa placeringen redovisats har man i tillståndshandlingarna felaktigt kommit till slutsatsen att grundalternativet har minst negativa miljökonsekvenser. Nacka Miljövårdsråd menar att p g a ovanstående anledningar ger den alternativa lokaliseringen betydligt mindre negativa miljökonsekvenser.
Miljötillståndet beviljades i Nacka Miljö- och stadsbyggnadsnämnd baserat på ett inkomplett beslutsunderlag. Det finns anledning att tro att politikerna i nämnden ej beviljat miljötillståndet med ett korrekt beslutsunderlag där de båda lokaliseringarna värderas på ett neutralt och sakligt sätt."

NMR anser även att Nacka Miljö- och stadsbyggnadsnämnds beslut strider mot 2 kap 6§ 1 stycket MB, av samma skäl som står ovan.

Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att Nacka Miljövårsråd redan framfört dessa synpunkter till Nacka Miljö- och stadsbygggnadsnämnd i sitt yttrande till dem 2014-11-04. Länsstyrelsen menar att man kan se NMRs yttrande som en del av beslutsunderlaget som nämnden hade tillgång till. Eventuellt brister i MKB och tjänsteutlåtandet skulle då inte påverkat nämndens beslut. Nacka Miljövårdråd vill dock som kommentar framföra att Nacka Miljö- och stadsbyggnadsnämnd har 10-30 ärenden att besluta om vid varje månads möte. Vart och ett av dessa ärenden har tiotals handlingar kopplat till sig. Det är inte tyvärr inte realistiskt att tro att varje förtroendevald fritidspolitiker har tid att läsa 100-tals handlingar före varje månads möte. Därmed kan man inte, som Länsstyrelsen skriver, anse att NMRs yttrande till nämnden ersatt ett eventuellt bristande beslutsunderlag i form av korrekt MKB och tjänsteutlåtande.

GRUNDER FÖR YRKANDE AV INHIBITION

Nacka Miljövårdsråd vill att Mark och Miljödomstolen genom att inhibera Nacka Kommuns beslut om beviljande av miljötillstånd förhindrar för Nacka Kommun att påbörja åtgärder som avverkning, schaktning och sprängning av den utpekade fastigheten tills bygglovet vunnit laga kraft och Mark och Miljödomstolen beslutat huruvida miljötillståndet ska upphävas.
Skälet är att åtgärder som sprängning, schaktning och i någon mån även avverkning är irreversibla.
Det av Nacka Kommun beviljade bygglovet strider mot gällande detaljplan och är överklagat av flera parter, bl a Nacka Miljövårdsråd och Nacka Naturskyddsförening. Vi bedömer sannolikheten som stor att inte bygglovet kommer att vinna laga kraft.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta överklagande finns även som http://www.nackamiljo.se/klaganmmdbooavc.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon: 7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se