Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
 
Nacka 2018-05-08Värmdö kommun
134 81  Gustavsberg
varmdo.kommun@varmdo.se

Kopia till
Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se


Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Verksamhetsområde Östra Kil (Kretsloppscentral Kil), Dnr 2015KS/0463


Nacka Miljövårdsråd vill härmed lämna följande synpunkter på förslag till detaljplan i ovan angivet ärende.

Nacka Miljövårdsråd är positivt till att en kretsloppscentral uppförs, då behovet för en ny sådan finns och behovet kommer att öka på grund av Nackas och Värmdös planer på kraftigt utökad nybyggnation av bostäder och verksamheter.

Vi anser att lokaliseringen är lämplig genom att kretsloppscentralen kommer att ingå i det planerade verksamhetsområdet i Kil med arbetsplatser, bussdepå, infartsparkering mm invid de hårt trafikerade vägarna.

Ganska betydande olägenheter kommer dock att åsamkas många boende vid Insjöns bostadsområde. Det närmasta huset ligger ca 250 m från den planerade kretsloppscentralen. Att få en kretsloppscentral, samt senare även ett större verksamhetsområde, i sin närhet är naturligtvis en betydande försämring av närmiljön jämfört med nuvarande naturmark. Ökad trafik kommer även att uppstå på Värmdövägen och Gamla Skärgårdsvägen med privatbilar och på Gamla Skärgårdsvägen vid transporter till Kovik. Trafikökningen kommer att medföra ökande störande buller mm för boende längs dessa vägar. Bullerdämoande åtgärder måste därför göras här.

Vidare anser vi att det är positivt att hela verksamhetsområdet görs i samarbete mellan Nacka och Värmdö kommuner samt att man eftersträvar en hög miljömässig ambitionsnivå.

Naturmarken, som ska tas i anspråk, bedöms av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket inte vara "av särskilt högt värde". Skogsstyrelsen klassar delar av området med höga naturvärden och delvis höga upplevelsevärden. Planområdet bedöms dock inte användas som rekreationsområde eftersom det är bullerstört, saknar målpunkter och ligger otillgängligt.

Stora ingrepp kommer att behöva göras i naturmarken och dessa kommer få negativa konsekvenser på naturmiljö och landskapsbild. Landskapsbilden påverkas dock enbart lokalt och påverkar inga värdefulla utblickar eller vyer från bostadsområden eller Baggensfjärden. Den negativa påverkan på landskapsbilden blir begränsad av att planområdet redan idag är starkt påverkad av motorväg, vägar och massupplag.

Nacka Miljövårdsråd anser därför att dessa nackdelar kan motiveras med de fördelar för miljön i hela Nacka och Värmdö, som en modern och effektiv kretsloppscenral kommer att medföra. Vi förutsätter också att utformningen av anläggningens byggnader mm görs med ambitionen att ingreppen i naturen till stora delar döljs på det sätt som anges i handlingarna.

Vi är positiva till den nya inriktningen av verksamheten med utökade återbruksfunktioner. Caféverksamhet kan göra att återbruksverksamheten blir attraktivare och vi kan se möjligheter för flera verksamheter med liknande funktioner. Vi anser därför att ytor för sådana verksamheter redan nu skall reserveras för en mera flexibel vidareförädling av återtaget material.

Vidare anser vi att den planerade verksamheten och de planerade avfallsslag enligt sjunde kapitlet i samrådsunderlaget förefaller rimliga.

Vi förutsätter att åtgärder genomförs så att uppsamling av dagvatten och utsläpp av spillvatten kommer att ske inom ramen för aktuella miljökvalitetsnormer. Planens genomförande medför påverkan på miljökvalitetsnormen för vattnet i Baggenfjärden genom ökad tillförsel av föroreningar via dagvattenledningen även efter genomförda reningsåtgärder. Vi anser att kompletterande åtgärder som kan komma att krävas för at planen ska följa MKN för Baggensfjärden fullt ut måste genomföras och att arbetet med ytterligare rening fortsätter.

Slutligen utgår vi också från att utsläpp till luft samt buller- och ljudnivåer kommer att underskrida Naturvårdsverkets riktlinjer.

Nacka Miljövårdsråd har också följande synpunkter på uppbyggnad av anläggningar för återvinning i övriga Nacka:

Då den nyöppnade Älta mini-ÅVC har begränsade mottagningsmöjligheter samt öppettider bör man även säkerställa att boende i Älta även fortsättningsvis ska kunna lämna avfall på ÅVC i Vantör, Stockholms stad, eller alternativt att man sluter avtal med Tyresö kommun att boende i Älta ska kunna nyttja Tyresös ÅVC i Petterboda.

Vidare bör man utreda en ny mini-ÅVC centralt placerad på Sicklaön. Centralt i Stockholm (Vanadisberget) har man återvinning i bergrum. I Nacka finns bergrum bl a norr om Nacka station.

Vi anser att man bör undersöka möjligheterna att använda bergrum för återvinning. Bekvämare avfallshantering för boende, ökad återvinning och minskade biltransporter kommer att erhållas.

Nacka Miljövårdsråd tillstyrker det föreliggande förslaget till detalplan för Verksamhetsområde Östra Kil i Värmdö kommun. Miljövårdsrådet vill dock särskilt påpeka det viktiga i att man i det fortsatta arbetet lyssnar till de närboende så att olägenheterna för dessa kommer att minimeras så långt det är möjligt. Vidare anser Miljövårdsrådet att man vid placeringen av kretsloppscentralen även tar hänsyn till Naturskyddsföreningens synpunkter.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande


Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/yttrkretsloppscentralkil.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se