Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2018-09-27

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Kretsloppcentral Kil, Lst diarienummer 5511-52016-2017

Nacka Miljövårdsråd vill härmed lämna följande synpunkter över ansökan om miljöfarlig verksamhet i ovan angivet ärende.

Nacka Miljövårdsråd är positivt till att en kretsloppscentral uppförs, då behovet för en ny sådan finns och behovet kommer att öka på grund av Nackas och Värmdös planer på kraftigt utökad nybyggnation av bostäder och verksamheter.

Vi anser att lokaliseringen är lämplig genom att kretsloppscentralen kommer att ingå i det planerade verksamhetsområdet i Kil med arbetsplatser, bussdepå, infartsparkering mm invid de hårt trafikerade vägarna.

Ganska betydande olägenheter kommer dock att åsamkas många boende vid Insjöns bostadsområde. Det närmaste huset ligger ca 250 m från den planerade kretsloppscentralen. Att få en kretsloppscentral, samt senare även ett större verksamhetsområde, i sin närhet är naturligtvis en betydande försämring av närmiljön jämfört med nuvarande naturmark. Ökad trafik kommer även att uppstå på Värmdövägen och Gamla Skärgårdsvägen med privatbilar och på Gamla Skärgårdsvägen vid transporter till Kovik. Trafikökningen kommer att medföra ökande störande buller mm för boende längs dessa vägar. Bullerdämpande åtgärder måste därför göras här. En utredning av buller bör göras för att visa att sökanden uppfyller de krav på åtgärder som kan ställas.

Vidare anser vi att det är positivt att hela verksamhetsområdet görs i samarbete mellan Nacka och Värmdö kommuner samt att man eftersträvar en hög miljömässig ambitionsnivå.

Naturmarken, som ska tas i anspråk, bedöms av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket inte vara "av särskilt högt värde". Skogsstyrelsen klassar delar av området med höga naturvärden och delvis höga upplevelsevärden. Planområdet bedöms dock inte användas som rekreationsområde eftersom det är bullerstört, saknar målpunkter och ligger otillgängligt.

Stora ingrepp kommer att behöva göras i naturmarken och dessa kommer få negativa konsekvenser på naturmiljö och landskapsbild. Landskapsbilden påverkas dock enbart lokalt och påverkar inga värdefulla utblickar eller vyer från bostadsområden eller Baggensfjärden. Den negativa påverkan på landskapsbilden blir begränsad av att planområdet redan idag är starkt påverkad av motorväg, vägar och massupplag.

Nacka Miljövårdsråd anser därför att dessa nackdelar kan motiveras med de fördelar för miljön i hela Nacka och Värmdö, som en modern och effektiv kretsloppscenral kommer att medföra. Vi förutsätter också att utformningen av anläggningens byggnader mm görs med ambitionen att ingreppen i naturen till stora delar döljs på det sätt som anges i handlingarna.

Vi förutsätter att åtgärder genomförs så att uppsamling av dagvatten och utsläpp av spillvatten kommer att ske inom ramen för aktuella miljökvalitetsnormer. Planens genomförande medför påverkan på miljökvalitetsnormen för vattnet i Baggenfjärden genom ökad tillförsel av föroreningar via dagvattenledningen även efter genomförda reningsåtgärder. Vi anser att kompletterande åtgärder som kan komma att krävas för at planen ska följa MKN för Baggensfjärden fullt ut måste genomföras och att arbetet med ytterligare rening fortsätter.

Slutligen utgår vi också från att utsläpp till luft samt buller- och ljudnivåer kommer att underskrida Naturvårdsverkets riktlinjer.

Miljövårdsrådet vill dock särskilt påpeka det viktiga i att man i det fortsatta arbetet lyssnar till de närboende så att olägenheterna för dessa kommer att minimeras så långt det är möjligt.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande


Detta remissvar ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/miljoverkskretsloppkil.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se