Introduktion till remissen:
Detaljplan för Nacka strand, norra branten, del 2.

Man vill bygga om de stora kontorsthusen i branten norr om Fabrikörvägen till bostäder.

Man vill göra mindre tillbyggnader på de befintliga husen på Fabrikörvägen 4-8.

Detaljplanen har föregåtts av ett program för Nacka strand.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i receptionen på Augustendalsvägen 7 i Nacka strand 20 augusti 2014 kl. 17.30-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2014-09-05 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/372-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-09-05.

Nacka Miljövårdsråd beviljades förlängd remisstid till 2014-09-10.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2014-09-10.

Utställningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2014-12-22 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningssförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/372-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-12-22.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2014-12-22.

Den lagakraftvunna detaljplanen finns här.

Kommunens handläggare är Jerk Allvar och 7189381 Sara Lindholm, 7187870.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-22