Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2014-12-22
Nacka Miljövårdsråd
Miljö- och stadsbyggnadsenheten
KFKS 2014/372-214
Planenheten
131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.seRemissvar angående granskning av förslag till detaljplan för Nacka strand, norra branten, delplan 2.


1.   ALLMÄNT

Nacka norra strand ingår som en del i ett större område som är av riksintresse för kulturminnesvården enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1989. Dessutom omfattas området av riksintresse för kust- och skärgård samt riksintresse för farled. Området gränsar även till Nationalstadsparken som omfattas av riksintresse enligt miljöbalken. Inom Nationalstadsparken får inte tillkommande anläggningar eller åtgärder skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden, vilket vi anser kräver särskild hänsyn även på Nacka norra kust. Strandskydd gäller i vattnet och 100 m från strandkanten på land inom programområdet, (då detaljplanen ändras). Området omfattas också av Nacka kommuns "kvalitetsprogram för Nackas norra kust".

Nacka Miljövårdsråd anser därför att planering och exploatering inom planområdet måste utföras med stöd av kvalificerad kompetens inom många områden som berör ovanstående intressen och stor hänsyn även tas till dessa från kommunens sida, som ju har det slutliga planmonopolet och därför befogenhet och ansvar att säkerställa detta.


2.   KONTORSHUSET

Nacka Miljövårdsråd anser, att kontorslokalerna inte skall omvandlas till bostäder och att inga utbyggnader på taken får göras.

Hela programområdet och närområden är bebyggda och planerade för en mycket stor andel bostäder, varför ett omvandlande av kontoren i norra branten, delplan 2 till bostäder skulle medföra att programområdet, som Norra branten, delplan 2 ingår i, samt närområden får ännu större andel bostäder i stället för en mer blandad stadsdel. Alltså tvärtemot vad planbeskrivningen och samrådsredogörelsen säger. I dessa tittar man på hur Nacka strand separat ser ut idag och konstaterar att det där finns övervägande kontorsbebyggelse.

Vår bedömning grundas på Nacka strand inklusive dess närområden, samt hur dessa planeras att bebyggas.

Nacka Miljövårdsråd har tidigare kritiserat den suboptimering man åstadkommer i Nackas stadsplanering, genom att argumentera utifrån små avgränsade områden och bortse från omgivningarna, samt hur man planerar att förändra dessa. Är det ett medvetet försök att dölja konsekvenserna av sina planer?

Att ytterligare öka den redan i dag stora andelen bostäder i området medför en tristare och mer enahanda miljö och ett område mera tomt på människor och aktiviteter under dagtid.

Nacka kommun nämner i många sammanhang ofta med stolthet, att "Nacka bygger stad". Detta har vi inget emot, om det görs i lagom omfattning och på lämplig plats, såsom nuvarande planer på västra Sicklaön. Att man på andra områden bygger och planerar för att bygga sovstad tycker vi däremot är mycket tråkigt ur många aspekter, och sovstadskaraktär blir resultatet i stora delar av programområdet, om planerna fullföljs.

Förutom en tristare boendemiljö är detta även en stor nackdel ur miljösynpunkt. En blandad bebyggelse med blandade arbetsplatser, bostäder, skolor, social service m.m. medför mindre resor, och därmed mindre föroreningar energiåtgång, buller, trafikskador, restider m.m.

Redan idag reser många nackabor till sina arbeten utanför Nacka. Mycket till centrala Stockholm, Kista och andra förorter norr om Stockholm. För många nackabor saknas i Nacka de arbeten, som större företag erbjuder, varför man måste göra långa arbetsresor utanför Nacka för att kunna matcha arbetet med sin utbildning och kompetens.

Kontorshuset byggdes för c:a 20 år sedan som kontorslokaler av välrenomerade Nyréns arkitektkontor och har nyligen renoverats. Att nu bygga om huset till bostäder anser vi därför vara ett stort resursslöseri, och resultatet kommer knappast att vara optimerat för bostäder, när det inte är byggt för det från början.

Tillbyggnaderna på taken anser vi inte får komma till stånd. Dels påverkas dessa av riksintressen men fram för allt skulle de förstöra utblickarna från "bakomliggande" naturmark och de bostäder, som planeras att byggas "bakom" kontorshuset.

Vi anser, att ombyggnad till bostäder med bl. a. utbyggnad av balkonger skulle negativt påverka kulturmiljön och landskapsbilden och därför strida mot några riksintressen.


3.   ALLMÄN PLATSMARK

Vi är positiva till att kommunen utvecklar och övertar huvudmannaskapet till allmän platsmark.


4.   LEK, REKREATION OCH SPORT

Vi är tveksamma till att tillräckliga ytor är reserverade till lek rekreation och sportaktiviteter i närheten av bostäderna.

Man måste betänka att många barn och ungdomar kommer att bo inom och i närheten av programområdet, och att dessa måste få en bra miljö för rekreation och fritid i närheten av sin bostad för spontana aktiviteter och samvaro. Att resa till Nacka idrottsplats är inget alternativ.


5.   BEFOLKNINGSTILLVÄXT I NACKA

I planbeskrivningen sägs att detaljplanens syfte är en del i arbetet att möta den stora efterfrågan på bostäder i stockholmsregionen och att detaljplanen därför är av allmänt intresse.

Nacka Miljövårdsråd har åsikten, att den kraftiga inflyttningen till Stockholm, med utarmning av Sveriges landsbygd som konsekvens inte är en önskvärd utveckling vare sig för Stockholm eller övriga landet. Detta framställs ofta som en naturlag, men är naturligtvis till stor del en följd av rikspolitisk prioritering och lokaliseringspolitik.

Vi är medvetna om att Nacka kommun inte nämnvärt kan styra denna utveckling, men anser samtidigt, att kommunen inte skall underlätta denna genom att tillåta alldeles för hög exploatering med bostäder och därigenom försämra miljön och livsbetingelserna för de nu befintliga kommuninvånarna.

Vi är positiva till att människor vill flytta till Nacka, men anser att den planerade befolkningstillväxten är för hög.


6.   EKOLOGISKT BYGGANDE

Nacka Miljövårdsråd anser att kommunen måste ställa krav på ekologiskt byggande om planerad exploatering trots ovan nämnda nackdelar kommer till stånd.

Energieffektivitet, grönytefaktor, klimatpåverkan, transportbehov m.m. bör beaktas, och möjligheterna att utnyttja solenergi, berg- och sjövattenvärme undersökas. Dagvatten måste renas och tas om hand på ett miljövänligt sätt.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande


Detta yttrande är utlagt som http://www.nackamiljo.se/yttrnorrabranten2.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se