Introduktion till remissen:
Detaljplan för Fisksätra station

Man vill rusta upp Saltsjöbanan och bygga mötesspår vid Fisksätra station för att möjliggöra 12-minuterstrafik. Fisksätravägen smalnas av vid stationen.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i Fisksätra bibliotek tisdagen den 24 mars 17.00-20.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-04-13 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Fisksätra.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/900-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-04-13.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2015-04-13.

Kommunens handläggare är planarkitekt Thomas Magnusson 7189359.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-22