Introduktion till remissen:
Detaljplan och järnvägsplan för Fisksätra station

Man vill rusta upp Saltsjöbanan och bygga mötesspår vid Fisksätra station för att möjliggöra 12-minuterstrafik. Fisksätravägen smalnas av vid stationen.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i Fisksätra bibliotek tisdagen den 24 mars 2015 17.00-20.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-04-13 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Fisksätra.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/900-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-04-13.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget till detaljplan, 2015-04-13.

Trafikförvaltningen, Region Stockholm, har upprättat en järnvägsplan för mötesstation vid Fisksätra station.

Järnvägsplanen finns tillgänglig här på Region Stockholms webbsidor och fanns till 2019-09-11 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Fisksätra, Nacka stadshus samt på Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, Stockholm.

Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hölls onsdag 28 augusti 2019 kl. 15.00-18.00 i Fisksätra bibliotek.

Synpunkter på förslaget till järnvägsplan skulle vara vara inne till registrator.tf@sll.se eller Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Att: Tomas Ramstedt, 105 73 Stockholm senast 2019-09-11, märk svaret med "TN2019-0722".

Nacka Miljövårdsråds yttrande över järnvägsplanen, 2019-09-11.

I mars 2020 kungörs granskning av både järnvägsplan och av detaljplan för Fisksätra station. Handlingar finns till 2020-04-01 även i Nacka stadshus och biblioteken i Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden.

Ett samrådsmöte med Trafikförvaltningen hölls i Fisksätra bibliotek onsdagen den 18 mars 2020 klockan 15:00-18:00.

Synpunkter på järnvägsplanen skall vara inne till registrator.tf@sll.se eller Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Att: Tomas Ramstedt, 105 73 Stockholm, ange "SL 2017-0722". Den 31 mars meddelades att tiden för synpunkter på järnvägsplanen förlängts till 2020-04-23.

Synpunkter på detaljplanen skulle vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2014/900-214, 131 81 Nacka senast 2020-04-01.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2020-04-01.

Vi hade kunnat yttra oss igen innan järnvägsplanen fastställs, senast 2020-08-15.
Granskningsutlåtande.

Vi hade kunnat yttra oss igen innan detaljplanen fastställs, senast 2020-09-17.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen, 2021-03-15.

Handlingar för andra granskningen av järnvägsplanen finns här samt till 2021-03-16 i Nacka stadshus och Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, Stockholm. Ändringen gäller bullerskyddsåtgärder.

Synpunkter på andra granskningen av järnvägsplanen skulle vara inne till registrator.tf@sll.se eller Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Att: Torbjön Berglund, 105 73 Stockholm senast 2021-03-16, ange "SL 2017-0722".

Nacka Miljövårdsråds svar på andra granskningen av järnvägsplanen, 2021-03-16.

Vi fick ännu en chans att komma med synpunkter före fastställelsen av järnvägsplanen senast 2021-05-04.

Nacka Miljövårdsråds kompletterande svar inför fastställelsen av järnvägsplanen, 2021-05-04.

Trafikverket fastställde järnvägsplanen, 2021-08-20.

Kommunens detaljplan vann laga kraft, 2021-12-01.

Region Storstockholms Trafikförvartnings handläggare är plan- och avtalssamordnoare Torbjörn Berglund, 073-1822369, Nacka kommuns handläggare är planarkitekt Annie Rondén, 08-7189443.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-12-14