Introduktion till ärendet:
Bygglov för permanetbyggnad vid Svärdsös kust, Älgövägen 41, Solsidan 2:27.

Ett bygglov har sökts för att bygga en rejäl permanentvilla på Svärdsös kust där det en gång låg en sommarstuga. Området är helt omgiver av Svärdsö naturreservat. Strandskydd gäller för hela tomten.

För Svärdsö naturreservat se här.

Kungörelse i DN 2020-07-04.
Ritning till bygglovsansökan.
Tomtkarta.
Presentation av tomten i samband med försäljning 2013. Här framgår att kommunen i oenighet beviljade strandskyddsdispens 2010 med en giltighetstid fem år.

Synpunkter på förslaget skulle vara vara inne till bygglov@nacka.se eller Bygglovsenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-07-23, ange dnr B 2020-510.

Nacka Miljövårdsråds yttrande, 2020-07-23.

Protokollsutdrag av MSNs utskotts beslut angående strandskyddsdispens och bygglov, 2020-08-26.

Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening överklagar bygglovet, 2020-10-06, dnr 60486-2020.

Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening kompletterar överklagandet, 2020-11-03.

Länsstyrelsen avslog vårt överklagande, 2021-01-19.

Nacka Miljövårdsråds och Saltsjöbadens Naturskyddsförenings överklagan till Mark- och miljödomstolen, 2021-02-22. (Mål P 1385-21)

Begäran om anstånd till 1 april, 2021-03-19.

Nacka Miljövårdsråds och Saltsjöbadens Naturskyddsförenings komplettering av överklagan till Mark- och miljödomstolen, 2021-04-01.

Vi fick via domstolen en kort inlaga från motparten 4 juni, vi kan komma med ett yttrande, senast 2021-06-29.

Nacka Miljövårdsråds och Saltsjöbadens Naturskyddsförenings andra komplettering av överklagan till Mark- och miljödomstolen, 2021-06-28.
Solsidan2_27_ansokan3_sid1.pdf   Ursprunglig bygglovsritning, sid. 1

Mark- och miljödomstolen höll syn på platsen 28 september 2021 kl. 10:00. Representanter för domstol, kommun, klagande föreningar samt ägare deltog.

Mark- och miljödomstolen beslöt att upphäva bygglovet för 'Villa Utsikt' på Svärdsö, 2021-10-25, överklagat av markägarna.

Aktuella bygglovshandlingar

Mark- och miljööverdomstolen beslöt att bevilja prövningstillstånd efter att fastighetsägarna överklagat, 2021-12-15.

Nacka Miljövårdsråds och Saltsjöbadens Naturskyddsförenings yttrande till Mark- och miljööverdomstolen, 2021-01-29. (Mål P 13401-21)

Brev från Mark- och miljööverdomdtolen med bl.a. fastighetsägarna argumentering, 2022-05-31.

Vi begär anstånd med att svara till 10 juli 2022, 2022-06-12.

Nacka Miljövårdsråds och Saltsjöbadens Naturskyddsförenings slutförande av talan i mål P 13401-21, 2022-07-06.

Mark- och miljööverdomstolen upphävde tidigare domslut och tillät markägarna att bygga 'Villa Utsikt', 2022-10-27.

Senast ändrad av Jan Åman 2022-10-28