Introduktion till remissen:
Detaljplan för Järla station norr.

Man vill bygga ca 275-390 bostäder samt verksamhetslokaler norr om Värmdövägen vid Järla station runt uppgången från tunnelbanestation Järla.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett samrådsmöte i form av ett öppet hus i Nacka stadshus den 6 februari 2020 kl. 16.30-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2020-02-19 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Vid behandlingen i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslogs bl a varierad bebyggelse och höjdmässtigt anpassas till befintlig bebyggelse i Bitteberg samt en gångtunnel under Värmdövägen.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2016/888, 131 81 Nacka senast 2020-02-19.

Det första granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2021-10-19 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Kommunen glömde meddela remissinstansen Nacka Miljövårdsråd när man sände första förslaget till granskning 2021-09-21, detta upptäcktes 2021-10-08.

Synpunkter på första granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2016/888, 131 81 Nacka senast 2021-10-19.

Andra granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2022-06-03 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på andra granskningsförslaget skulle vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2016/888, 131 81 Nacka senast 2022-06-03.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående andra granskningsförslaget, 2022-06-03.

Miljö- och stadsbygnadsnämnden beslöt att tillstyrka planen (kommunfullmäktige beslutar troligen under februari 2023), 2022-10-19.

Kommunfullmäktige antog planen 2023-04-24 men efter detta har man upptäckt att en hushöjd angivits till +30,5 m istället för +40,5 m. Planen kommer därför att ställas ut på en tredje granskning i slutet av maj.

Det tredje granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2023-06-13 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på tredje granskningsförslaget skulle vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten KFKS 2016/888, 131 81 Nacka, senast 2023-06-13.

Kommunfullmäktige antog planen 2023-09-18.

Kommunens handläggare är planarkitekt Anna Hall 08-7187973 och projektledare Sandra Henze 08-7180000.

Senast ändrad av Jan Åman 2023-12-27