Kallelse till årsmöte 2020

Nacka Miljövårdsråd
Mötet uppskjutet!

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder inte till årsmöte onsdagen den 25 mars 2020 klockan 19.00 i Dieselverkstaden, lokal: Arenan, Marcusplatsen 17 i Sickla.

Före årsmötesförhandlingarna:

Den gröna staden
Nacka Miljövårdsråds styrelseledamot Carina Andersson håller ett diskussionsföredrag för alla besökare om evidensbaserat stadsbyggande för en grön infrastruktur. Hur balansera krav på ökad täthet och mindre grönska i staden mot god tillgänglighet för människor i alla åldrar till skilda typer av grönområden? Alla intresserade är välkomna till föredraget, men till det efterföljande årsmötet förutsätts medlemskap i Nacka Miljövårdsråd.

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 12 mars kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post till ordf@nackamiljo.se. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.nackamiljo.se/motioner2020.html.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/nmrk2020.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9,  138 31  Älta
Hemsida: http://www.nackamiljo.se
E-post: ordf@nackamiljo.se
Telefon: 08-7733283