Introduktion till remissen:
Program för Henriksdal

Man vill tätbebygga Henriksdalsområdet och ta mycket av de existerande grönområdena i anspråk.

Det finns ett Start-PM för Henriksdal från 2012.

En interaktiv 3D-karta över Henriksdalsområdet fanns 2014 på webben, tyvärr fungerade den inte problemfritt på alla datorer. En dialog pågick till 2014-01-26. Förslag och synpunkter kommer att användas i arbetet med att utveckla Henriksdal i ett planprogram.

Nacka Miljövårdsråds synpukter på Henriksdal, 2014-02-10.

Miljö- och stadbyggnadsnämnden behandlade 2016-04-20 detta förslag till programförslag för Henriksdal. De återremmiterade förslaget för att de ville ha ett mer stadslikt förslag.

Samrådshandligarna om förslaget till planprogram för Henriksdal finns här på webben och fanns till 2017-03-17 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

På webben finns även en 3D-karta med programförslaget.

Två samrådsmöten i form av öppna hus hölls i Nacka stadshus onsdag 8 mars och torsdag 9 mars 2017 kl. 17.30-19.30.

Jämförelse mellan kommunens förslag och Bevara Trolldalens kompromissförslag.

Mall för synpunkter, från Bevara Trolldalen.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/294-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-03-17.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående programförslaget, 2017-03-17.

Planprogrammet antogs av kommunstyrelsen 2018-01-15.

Kommunens handläggare är planarkitekt Tove Mark, 08-7189354 och projektledare Anine Rondén, 08-41068418.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-04-10