Nacka Miljövårdsråds remissvar

Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.

Våra remissvar läggs ut här på webben, i regel får du först en kort presentation av frågan.

Aktuellt just nu:  Fisksätra södra. Man vill bygga ett antal ytterligare bostadshus m.m. på parkeringen söder om nuvarande flerbostadshus i Fisksätra. Samrådsmöte i form av öppet hus 13 mars 2023 17:00-19:00 i Folkets hus vid Fisksätra centrum, svar senast 2023-04-10.

Aktuellt:  Fasanvägen. Man vill bygga två hus med ca 50 lägenheter söder om Ugglevägen, 2023-03-30.

Aktuellt:  Ormingehus, ändring. Man vill utöka ytor för garage och göra delar av allmän plats till kvartersmark samt anlägga padelbanor, svar senast 2022-12-01.

Aktuellt:  Värmdövägen746. På industritomten i hörnet Värmdövägen/Boovägen vill man kunna utöka bebyggelse för småindustri samt åtgärda en planstridig utfart, svar senast 2022-11-30.

Vi hade kunnat yttra oss en gång till om nedgrävd kraftledning i Tollare, 2022-11-24.

Aktuellt:  Nacka Port kvarter Klinten. Synpunkter på förslag att bygga ett 40-våningshus och ett 30-våningshus och någon lägre byggnad med sammanlagt ca 250 bostäder intill den bevarade byggnaden för Klintens färgfabrik, 2022-09-19.

Aktuellt:  Synpunkter på Jaktvarvet, Solsidan. Man vill ersätta all mark för att vinteruppställa båtar med 26 nya bostäder, ca 80-90 båtar brukar vinteruppställas här, 2022-09-15.

Aktuellt:  Yttrande över ett bygglov för en redan uppförd komplementbyggnad till Stuga 21 i Skuruparken. 2022-09-15.

Aktuellt:  Synpunkter på att man vill bygga en transformator på strandskyddad naturmark utanför Murarvägen 7, Kummelberget, 2022-08-15.

Aktuellt:  Synpunkter på förslag till detaljplan för Ektorps centrum. Man vill bygga ca 170 nya bostäder i Ektorps centrum och en förskola, 2022-06-23.

Aktuellt:  Vikingavägen 17, Neglinge Center, Man vill klämma in bostäder i existerande kontorsbyggnader, svar senast 2022-06-15.

Aktuellt:  Remissvar på andra granskningsförslag Järla station norr. Man vill bygga ca 275-390 bostäder samt verksamhetslokaler norr om Värmdövägen vid Järla station runt uppgången från tunnelbanestation Järla, 2022-06-03.

Aktuellt:  Yttrande över utbyggd Tennishall i Tattby i anslutning till Samskolan, 2022-05-24.

Aktuellt:  Remissvar angående Idrottshallar vid Ektorpsvägen. Man har givit upp om att även klämma in två ishallar. Tennishallen har däremot förlängts så att den nästan når fram till Ektorpsvägen och man kan inte längre använda någon del av hallen till parkering. Därför föreslår man att ännu mer mark ska användas till parkering. Gångvägen in mot Nyckelvikens naturreservat blir längre, 2022-05-23.

Aktuellt:  Remissvar angående samrådsförslag till detaljplan för Norra Nobelberget, ett höghus, 2022-05-05.

Aktuellt:  Remissvar angående uställningförslag till detaljplan för Vikingavägen 42, Baggensudden 15:2. Man vill uppföra ännu en bostad, 2022-04-12.

Aktuellt:  Yttrande över förslag till utökning av Kummelbergets verksamhetsområde, 2022-03-22.

Aktuellt:  Yttrande över förslaget att bygga 450 lägenheter i Trolldalen (Henriksdalsbacken), 2022-03-17.

Aktuellt:  Yttrande över tredje förslag till bildande av Skarpnäs naturreservat, 2022-03-14.

Aktuellt:  Remissvar över förslag till detaljplan för ett mindre verksamhetsområde vid Orminge trafikplats, med en rondell till i Ormingeringen för detta, 2022-02-02.

Aktuellt:  Samrådssvar angående detaljplan för Värmdövägen i Björknäs, Man vill bygga ca 90 bostäder med handel i bottenvåningarna utefter Värmdövägen, 2022-01-31.

Yttrande över Sydöstra Kummelnäs-ändring. Man vill ändra detaljplanen för sydöstra Kummelnäs så att det högst får finnas två lägenheter per huvudbyggnad, i vissa fall fyra, 2122-01-21

Yttrande över Riset-ändring. Man vill ändra detaljplanen för Sångfågelvägen m.fl. vägar inom Riset så att det högst får finnas två lägenheter per huvudbyggnad, i vissa fall fyra, 2122-01-21

Aktuellt:  Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Sickla köpkvarters stora parkeringsytor och gamla industribyggnader med nya hus med 500 bostäder och 7000 arbetsplatser, 2022-01-18.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över detaljplan för Pylonen. Man vill bygga bostäder mellan Orminge och Skarpövägen söder om Myrsjön, 2021-12-22.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över detaljplan för Volten. Man vill bygga 44 radhus och en förskola norr om Valövägen och Ormingeringen, svar senast 2021-12-01.

Aktuellt:  Yttrande över Granskningförslag till detaljplaner för Dagvattentunnel från Stockholm under Henriksdalsberget till Finnboda (Nya Östbergatunneln), 2021-11-09.

Aktuellt:  Yttrande över granskningförslag för Sarvträsk, 2021-11-04.

Järla station norr. Man vill bygga ca 400 bostäder samt verksamhetslokaler norr om Värmdövägen vid Järla station runt uppgången från tunnelbanestation Järla. Svar senast 2021-10-19.

Aktuellt:  Bygget av nya Näckenbadet innebär betydande miljöpåverkan, vi kan komma med synpunkter inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB), svar senast 2021-09-22.

Aktuellt:  Man vill anlägga ett upplag för träd, grenar och stockar samt flisa dessa ett par gånger per månad vid Gungviken, svar senast 2021-09-21.

Aktuellt:  Synpunkter på att man vill anlägga två padelbanor bakom Saltsjöbadens kommunalhus. En mindre byggnad rivs. Området är markerat som område för fornlämningar, 2021-08-25.

Aktuellt:  Miljöanmälan om att Erstavik vill vid Gungviken under juni krossa 10000 ton sten till egna vägar och ridanläggningar, svar senast 2021-05-31.

Aktuellt:  Yttrande över förslaget att placera en stor byggbod (17,7 m gånger 8,4 m) mitt över en flitigt använd gångväg vid Kyrkviken, 2021-05-24.

Aktuellt:  Yttrande inför antagande av järnvägsplan för, Fisksätra station, ändringen gäller bullerskyddsåtgärder, 2021-05-04.

Aktuellt:  Samrådsyttrande över detaljplaneförslag till Dagvattentunnel från Stockholm under Henriksdalsberget till Finnboda (Nya Östbergatunneln), 2021-05-03.

Aktuellt:  Bygglov för tillbyggnad av sporthall i Fisksätra. En tillbggnad för att kunna springa 60 meter och hoppa höjdhopp inomhus m.m., svar senast 2021-05-03.

Fasanvägen. Man vill bygga två hus med ca 50 lägenheter söder om Ugglevägen, 2021-03-25.

Yttrande över andra granskning av järnvägsplan för, Fisksätra station, ändringen gäller bullerskyddsåtgärder, 2021-03-16.

Aktuellt:  Synpunkter på förslaget att bilda naturreservat Ryssbergen av en del av återstoden efter att bebyggt de mer lättåtkomliga delarna, 2021-03-15.

Aktuellt:  Synpunkter på förslag om att bebygga de mer lättillgängliga delarna av Ryssbergen, känd som Stockholms närmaste urskog, 2021-03-01.

Aktuellt:  Yttrande över förslag till detaljplan för Amperen. Man vill bygga 71 bostäder av radhuskaraktär i skogen mellan Grindavägen och Möjavägen, 2021-02-23.

Yttrande över förslag till detaljplan för Volten. Man vill bygga 44 radhus och en förskola norr om Valövägen och Ormingeringen, 2021-02-23.

Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening överklagar bygglov för villa på Svärdsös kust, Älgövägen 34, Solsidan 2:27 till Mark- och miljödomstolen, 2021-02-22.

Aktuellt:  Man vill bygga en padelhall på en byggförbjuden mindre fotbollsplan i Nacka Strand, 2021-02-10.

Yttrande över andra granskningsförslag till detaljplan för Östra Gräsvägen. Man vill förtäta med flerbostadshus vid norr om Skuru skola, 2021-01-25.

Remissvar angående detaljplan för Vikingavägen 42, Baggensudden 15:2. Man vill uppföra ännu en bostad, 2021-01-11.

Aktuellt:  Yttrande till Miljöenheten över Frentabs begäran om förlängd tid att lagra massor i Kovik, 2021-01-06.

Aktuellt:  Yttrande över andra granskningförslag till detaljplan för Talluddsvägen, 2020-12-15.

Aktuellt:  Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner och Nacka Miljövårdsråd kompletterar överklagande till HD Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte pröva frågan om tillstånd till utfyllnad av våtmarksområde söder om Sarvträsk, 2020-12-10.

Aktuellt:  Remissyttrande över förslag till Avfallsplan för 2021-2026, 2020-12-10.

Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner och Nacka Miljövårdsråd överklagar till HD Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte pröva frågan om tillstånd till utfyllnad av våtmarksområde söder om Sarvträsk, 2020-11-19.

Aktuellt:  Solsidan, Granskningsförslag till ändring genom tillägg till planerna S123, S186 och DP574, 2020-10-22.

Aktuellt:  Yttrande över bygglov för Stuga 26 i Skuruparken. Ägaren vill riva sin stuga och bygga en ny på ungefär samma plats, 2020-10-06.

Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening överklagar bygglov för villa på Svärdsös kust, Älgövägen 34, Solsidan 2:27, 2020-10-06.

Yttrande över andra granskningsförslag till Idrottshallar vid Ektorpsvägen. En tennishall med sex tennisbanor, banor för paddletennis, café och ett stort antal parkeringsplatser samt nu även två ishallar i en entré till Nyckelvikens naturreservat, 2020-10-02.

Remissvar angående Pylonen. Man vill bygga bostäder mellan Orminge och Skarpövägen söder om Myrsjön. Kraftledningen på platsen ska tas bort, 2020-09-30.

sjoYttrande över andra granskningsförslag till detaljplan för Nya gatan, Elverkshuset, 2020-09-09.

Yttrande över första granskningsförslag till Östra Gräsvägen. Man vill förtäta med flerbostadshus vid norr om Skuru skola, 2020-09-02.

Samrådsyttrande över förslaget att bygga en ytterligare bostad på villatomten Odlingsvägen 14 i Älta. 2020-08-31.

Aktuellt:  Synpunkter till Mark- och miljööverdomstolens Mål M 10996-19 angående Nacka kommuns ansökan om förlängd arbetstid för vattenverksamhet vid Skutviken, 2020-08-21.

Yttrande över förslag till bygglov för villa på Svärdsös kust, Älgövägen 41, Solsidan 2:27, 2020-07-23.

Synpunkter till Mark- och miljödomstolens Mål M 3082-20 angående Nacka kommuns ansökan om förlängd arbetstid för vattenverksamhet vid Skutviken, 2020-07-17.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över Sickla stationshus. Man vill bygga ett ca 23 våningar högt hus som skall inrymma västra uppgången från tunnelbanestation Sickla, 2020-07-13.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar det av kommunen beviljade bygglovet för en ny stuga 70 i Skuruparken, 2020-06-18.

Aktuellt:  Remissyttrande över andra granskningsförslaget till detaljplan för Morningside Marina, Erstavik 25:38, 2020-06-09.

Mobilmast Telegrafberget. Överklagande av Länsstyrelsens beslut att avså vårt överklagande av bygglovet för en mobilmast och tre teknikbodar på Telgrafberget, ca 60 meter norr om den plats där den optiska telegrafen stod, 2020-06-03.

Aktuellt:  Synpunkter på trafikverkets förslag till att säkra mark för Östlig förbindelse, 2020-05-15.

Aktuellt:  Nacka Miljövårdsråd överklagar den av kommunen beviljade på delegation strandskyddsdispensen för stuga 70 i Skuruparken, 2020-05-07.

Aktuellt:  Yttrande över bygglovsansökan till ny stuga 70 i Skuruparken, 2020-04-22.

Aktuellt:  Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Traversen, Sickla, 2020-04-20.

Yttrande över Mobilmast Telegrafberget. Man vill sätta upp en mobilmast och tre teknikbodar på Telgrafberget, ca 60 meter norr om den plats där den optiska telegrafen stod, 2020-02-11.

Aktuellt:  Granskningyttande över detaljplaneförslag för Älta centrumkvarter, 2020-01-19.

Samrådsyttrande över Sickla stationshus. Man vill bygga ett ca 23 våningar högt hus som skall inrymma västra uppgången från tunnelbanestation Sickla, 2020-01-08.

Nacka Miljövårdsråd överklagar detaljplanen för datorhall i Flatenområdet, 2020-01-01.

Yttrande över mobilmast i Flatens naturreservat, 2019-12-18.

Nacka Miljövårdsråd överklagar strandskyddsdispens och bygglov för återuppbyggnad av stuga 45 i Skuruparken till Mark- och miljödomstolen, 2019-09-26.

Aktuellt:  Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Fisksätra entré, 2019-09-11.

Synpunkter på järnvägsplan för mötesspår, Fisksätra station, 2019-09-11.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Mark- och miljödomstolens avslag om Östra Finnbodavägen, 2019-06-12.

Andra komplettering av överklagagandet av Länsstyrelsens beslut om miljöfarlig verksamhet vid utbyggnad av Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet, 2019-06-11.

Aktuellt: Yttrande över Dagvattentunnel från Sicklaverket via Henriksdalsberget till Finnboda, 2019-05-24.

Aktuellt:  Granskningyttrande angående förslag till detaljplan för Skönviksvägens verksamhetsområde, 2019-04-23.

Synpunkter på bygglov för infartsparkering på Värmdövägen 686, 2019-04-18.

Synpunkter på detaljplan och järnvägsplan för en ny Tattby station med mötesspår väster om den nuvarande, 2019-04-10.

Synpunkter på förslag till detaljplan för Fågelstigen, 2019-04-05.

Nacka Miljövårdsråd kompletterar överklagagandet av Länsstyrelsens beslut om miljöfarlig verksamhet vid utbyggnad av Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet, 2019-03-13.

Aktuellt:  Skanskas miljöansökan om lagring av stenmassor och cementfabrik vid Gungviken (mellan Sågtorp och Drevinge), 2019-02-19.

Aktuellt:  Samråd angående Frentabs fortsatta expansion med myckert omfattande bergtäkt, krossning och hantering av farligt avfall i Kovik, Velamsund, 2019-03-06.

Aktuellt:  Granskningyttrande över förslag till detaljplan för Solbrinken-Grundet, 2019-02-12.

Aktuellt:  Yttrande till Länsstyrelsen angående Frentabs begäran att köra 220 lastbilar/dygn mot nu max 140 lastbilar/dygn på Lagnövägen, 2019-01-30.

Granskningsyttrande, detaljplan för Ormingehus, 2019-01-28.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av detaljplan för vårdboende på Hamndalsvägen, Hasseludden, 2019-01-10.

Aktuellt:  Remissvar, detaljplan för Galärvägen, 2019-01-07.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Länsstyrelsens beslut om miljöfarlig verksamhet vid utbyggnad av Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet, 2019-01-02.

Remissvar angående andra samrådsförslag till detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen, två alternativa förslag med olika förtätning, 2018-12-19.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över detaljplan för Mjölkudden-Gustavsviks gård, 2018-12-10.

Aktuellt:  Yttrande inför miljöprövning av Vattenverksamhet vid Sarvträsk, Orminge, 2018-12-03.

Andra komplettering till Mark- och miljödomstolen inför miljödom om Dagvattenrening i Kyrkviken, 2018-11-28.

Aktuellt:  Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Knutpunkten i Orminge, 2018-11-21.

Aktuellt:  Yttrande till Energimarknadsinspektionen om ny sträckning av kraftledning genom Tollare, 2018-11-15.

Överklagande av strandskyddsdispens för Transformatorstation vid Svarvarvägen, Kummelbergets industriområde, 2018-11-13.

Aktuellt:  Remissvar angående förslag till detaljplan för Dalkarlsängen södra, 2018-11-12.

Aktuellt:  Samrådsyttrande över landstingets förslag till järnvägsplan samt deras och kommunens gemensamma MKB för Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station, 2018-11-06.

Yttrande över bygglov för Transformatorstation i strandskyddad nyckelbiotop vid Svarvarvägen, Kummelbergets industriområde, 2018-11-02.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över tredje utställningningsförslag till detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W), 2018-10-15.

Yttrande över ansökan om tillsånd för miljöfarlig verksamhet vid Kretsloppscentral Kil, gemensam för Nacka och Värmdö, 2018-09-27.

Samrådsyttrande över detaljplaneändring, max två bostäder per fastighet, i fem områden i norra Boo, 2018-09-06.

Samrådsyttrande, planförslag för att bygga ut på Nymans stiftelse, Strandpromenaden 61, Saltsjö-Duvnäs, 2018-09-05.

Remissvar avseende förslag till detaljplan för Ryssbergen, 2018-08-27.

Aktuellt:  Kompletterande yttrande inför miljödom om Dagvattenrening i Kyrkviken, 2018-08-17.

Nacka Miljövårdsråd överklagar strandsskyddsdispens och bygglov för återuppbyggnad av stuga 45 i Skuruparken, 2018-07-16.

Samrådsyttrande, planförslag för Myrsjö sportcentrum, 2018-08-15.

Samrådssvar angående Förslag till en tryckbank utanför Södra Kvarnholmen för att förhindra skred, 2018-08-13.

Aktuellt:  Synpunkter angående miljöpåverkan, förslag till järnvägsplan för Tattby station, 2018-07-09.

Aktuellt:  Samrådsyttrande, planförslag Sarvträsk och Ormingehus, 2018-07-02.

Synpunkter på Förslag till detaljplan för Lillängens förskola, 2018-07-01.

Aktuellt:  Yttrande över Markförlagd 220 kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg, 2018-06-15.

Yttrande över bygglov för stuga 45 i Skuruparken, 2018-06-12.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Skönviksvägens verksamhetsområde, 2018-06-01.

Aktuellt:  Samrådsyttrande Rensättra naturreservat, 2018-05-31.

Första granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Talluddsvägen, 2018-05-31.

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Eols udde i Kummelnäs, 2018-05-30.

Remissvar på förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19). 2018-05-28.

Granskningsyttrande över detaljplaneförslag för vårdboende på Hamndalsvägen, Hasseludden, 2018-05-25.

Solsidan, Synpunkter på förslag till ändring genom tillägg till planerna S123, S186 och DP574, 2018-05-23.

Synpunkter på miljöprövning av Tunnelbana till Nacka, 2018-05-21.

Remissyttrande över Länsstyrelsens remiss om grön infrastruktur för Stockholms län, 2018-05-15.

Aktuellt:  Yttrande över Länsstyrelsens remiss om miljöfarlig verksamhet vid utbyggnad av Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet, 2018-05-09.

Granskningsyttrande över detaljplaneförslag för Verksamhetsområde Östra Kil med Kretsloppscentral Kil gemensam för Nacka och Värmdö, 2018-05-08.

Yttrande inför miljödom om Dagvattenrening i Kyrkviken, 2018-05-03.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Enspännarvägen, i Jarlaberg, 2018-04-24.

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Östra Finnbodavägen, 2018-04-24.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Fisksätra entré, 2018-04-05.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Jarlabergsvägen, 2018-04-04.

Remissvar avseende förslag till detaljplan för Knutpunkten i Orminge, 2018-03-15.

Granskningsyttrande Tunnelbana till Nacka; järnvägsplan och detaljplaner, 2018-03-01.

Yttrande över förslag till bygglov för en 48 m hög mobilmast söder om Duvnäs station (vid Saltsjöbadsleden), 2018-02-27.

Yttrande över tredje utställningsförslag för detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, 2018-01-29.

Remissyttrande angående detaljplaneförslag för Älta centrumkvarter, etapp A och B, 2018-01-15.

Granskningyttrande över förslag till detaljplan för Tennishall vid Ektorpsvägen, 2018-01-15.

Aktuellt:  Synpunkter på programförslag för Bergs gård, 2018-01-12.

Granskningsyttrande över detaljplan för datorhall i Flaten, 2017-12-20.

Granskningsyttrande över Revidering av översiktsplan för Nacka, 2017-12-15.

Remissvar angående Länsstyrelsens remiss om Transportinfrastruktur 2018-2029, 2017-11-30.

Granskningsyttrande över detaljplan för Nybackakvarteret i Orminge, 2017-11-20.

Granskningsyttrande över detaljplan för Nya gatan, Elverkshuset, 2017-11-16.

Komplettering av överklagande angående detaljplan för bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, 2017-11-16.

Synpunkter till Mark- och miljödomstolen angående miljökonsekvensbeskrivning för Skurubron, 2017-11-07.

Remissvar på Landstingets utställningsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 2017-11-03.

Remissvar angående detaljplaneförslag för äldreboende med 59 vårdplatser, Hamndalsvägen, Hasseludden, 2017-10-20.

Yttrande över granskningsförslag för detaljplan för Nobelberget i Sickla, 2017-10-06.

Remissvar på landstingets förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, 2017-10-02.

Yttrande över första granskningsförslaget till detaljplan för Morningside Marina, Erstavik 25:38, 2017-09-26.

Aktuellt:  Samrådsvar om underjordisk bussterminal vid Nacka C och att helt ta bort motorvägsanslutningen vid Forum (Nacka trafikplats) för att istället använda den planerade trafikplatsen mellan Nacka gymnasium och Ryssbergen för trafiken, projektet kallas nu "Mötesplats Nacka", 2017-09-19.

Granskningsyttrande, detaljplan för Gillevägen-Planiavägen (ONZO), 2017-09-07.

Granskningsyttrande, Översiktsplan för Stockholms stad, "Stockholm växer", 2017-09-03.

Aktuellt:  Granskning av Stockholm stads detaljplan för Sickla reningsverk, 2017-09-01.

Yttrande över granskningsförslag till ändring av detaljplan 19 och upphävande av detaljplan 70, Kummelnäs, 2017-08-25.

Detaljplaneförslag för Verksamhetsområde Östra Kil med Kretsloppcentral Kil gemensam för Nacka och Värmdö, 2017-08-25.

Utställning av detaljplan för nya Kristallens förskola, 2017-08-23.

Yttrande över andra granskningsförslag till detaljplan för södra Nacka strand, 2017-08-11.

Yttrande över förslag till bygglov för 212 m hög tredje Nackamast, 2017-08-04.

Yttrande över bygglov för 42 m hög mobilmast på f.d. Porsmosseverkets område, 2017-07-25.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Eols udde i Kummelnäs, 2017-06-28.

Aktuellt:  Samrådsyttrande över andra förslag inför miljödomsansökan om dagvattenrening i Kyrkviken, 2017-06-27.

Granskningsyttrande över detaljplan för Nya gatan, stadshusområdet, 2017-06-20.

Samrådsyttrande över Revidering av översiktsplan för Nacka, 2017-06-16.

Remissvar angående Frentabs fortsatta expansion i Kovik, Velamsund, 2017-06-16.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Solbrinken-Grundet, 2017-06-16.

Remissvar angående förslag till detaljplan för datorhall i Flaten, 2017-06-13.

Granskningsuttrande, detaljplaneförslag för Bågvägen-Åbroddsvägen i Kummelnäs, 2017-06-05.

Remissvar angående Markförlagd 220 kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg, 2017-06-02.

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Enspännarvägen, i Jarlaberg, 2017-05-19.

Samrådsyttrande, förslag till detaljplan för Sydvästra Plania, 2017-05-18.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Nybackakvarteret i Orminge, 2017-05-09.

Samrådssynpunkter på detaljplan för nya Kristallens förskola, 2017-05-02.

Samrådssynpunkter på detaljplan för Östra Finnbodavägen, 2017-05-02.

Remissvar på trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18). 2017-04-26.

Remissvar på granskningsförslag till detaljplan för Boo gårds skola och Boovallen, 2017-04-25.

Remissvar angående förslag till ändring av detaljplan 19 och upphävande av detaljplan 70, Kummelnäs, 2017-04-24.

Granskningsyttrande över detaljplan för förskola vid Oxelvägen, 2017-04-18.

Samrådssynpunkter på detaljplan för Nya gatan, Elverkshuset, 2017-04-12.

Remissvar angående granskning av förslag till detaljplan för för Furuvägen i Finntorp, 2017-03-28.

Remissvar avseende förslag till program för Henriksdal, 2017-03-17.

Samrådsyttrande över första förslag inför miljödomsansökan om dagvattenrening i Kyrkviken, 2017-02-28.

Samrådsyttrande inför miljödomsansökan om utbyggnad av Värmeverk Skarpnäck i Flatenområdet, 2017-02-22.

Granskningsyttrande, detaljplan för utbyggnad av garage i Sickla köpkvarter, 2017-02-16.

Samrådssynpunkter på andra förslaget till detaljplan för Nobelberget i Sickla, 2017-02-14.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn vid Erstaviksbommen i Älta, 2017-02-07.

Samrådsyttrande angående Översikstsplan för Stockholms stad, "Stockholm växer", 2017-01-10.

Yttrande över nytt förslag till bygglov för mobiltorn vid Hasseludden, 2017-01-04.

Remissvar angående detaljplan för Talluddsvägen, 2016-12-16.

Samrådsyttrande angående samråd om Tunnelbana till Nacka om järnvägsplan och detaljplaner, 2016-12-08.

Remissvar angående detaljplan för Jarlabergsvägen, 2016-12-06.

Remissvar angående detaljplan för Gillevägen-Planiavägen (Onzo), 2016-12-06.

Angående bygglov för Flerbostadshus på Älgö, 2016-12-01.

Remissvar angående detaljplan för Mjölkudden-Gustavsviks gård, 2016-11-30.

Remissvar angående detaljplan för Tennishall vid Ektorpsvägen, 2016-11-30.

Remissvar angående detaljplan för utbyggnad av garage i Sickla köpkvarter, 2016-11-25.

Remissvar angående detaljplan för förskola vid Oxelvägen, 2016-11-24.

Samrådssynpunkter på detaljplan för Nya gatan, stadshusområdet, 2016-11-22.

Remissvar angående samråd för miljötillståndsansökan för Kretsloppcentral Kil, gemensam för Nacka och Värmdö, 2016-11-16.

Remissvar på Stockholm stads samråd om detaljplan för Sickla reningsverk, 2016-11-16.

Yttrande över Stockholm stads andra granskningsförslag till detaljplan för bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, 2016-11-16.

Synpunkter inför ansökan om vattenverksamhet vid Telegrafberget i Boo, 2016-10-20.

Yttrande över Vattenfalls remiss om ny sträckning av kraftledning genom Tollare, 2016-10-14.

Aktuellt:  Yttrande över Trafikverkets granskningsförslag för cykelstråket Ältastråket, 2016-10-03.

Samrådsyttrande över Landstingets förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 2016-09-30.

Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för norra Nacka strand, 2016-09-14.

Yttrande över första granskningsförslag till detaljplan för södra Nacka strand, 2016-09-14.

Samrådsyttrande över detaljplan för Saltsjöbanans upphöjning, 2016-09-12.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn vid Hasseludden, 2016-09-12.

Detaljplaneförslag för Boo gårds skola och Boovallen, 2016-08-25.

Remissvar angående Stockholms stads andra samrådsförslag till detaljplan för bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, 2016-07-12.

Synpunkter på programförslag för Saltsjöbadens centrum, 2016-06-30.

Remissvar angående detaljplaneförslag för Furuvägen i Finntorp, 2016-06-17.

Remissvar angående detaljplaneförslag för Atlas Copcos entré, Sickla Industriväg 19, 2016-06-15.

Aktuellt:  Remissvar avseende andra förslaget till bildande av kulturreservat Baggensstäket, 2016-05-31.

Yttrande över detaljplan för Igelboda, 2016-05-03.

Yttrande över Saltsjöbadens båtklubbs ansökan om en 44 m lång flytbrygga och båttvätt i Pålnäsviken, Baggensudden, 2016-04-15.

Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Norgehuset vid Hasseludden, 2016-04-05.

Yttrande över granskningsförslag angående regler om vilka som får parkeraÄlgö och i Svärdsö naturreservat, 2016-02-29.

Remissvar på Trafikverkets samråd om cykelstråket Ältastråket, 2016-02-22.

Yttrande över andra utställningsförslag för detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, 2016-01-29.

Yttrande inför antagande av detaljplan för Handelshus i Lännersta, 2016-01-18.

Yttrande över granskningförslag till detaljplan för en 50 m hög mobilmast vid Trappstigen på Älgös högsta punkt, 2015-12-21.

Yttrande inför fastställelse av vägplan för ny Skurubro, 2015-12-18.

Yttrande över förslag till bygglov för en 150 meter hög tredje Nackamast, 2015-12-08.

Remissvar på Vattenfalls remiss om ny sträckning av kraftledning genom Tollare, 2015-12-04.

Synpunkter inför antagande av detaljplan för Bageri i Kummelbergets industriområde, 2015-11-18.

Remissvar angående detaljplan för norra Nacka strand, 2015-11-13.

Remissvar angående detaljplan för södra Nacka strand, 2015-11-13.

Remissvar angående Landstingets remiss om Tunnelbana till Nacka inför byggskedet, 2015-11-02.

Remissvar angående detaljplan för Norgehuset vid Hasseludden, 2015-10-21.

Remissvar angående miljöanmälan om avfallsupplag Grustagsvägen/Tyresövägen vid Lindalen, 2015-10-02.

Yttrande över granskningsförslag till detaljplaner för fem återvinningsstationer, 2015-10-01.

Remissvar angående detaljplan för Igelboda, 2015-09-27.

Remissvar angående Trafikverkets remiss om cykelstråket Ältastråket, 2015-09-10.

Remissvar angående detaljplan för en 50 m hög mobilmast vid Trappstigen på Älgös högsta punkt, 2015-09-07.

Församrådsyttrande angående lokalisering av Tunnelbanedepå i Skarpnäck eller Högdalen, 2015-08-31.

Remissvar angående detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen, 2015-08-31.

Yttrande över andra utstälningningsförslaget till detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W), 2015-08-25.

Remissvar angående detaljplan för Björknäs torg, parkering, 2015-06-18.

Remissvar angående detaljplan för Bageri i Kummelbergets industriområde, 2015-06-18.

Synpunkter på detaljplan för ICA Maxis parkering, 2015-06-15.

Synpunkter på detaljplan för Atlas Copcos entré, 2015-06-15.

Remissvar angående detaljplan för Handelshus i Lännersta, 2015-06-12.

Yttrande över granskningsförslag för detaljplan för f.d. Graninge stiftsgård, 2015-06-02.

Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Fisksätra marina, 2015-05-28.

Remissvar angående andra utställning av detaljplan för Danvikshem, 2015-05-07.

Remissvar angående vattenmyndighetens remiss om åtgärder för vattenkvalitet, 2015-04-30.

Remissvar angående Upphävande av del av stadsplan 242 för motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, 2015-04-21.

Remissvar angående programförslag för Kils verksamhetsområde, 2015-04-19.

Remissvar angående detaljplan för Fisksätra station, 2015-04-13.

Yttrande över trafikverkets utställning av vägplan för Motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, 2015-04-13.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn på Boo IP, 2015-04-10.

Remissvar angående detaljplaner för fem återvinningsstationer, 2015-03-16.

Remissvar på Landstingets remiss om Tunnelbana till Nacka, stationsuppgångar m.m., 2015-03-12.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Morningside Marina, Erstavik 25:38, 2015-03-12.

Yttrande över granskningsförslag till Studentbostäder Alphyddan, 2015-03-09.

Synpunkter inför programförslag för Saltsjöbadens centrum, 2015-02-27.

Remissvar angående Mellanlaging av massor vid Svindersviken, miljöfarlig verksamhet, 2015-02-03.

Remissvar angående program för Älta centrum, 2015-02-02.

Remissvar angående detaljplan för f.d. Graninge stiftsgård, 2015-01-31.

Remissvar angående Program för Centrala Nacka, 2015-01-16.

Remissvar angående granskning av detaljplan för Nacka strand, Norra branten, del 1, 2014-12-22.

Remissvar angående granskning av detaljplan för Nacka strand, Norra branten, del 2, 2014-12-22.

Remissvar avseende Trafikverkets utställning av vägplan för ny Skurubro, 2014-12-19.

Synpunkter på Stockholm vattens samråd om utloppsrör nedanför Danvikshem, 2014-12-02.

Trafikverkets förslag till Motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, med naturvärdesinventering, 2014-11-30.

Synpunkter till Mark- och Miljödomstolen i mål M4934-14 angående vattennverksamhet vid Strandängarna, Tyresö Strand, 2014-11-25.

Yttrande över utställd detaljplan för Kvarnholmen, etapp 5 - Kvarnholmsplatån, 2014-11-24.

Remissvar angående regler om vilka som får parkeraÄlgö och i Svärdsö naturreservat, 2014-11-05.

Remissvar angående ändring genom tillägg till detaljplan 471 Älgö, avser hur man räknar våningsplan, 2014-11-04.

Yttrande angående miljötillstånd för Boo återvinningscentral, 2014-11-04.

Remissvar angående nya avfallsföreskrifter, 2014-10-27.

Remissvar angående detaljplan för Bågvägen-Åbroddsvägen i Kummelnäs, 2014-10-17.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn vid Dalaröbryggan i Saltsjöbaden, 2014-10-06.

Remissvar för bygglovsansökan för återvinningscentral i Boo, 2014-10-06.

Remissvar angående detaljplan för Fisksätra marina, 2014-09-17.

Remissvar avseende förslag till bildande av naturreservat Skarpnäs, 2014-09-14.

Remissvar angående förslag till bildande av naturreservat Svärdsö, 2014-09-14.

Remissvar angående detaljplan för Nacka strand Norra branten, del 1, 2014-09-10.

Remissvar angående detaljplan för Nacka strand Norra branten, del 2, 2014-09-10.

Yttrande över reviderat förslag till bygglov för mobiltorn vid Skuru IP, 2014-08-08.

Remissvar angående miljöanmälan om stenkross Grustagsvägen/Tyresövägen vid Lindalen, 2014-08-03.

Yttrande över granskningsförslag avseende detaljplan för Kontor Uddvägen, Sicklaön 346:1 m.fl, 2014-08-01.

Yttrande över utställd detaljplan för Studentbostäder i Ektorp, 2014-06-27.

Yttrande över utställd detaljplan för Flerbostadshus vid Ektorpsrondellen, 2014-06-27.

Synpunkter till Mark- och miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) angående avveckling av bergrum på Kvarnholmen, 2014-06-23.

Remissvar avseende fjärde samrådsförslaget till bildande av naturreservat Skuruparken, 2014-06-15.

Remissvar angående anmälan av miljöfarlig verksamhet – Älta återvinningscentral, 2014-06-06.

Remissvar på Stockholm vattens samråd om Stockholms framtida avloppsrening, 2014-05-27.

Remissvar angående andra förslaget till detaljplaneprogram för Orminge Centrum, 2014-05-15.

Remissvar angående ändring genom tillägg till byggnadsplan 162, Moranvägen och Orrevägen i Skogsö, 2014-05-15.

Remissvar angående ändring genom tillägg till stadsplan 123 och 186, Solsidan, 2014-05-12.

Synpunkter beträffande förslag till lokala miljömål för Nacka kommun, 2014-04-24, kompletterat 2014-05-07.

Yttrande över förslag till bygglov för 7 mobilmaster och mobiltorn med teknikbodar, 2014-04-11.

Synpunkter på detaljplan för Studentbostäder Alphyddan, 2014-03-31.

Yttrande över utställd detaljplan för Tvärbanan till Nacka, 2014-03-28.

Synpunkter till Mark- och miljödomstolen i mål M 5585-11 angående vattenverksamhet inom våtmark vid Östervik, 2014-03-12.

Remissvar angående Cykelplan för Nacka, 2014-02-28.

Remissvar avseende revidering av detaljplan för Sydöstra Lännesta 2 (Område W) för Lännersta 1:876, 2014-02-13.

Remissvar avseende detaljplan för Kontor Uddvägen, Sicklaön 346:1 m.fl, 2014-01-31.

Remissvar avseende tredje samrådsförslaget till bildande av naturreservat Skuruparken, 2014-01-14.

Yttrande över detaljplaneprogram för Nacka strand, 2013-12-23.

Yttrande över miljöanmälan för utvidgning av Österviks återvinningscentral, 2013-12-15.

Remissvar avseende detaljplaneprogram för Planiaområdet, 2013-12-06.

Yttrande över Länsstyrelsens remiss Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet, 2013-11-26.

Remissvar angående detaljplan för Kvarnholmen, etapp 5 - Kvarnholmsplatån, 2013-11-11.

Remissvar avseende detaljplan för Tvärbanan till Nacka, 2013-11-11.

Yttrande över utställd detaljplan för del av fastigheten Bo 1:608 m fl i Boo/Lännersta, verksamhetsområde Prästkragens väg, 2013-11-06.

Remissvar avseende detaljplan för Studentbostäder i Ektorp, 2013-11-01.

Remissvar avseende detaljplan för Flerbostadshus vid Ektorpsrondellen, 2013-11-01.

Remissvar avseende Trafikverkets Åtgärdsstudie - Tillgänglighet för Stocklholm, Nacka, Värmdö och Lidingö, 2013-10-25.

Yttrande över Länsstyrelsens remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025, 2013-10-04.

Yttrande över förslag till bygglov för temporär busshållplats vid Henriksdal, 2013-10-01.

Yttrande över förslag till bygglov för 5 mobiltorn och teknikbodar, 2013-10-01.

Erinran angående detaljplan för Marcusplatsen, 2013-09-17.

Yttrande över vattennverksamhet vid Strandängarna, Tyresö Strand, 2013-09-15.

Remissvar avseende nya markförlagda 130 kV ledningar i Nacka med anslutning till Lidingö via sjökabel, 2013-09-13.

Yttrande över utställd detaljplan för Lännbohöjden, 2013-09-09.

Synpunkter på detaljplan för Marcusplatsen, 2013-08-28.

Yttrande över utställd detaljplan för Sjökullens väg, 2013-08-26.

Remissvar avseende Avfallsplan 2020, tänkt att gälla från 2014, 2013-08-16.

Yttrande över utställd detaljplan för Ältadalen, 2013-07-05.

Yttrande över utställd detaljplan för Lännersta 1:148, Liljekonvaljens väg 2, Bagarsjöns förskola, 2013-07-05.

Yttrande över utställd detaljplan för Orminge 42:1, 2013-07-05.

Mark- och miljödomstolen fick synpunkter om avveckling av bergrum på Kvarnholmen, 2013-06-25.

Remissvar angående Regional cykelplan för Stockholms län, 2013-06-14.

Remissvar angående förslag till bildande av Naturreservat Trollsjön, 2013-05-31.

Yttrande över utställd detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, 2013-05-22.

Yttrande över Länsstyrelsens förslag till utvidgat strandskydd, 2013-05-06.

Synpunkter till Mark- och miljödomstolens Mål M 3752-12 angående anläggande och bibehållande av flytbryggor vid Fisksätra marina Erstavik 26:608, 2013-05-03.

Synpunkter till Mark- och miljödomstolens Mål M 581-13 angående Nacka kommuns ansökan om vattenverksamhet vid Skutvikens varv, 2013-05-02.

Synpunkter på Landstingets och SLs Förstudie Tunnelbana till Nacka, 2013-04-30.

Remissvar angående detaljplan för Båthall i Neglinge 2:1, 2013-03-27.

Yttrande över utställd detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl., 2013-03-22.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar vid Fisksätra trafikplats, 2013-03-19.

Remissvar angående detaljplan för Lännersta 1:148, Liljekonvaljens väg 2, Bagarsjöns förskola, 2013-02-22.

Remissvar angående detaljplan för Sjökullens väg, 2013-02-20.

Remissvar angående detaljplan för del av fastigheten Bo 1:608 m fl i Boo/Lännersta, verksamhetsområde Prästkragens väg, 2013-02-15.

Yttrande i mål M 3752-12 i Mark- och miljödomstolen angående flytbryggor m.m. vid Fisksätra Marina, 2013-02-05.

Remissvar angående förslag till program för Fisksätra, 2013-01-14.

Synpunkter till Storstockholms lokaltrafik, SL, som svar på enkät om vilken väg en planerad tunnelbana till Nacka ska dras, 2013-01-07.

Yttrande över förslag till bygglov för 10 stycken mobiltorn och teknikbodar - december 2012, 2012-12-21.

Yttrande över utställd detaljplan Lokomobilvägen, Sicklaön 368:2 m.fl, 2012-11-05.

Remissvar angående detaljplan för Orminge 42:1, 2012-08-30.

Synpunkter på miljökonstekvensbeskrivning gällande utfyllad av Österviks träsk, 2012-08-22.

Remissvar till WSP environmental angående vattenverksamhet avseende småbåtsvarvet vid Skutviken, 2012-07-31.

Remissvar angående samråd om vattenverksamhet avseende Fisksätra Marina, 2012-06-01.

Synpunkter på Trafikverkets förstudie om tänkbara motorvägsanslutningar till Värmdöleden (kallad Trafikplats Kvarnholmen), 2012-05-29.

Remissvar angående programförslag till detaljplan för Morningside Marina, Erstavik 25:38, 2012-05-14.

Synpunkter på SWECOs samråd om avvecklig av bergrum på Kvarnholmen, 2012-05-11.

Yttrande över Utställt förslag till detaljplan för Kvarnholmen, etapp 4 - Södra Kvarnholmen, 2012-04-03.

Yttrande över för andra gången utställd detaljplan för del av del av Riset och Sångfågelvägen (Område B), 2012-04-03.

Yttrande över utställd detaljplan för Älta 26:1 och del av Älta 10:1, Oxelvägen, 2012-03-20.

Yttrande över utställd Översiktsplan för Nacka, 2012-03-10.

Remissvar angående nya avfallsföreskrifter, 2012-03-09.

Remissvar angående Stockholms stads första utställningsförslag detaljplan för bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, 2012-02-27.

Yttrande över utställd av detaljplan för del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare Port, 2012-01-31.

Yttrande över för andra gången utställd detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen (mellan Tippen och Ljuskärrsberget), 2012-01-25.

Remissvar angående detaljplan för Lännbohöjden, 2011-12-06.

Remissvar angående detaljplan för Ältadalen, 2011-11-15.

Remissvar angående andra samråd angående detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl., 2011-11-15.

Remissvar angående detaljplan för Fisksätra kyrka, Erstavik 26:43 m.fl., 2011-10-24.

Remissvar avseende Trafikverkets utställning av vägutredning för ny Skurubro, 2011-09-20.

Remissvar angående samråd av förslag till detaljplan för Kvarnholmen, etapp 4 - Södra Kvarnholmen, 2011-09-16.

Remissvar angående Trafikverkets förstudie om tänkbara motorvägsanslutningar till Värmdöleden (kallad Trafikplats Kvarnholmen), 2011-09-14.

Remissvar avseende Detaljplan Lokomobilvägen, Sicklaön 368:2 m.fl, 2011-09-09.

Yttrande över utställd detaljplan Stensö udde, Älta, 2011-07-15.

Yttrande över utställd detaljplan för Vikingshill och Sommarbo (Område C) Boo, 2011-06-21.

Yttrande över Stockholms stads utställning av detaljplan för Slussen, 2011-06-17.

Remissvar angående stockholms stads första detaljplan för bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, 2011-06-17.

Synpunkter gällande Fordonsgas Stockholm ABs samråd om utökad biogasproduktion vid Henriksdals reningsverk, 2011-06-15.

Remissvar avseende detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, 2011-06-15.

Remissvar avseende detaljplan för Älta 26:1 och del av Älta 10:1, Oxelvägen, 2011-05-16.

Remissvar angående detaljplan för del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare Port, 2011-04-29.

Remissvar angående program för Sydöstra Boo, 2011-04-27.

Yttrande över trafikverkets arbetsplan för ny påfart till Skurubron vid Björknäs, 2011-04-15.

Remissvar avseende Trafikverkets samråd om vägutredning om ny Skurubro för motorvägstrafiken, 2011-04-15.

Yttrande över utställd detaljplan för Sydöstra Kummelnäs (Område G) Boo, 2011-02-21.

Yttrande över utställd av detaljplan för Vikinghillsvägen, Kummelnäs, Boo, 2011-02-21.

Remissvar avseende Översiktsplan för Nacka, 2011-01-31.

Remissvar avseende för del av Ältabergsvägen, del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäs Gård 1:1 i Stockholms stad och Älta 10:1 och Älta s:3 i Nacka kommun, 2011-01-31.

Remissvar avseende förslag till detaljplan för Sicklaön 83:33, Nobelberget i Sickla, 2011-01-14.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för påfartsramp till väg 222 i Björknäs, 2010-12-22.

Yttrande över för andra gången utställt förslag till detaljplan för Bo 1:51 m.fl. delar av Bo och Lännersta, Boovägen, Kaptensvägen, Kaptensstigen m.fl., 2010-12-22.

Yttrande över utställd detaljplan för Tollarehöjden, 2010-12-01.

Yttrande över för andra gången utställd detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum, 2010-11-29.

Remissvar angående utställt förslag till detaljplan för Kvarnholmen - Östra kvarnområdet, 2010-11-29.

Remissvar avseende detaljplan för Vikingshill och Sommarbo (Område C) Boo, 2010-11-24.

Remissvar avseende reviderat förslag till bildande av naturreservat Skuruparken, 2010-11-09.

Yttrande över för andra gången utställt förslag till detaljplan för Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget i Boo, 2010-11-08.

Remissar avseende Grönstrukturprogram för Nacka, 2010-09-24.

Remissvar angående Kustprogram för Nacka, 2010-09-24.

Synpunkter på Kulturmiljöprogram för Nacka, 2010-09-24.

Samrådsyttrande angående detaljplan för Tollarehöjden, 2010-09-10.

Detaljplan för Rösunda 40:4, Saltsjöpromenaden 38, Saltsjöbaden, 2010-08-31.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Kvarnholmen - Östra kvarnområdet, 2010-07-02.

Remissvar avseende förslag till detaljplan för påfartsramp till väg 222 i Björknäs, samt Trafikverkets arbetsplan för denna, 2010-06-30.

Yttrande över utställd detaljplan för Tollare Strand, 2010-06-30.

Yttrande över utställd detaljplan för Tollare 2:2 samt del av Tollare 5:1, Tollareängen, 2010-06-30.

Yttrande över utställd detaljplan för Orminge 1:21 m fl, Boo Hembygdspark (Koldalen), 2010-06-30.

Remissvar avs. förslag till bildande av kulturreservat Baggensstäket, 2010-06-30.

Remissvar avseende detaljplan för Sydöstra Kummelnäs (Område G) Boo, 2010-06-28.

Remissvar avseende detaljplan för Vikinghillsvägen, Kummelnäs, Boo, 2010-06-28.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar på Älgö - maj 2010, 2010-05-27.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E) Boo, 2010-05-17.

Synpunkter på Trafikverkets förslag till förstudie om Järlaleden, 2010-05-07.

Remissvar angående samråd för reviderad detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen (mellan Tippen och Ljuskärrsberget), 2010-04-30.

Samrådsyttrande angående Swedish Biogas ansökan om miljötillstånd för produktion av biogas i Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten i Stockholm, biogasanläggning, 2010-04-30.

Yttrande över utställt detaljplaneförslag för Ektorps centrum, 2010-04-23.

Remissvar avseende detaljplan för Orminge 1:21 m fl, Boo Hembygdspark (Koldalen), 2010-04-12.

Remissvar angående Stockholms stads förslag till detaljplan för Slussen, 2010-03-29.

Remissvar gällande detaljplan för Tollare 2:2 samt del av Tollare 5:1, Tollareängen, 2010-02-26.

Yttrande över utställd av detaljplan för del av Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten i Stockholm, biogasanläggning, 2010-02-18.

Remissvar gällande detaljplan för Tollare Strand, 2010-02-15.

Synpunkter inför vägverkets förstudie om Järlaleden, 2010-02-12.

Yttrande över utställd detaljplan för Enbacken/Gösta Ekmans väg (Område I) i Boo, 2010-02-01.

Remissvar angående detaljplaneprogram för Ältadalen, 2010-01-15.

Yttrande inför miljödom angående bortledande av grundvatten från tunnel genom Ryssbergen, 2010-01-14.

Yttrande över utställd detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum, 2009-12-22.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 2 - Centrala kvarnområdet, 2009-12-22.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för ny trafikplats Skrubba-Lindalen, 2009-12-16.

Synpunkter till miljödomstolen inför dom angående bortledande av grundvatten från tunnel genom Ryssbergen, 2009-11-12.

Yttrande över utställd regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen (RUFS 2010), 2009-10-30.

Yttrande över utställd detaljplan för del av del av Riset och Sångfågelvägen (Område B), 2009-10-30.

Yttrande över utställd av detaljplan för Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget i Boo, 2009-10-14.

Yttrande över för andra gången utställt förslag till detaljplan för del av Backeböl, Munkkärrsvägen (Område H), 2009-10-08.

Remissvar beträffande förslag till bildande av naturreservat Gärdesudden, 2009-09-30.

Yttrande över utställt förslag till Stockholms översiktsplan, 2009-09-21.

Remissvar beträffande detaljplan för Enbacken/Gösta Ekmans väg i Boo, 2009-09-15.

Yttrande över utställd detaljplan för Norra Skuru, 2009-08-28.

Remissvar beträffande detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum, 2009-06-25.

Remissvar till Nacka kommun angående ny trafikplats Skrubba-Lindalen och remissvar till vägverket angående arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning för ny trafikplats Skrubba-Lindalen, 2009-06-21.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Älta 10:1 m.fl., Ältadalens verksamhetsområde, 2009-06-12.

Remissvar angående detaljplan för del av del av Riset och Sångfågelvägen (Område B), 2009-05-29.

Remisvar angående samråd om förslag till detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 2 - Centrala kvarnområdet, 2009-05-25.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Bo och Backeböl, Blåbärsstigen (Område J), 2009-05-15.

Synpunkter på vattenverksamhet under byggskede och drift av tunnel geom Ryssbergen, 2009-05-08.

Synpunkter på detaljplaneförslag för Ektorps centrum, 2009-05-08.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar - mars 2009, 2009-04-15.

Remissvar angående detaljplaneprogram för Orminge Centrum, 2009-03-20.

Yttrande över utställd detaljplan för Sågsjöbadet, del av Solviksområdet (område F) i Kummelnäs, 2009-02-27.

Yttrande över utställd detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens äldreboende), 2009-02-12.

Remissvar angående detaljplan för del av Igelboda 2:19, Igelboda depå, 2009-01-27.

Remissvar beträffande Vägverkets remiss angående ny trafikplats Skrubba-Lindalen, 2009-01-14.

Remissvar angående Stockholms översiktsplan, 2009-01-12.

Remissvar avseende detaljplan för Norra Skuru, 2009-01-07.

Remissvar beträffande regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen (RUFS 2010), 2008-11-28.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 1 - Norra Kajområdet, 2008-10-17.

Yttrande över förändrad tidigare utställd detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m fl, delplan 1a, Tollare Träskväg, 2008-10-10.

Remissvar aveeende program för detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum, 2008-09-26.

Yttrande över utsälld detaljplan för Långvägen och Skymningvägen, Eknäs 1:232 m.fl., 2008-09-23.

Remissvar angående detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens äldreboende), 2008-09-12.

Remissvar angående förslag till bildande av naturreservat Tollare, 2008-07-02.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för Kummelnäs 11:103, Hedevägen 6, 2008-06-28.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m fl, delplan 1a, Tollare Träskväg, 2008-06-13.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:17 m fl, Mellanbergsvägen - delplan 1b, 2008-06-13.

Remissvar angående detaljplan för Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget i Boo, 2008-05-26.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 76:1 m.fl., Saltsjöbanan från Sickla station till och med Nacka station, 2008-04-30.

Remissvar angående detaljplan för del av Älta 10:1 m.fl., Ältadalens verksamhetsområde, 2008-04-25.

Yttrande angående utbyggnad av master och torn för mobiltelefoni - mars 2008, 2008-04-07.

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 1 - Norra Kajområdet, 2008-03-14.

Remissvar angående utställd detaljplan för Skogsö 12:1 m fl, Sune Carlssons Båtvarv, 2008-03-07.

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:17 m fl, Mellanbergsvägen - delplan 1b, 2008-02-04.

Remissvar angående detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m fl, delplan 1a, Tollare Träskväg, 2007-12-11.

Remissvar angående detaljplan för del av Erstavik 26:109 mfl, Centrala Fisksätra, 2007-11-19.

Remissvar angående detaljplan för Skogsö 12:1 m fl, Sune Carlssons Båtvarv, 2007-11-16.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Kummelnäs, Solviksområdet (Område F), 2007-11-16.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Kummelnäsvägen, 2007-11-16.

Remissvar beträffande förslag till Dagvattenstrategi för Nacka kommun, 2007-11-15.

Remissvar beträffande Vägverkets samråd om arbetsplan för Trafikplats Lugnet, 2007-11-06.

Remissvar angående Stockholms stads programsamråd om Slussen, 2007-10-04.

Remissvar angående program för Ektorps centrum, 2007-10-26.

Remissvar angående detaljplan för Kummelnäs 11:103, Hedevägen 6, 2007-10-11.

Remissvar angående förslaget att göra Skuruparken till naturreservat, 2007-09-30.

Remissvar beträffande förnyat samråd, detaljplaner för Danvikslösen Infrastruktur, delplan S1/N1, 2007-09-07.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 83:22 m.fl., Sickla Köpkvarter och del av Sickla Industriområde (Atlas Copcos f.d. industriområde), 2007-08-27.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Älta 10:1, parkering Älta C, 2007-08-03.

Remissvar avseende Svenska Kraftnäts reviderade miljökonsekvensbeskrivning för ny 220 kV ledning från Nacka (Östervik) till Gustavsberg, 2007-07-06.

Remissvar angående detaljplan för del av Kummelnäs, Solviksområdet (Område F) och del av Kummelnäsvägen, 2007-06-29.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Sicklaön 37:41, Finnboda Pirar, 2007-04-27.

Remissvar avseende program för området mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter, fastigheten Sicklaön 83:22 m.fl., Sickla Köpkvarter och Sickla Industriområde, 2007-03-16.

Remissvar avseende detaljplan för Sicklaön 83:22 m.fl., Sickla Köpkvarter och del av Sickla Industriområde (Atlas Copcos f.d. industriområde), 2007-03-02.

Remissvar avseende Svenska Kraftnäts miljökonsekvensbeskrivning för ny 220 kV ledning från Nacka (Östervik) till Gustavsberg, 2007-02-23.

Synpunkter till Vägverket på Förstudie Östlig förbindelse, Version 2006 04 25, 2007-01-10.

Överklagande av Nacka kommuns beslut om detaljplan för Älgö, 2007-01-10.

Yttrande över utställd detaljplan för Södra Hedvigslund, 2006-12-22.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Älta 14:27 m fl, Stensövägen, 2006-12-22.

Yttrande över utställd detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl., (Neglinge centers parkering), 2006-12-13.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 202:9 m.fl. (del av Ektorps centrum), 2006-12-13.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av fastigheten Bo 1:70, Boo gårds lada, 2006-11-17.

Yttrande över för tredje gången utställda förslag till detaljplan för Älgö, 2006-10-20.

Yttrande över utställt förslag till ändring genom tillägg till Stadsplan 241 för del av Finntorp, fastigheten Sicklaön 107:3, arbetsområde vid Ryssviksvägen, etapp 1, 2006-09-20.

Remissvar angående detaljplan för del av Älta 10:1, parkering Älta C, 2006-08-21.

Remissvar angående samråd om detaljplan för del av Älta 14:27 m fl, Stensövägen, 2006-08-21.

Remissvar angående detaljplan för del av fastigheten Bo 1:70, Boo gårds lada, 2006-08-16.

Remissvar angående program för detaljplan för Telegrafberget i Boo, 2006-06-30.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Ekudden, Sicklaön 140:6 m.fl., 2006-06-16.

Yttrande över för andra gången utställda förslag till detaljplan för Älgö och gatukostnadsutredning, 2006-06-12.

Remissvar angående detaljplan för Södra Hedvigslund, 2006-06-09.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 34:1 m.fl., Prinsessvägen, Skuru, 2006-06-09.

Remissvar angående program för detaljplan för Tollare 1:16 m.fl. i Boo, 2006-05-29.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Sicklaön 202:9 m.fl. (del av Ektorps centrum), 2006-04-28.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar mars 2006, 2006-04-18.

Remissvar om ändring genom tillägg till Stadsplan 241 för del av Finntorp, fastigheten Sicklaön 107:3, arbetsområde vid Ryssviksvägen, etapp 1, 2006-04-07.

Yttrande över utställd detaljplan för Bo 1:51 m.fl. delar av Bo och Lännersta, Boovägen, Kaptensvägen, Kaptensstigen m.fl., 2006-04-03.

Samrådsyttrande över gatukostnadsutredning för Älgö respektive Älgövägen och del av Bergabovägen, 2006-03-27.

Yttrande över utställd etaljplan för Sicklaön 336:17 och 336:59, Nymans kulturstiftelse, Strandpromenaden 61, 2006-03-22.

Svar på remiss från Svenska Kraftnät om Utbyggnad av nya 220 kV ledningar till Lidingö och Värmdö, 2006-03-17.

Remissvar angående detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl., 2006-02-10.

Remissvar angående detaljplan för Bo och Backeböl, Blåbärsstigen (Område J), 2006-02-03.

Remissvar till Stockholm stad angående Årstaskogen-Årsta holmar naturreservat, 2006-01-31.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen (mellan Tippen och Ljuskärrsberget), 2006-01-31.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 34:1 m.fl., Prinsessvägen, Skuru, 2005-12-26.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 70:23 m.fl., Ekdungen, Skuru, 2005-11-30.

Remissvar beträffande Förslag till ny renhållningsordning med ny avfallsplan 2006-2010 i Nacka kommun, 2005-11-25.

Remissvar angående detaljplan för fastigheten Sicklaön 83:32, Uddvägen, 2005-11-21.

Remissvar beträffande detaljplaner för Danvikslösen, fyra stycken till Nacka, två till Stockholm och en till vägverket, 2005-09-23.

Remissvar angående vägverkets remiss Effektivare Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet, 2005-09-12.

Remissvar angående detaljplan för del av Ekudden, Sicklaön 140:6 m.fl., 2005-09-06.

Remissvar avseende detaljplan för sydvästra Björknäs, Kvarnvägen, fastigheterna Björknäs 1:1, 1:85 m.fl, 2005-07-01.

Remissvar angående Program för Detaljplaner, Finntorp, 2005-06-13.

Yttrande över utställd detaljplan för fastigheten Orminge 61:1 m.fl., livsmedelshall, 2005-05-31.

Yttrande över ansökan om bygglov för mobiltorn och teknikbodar i Nackareservatet (Erstavik 6:1), på berget väster om Kolarängen, 2005-05-23.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Tollare 1:16, skola i Tollare, södra Boo, 2005-05-17.

Remissvar angående detaljplan för Bo 1:51 m.fl. delar av Bo och Lännersta, Boovägen, Kaptensvägen, Kaptensstigen m.fl., 2005-05-12.

Remissvar angående detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen (mellan Tippen och Ljuskärrsberget), 2005-05-11.

Yttrande över utställd detaljplan för Bo 1:502 m.fl., Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl., 2005-05-09.

Remissvar angående detaljplan för del av Tollare 1:16, skola i Tollare, södra Boo, 2005-03-23.

Remissvar angående detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl., (Neglinge centers parkering), 2005-02-28.

Remissvar angående program för Älta Centrum och dess närområde, 2005-02-25.

Remissvar angående program för Södra Hedvigslund, 2005-02-25.

Svar på Stockholms stads remiss: Lugnetområdet, 2005-01-24.

Remissvar angående detaljplan för fastigheten Orminge 61:1 m.fl., livsmedelshall, 2005-01-17.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Kil 1:1, bostäder norr om Värmdövägen, 2004-12-30.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Kil 1:1, bostäder söder om Värmdövägen, 2004-12-30.

Detaljplan för del av Orminge, fastigheterna 1:18, 1:57 m.fl., Seniorbostäder i Centrala Boo, 2004-12-22.

Detaljplan för Bo 1:502 m.fl., Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl., 2004-11-30.

Svar på remiss från Vägverket angående förstudie för östlig förbindelse i Stockholmsregionen, 2004-11-25.

Yttrande över utställd detaljplan för Forum Nacka och del av Nacka Centrum, 2004-11-18.

Remissvar angående Nackareservatet ("Nacka gårds naturreservat" samt "Sickla-Skarpnäcks naturreservat"), 2004-10-31.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Backeböl, Munkkärrsvägen (Område H), 2004-10-29.

Yttrande över utställd detaljplan för Mensätra 1:23 m.fl., Abborrvägen, 2004-10-29.

Remissvar angående bildande av naturreservatet Långsjön, 2004-10-15.

Synpunkter på programförslag för Norra Skuru, 2004-09-17.

Remissvar beträffande samrådsförslag till detaljplan för Forum Nacka och del av Nacka Centrum, 2004-09-17.

Svar på Länsstyrelsens remiss angående bergtäksverkamhet och krossning, Kil 1:1 och Västra Ekedal, 2004-09-15.

Yttrande över utställd detaljplan för Nacka Marinstad (Sicklaön 13:1 m.fl.) (tidigare kallad "Svindersviken Husbåtar"), 2004-09-07.

Synpunkter på detaljplan för Mensätra 1:23 m.fl., Abborrvägen, 2004-08-04.

Synpunkter på detaljplan för del av Backeböl, Munkkärrsvägen (Område H), 2004-06-30.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 51:13 och 51:14 m.fl., Barnhemsvägen, 2004-06-28.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Bo 1:608, skola i Dalkarlsängen, 2004-06-03.

Yttrande över på nytt utställd detaljplan för Sicklaön 172:1 "Shurgard" Skvaltan, 2004-05-07.

Synpunkter på detaljplan för del av Kil 1:1, bostäder norr om Värmdövägen, 2004-04-30.

Synpunkter på detaljplan för del av Kil 1:1, bostäder söder om Värmdövägen, 2004-04-30.

Remissvar angående detaljplan för del av Bo 1:608, skola i Dalkarlsängen, 2004-03-31.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Hasseludden och Kummelnäs, Lövberga (Område D), 2004-03-26.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 374:1 m.fl., Stubbsund, 2004-03-24.

Svar på vägverkets remiss om trafikplats Lugnet, 2004-03-10.

Remissvar angående detaljplan för Nacka Marinstad (Sicklaön 13:1 m.fl.) vid Ryssviken (tidigare kallad "Svindersviken Husbåtar"), 2004-03-05.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 51:13 och 51:14 m.fl., Barnhemsvägen, 2004-01-30.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Sicklaön, Nysätra, Nackanäsvägen, 2003-12-17.

Remissvar angående förslag till naturreservat Tattby samt utvidgning av detsamma, 2003-10-15.

Remissvar angående program för detaljplan för Danvikshemsområdet, 2003-09-15.

Remissvar angående program för detaljplaner - Kvarnhomen med Hästholmssundet och Gäddviken, 2003-09-15.

Remissvar avseende Banverkets järnvägsutredning och miljökonsekvensbaskrivning för Citybanan i Stockholm, 2003-09-05.

Remissvar angående detaljplan för del av Hasseludden och Kummelnäs, Lövberga (Område D), 2003-09-01.

Synpunkter på utställd detaljplan för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E) Boo, 2003-09-01.

Remissvar angående Länsstyrelsens remiss: Aldrig långt till Naturen : Program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen, 2003-09-01.

Synpunkter på detaljplan för Sicklaön 374:1 m.fl., Stubbsund, 2003-06-13.

Yttrande över utställd detaljplan för området kring Tallidens skola, 2003-05-23.

Yttrande över Stockholms stads remiss Försök med miljöavgifter, 2003-05-09.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar, 2003-04-29.

Yttrande över ett återigen reviderat förslag till detaljplan för del av Sicklaön 40:14, Vattenverksvägen, handikappbostäder, 2003-04-16.

Remissvar angående detaljplan för del av Sicklaön, Nysätra, Nackanäsvägen. 2003-04-04.

Remissvar angående reviderat förslag till detaljplan för del av Sicklaön 40:14, Vattenverksvägen, handikappbostäder, 2003-03-03.

Yttrande över utställd detaljplan för Kummelnäs 7:5 och del av Kummelnäs 7:6, Jenny Linds väg 6, 2003-02-14.

Yttrande över utställd detaljplan för Lännersta "Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl.", 2003-02-10.

Remissvar angående program för detaljplan för Nacka Marinstad (Sicklaön 13:1 m.fl.) vid Ryssviken (tidigare kallad "Svindersviken Husbåtar"), 2003-01-16.

Remissvar angående program för fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka, 2003-01-07.

Remissvar angående program för detaljplan för Forum Nacka och del av Nacka Centrum, 2003-01-07.

Remissvar angående detaljplan för Tallidens skola och för del av Birkaområdet 2003-01-07.

Remissvar angående program för detaljplan för Sicklaön 51:13 och 51:14 m.fl., Barnhemsvägen, 2003-01-07.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 40:14, handelsträdgård vid Vattenverksvägen, Hortus, 2002-12-20.

Svar på remiss från vägverket angående Nackanäsvägen genom Nysätra, 2002-12-13.

Remissvar angående Finntorps framtid, fördjupad översiktsplan,, 2002-11-22.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Kil 1:1, Waldorfskola, 2002-11-22.

Remissvar angående detaljplan för del av Sicklaön 40:14, Vattenverksvägen, handikappbostäder, 2002-10-18.

Remissvar beträffande förslag till bildande av Naturreservat Abborrträsk, 2002-10-15.

Remissvar angående detaljplan för del av Kummelnäs, område Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg i Saltsjö-Boo., 2002-09-16.

Yttrande över Nacka översiktsplan 2002, utställningsförslag, 2002-09-12.

Remissvar angående detaljplan för fastigheten Orminge 61:1 m.fl., livsmedelshall, 2002-09-10.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 40:14, handelsträdgård vid Vattenverksvägen, Hortus, 2002-08-30.

Remissvar angående detaljplan för del av Kil 1:1, Waldorfskola, 2002-08-30.

Remissvar angående detaljplan för Lännersta "Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl.", 2002-08-30.

Remissvar angående förslag om Utbyggnad av master och torn för mobiltelefoni, 2002-08-15.

Remissvar angående detaljplan för sport- och kulturhall på fastigheten Erstavik 26:1, ''Gröna Dalen'', 2002-08-14.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 172:1, ''Shurgard'', Skvaltan, 2002-07-02

Remissvar angående SLs förslag Tvärbana Ost, Sickla-Slussen, Sickla-Saltsjöbanan, 2002-06-30.

Remissvar angående Banverkets förslag Citybanan i Stockholm, 2002-06-17.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Björknäs, Gundersbergsvägen-Prästbergsvägen m.fl., 2002-06-16.

Yttrande över utställt förslag till Detaljplan för del av Sydvästra Lännersta 1A, Strandpromenaden, 2002-04-23.

Remissvar angående detaljplan för del av Boo, Drabantvägen och Kadettvägen, 2002-04-09.

Remissvar angående program för detaljplan för sport- och kulturhall på fastigheten Erstavik 26:1, ''Gröna Dalen'', 2002-04-02.

Remissvar angående detaljplan för del av Björknäs, Gundersbergsvägen-Prästbergsvägen m.fl., 2002-03-18.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 172:1 "Shurgard" Skvaltan, 2002-03-18.

Remissvar angående Tillägg till planbeskrivningen för detaljplan för del av Lännersta, Sydvästra Lännersta 1B, 2002-03-15.

Yttrande över utställt förslag om byggande av ytterligare en Älta Ishall, vid Stavsborgsskolan, 2002-01-22.

Yttrande över utställd Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen (RUFS 2001), 2002-01-14.

Remissvar angående bildande av Tattby naturreservat, 2001-10-15.

Yttrande över utställd detaljplan för Älgö och detaljplan för del av Älgövägen och Bergabovägen, 2001-09-17.

Remissvar angående detaljplan för del av Älta 14:97 m fl, Älta Ishall, 2001-08-31.

Remissvar angående Nacka översiktsplan 2001, samrådsförslag, 2001-06-19.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 37:41 m fl, Finnboda Varv, 2001-06-12

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 172:11 Skvaltan, bygge av stor lagerlokal, 2001-04-27.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 385:1 och Sicklaön 386:4 m fl, "Skvaltan" (ny stormarknad), 2001-03-07.

Yttrande över utställd detaljplan för område vid Saltsjöbadens station och Restaurantholmen, 2001-02-09.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 37:41 m fl, Finnboda Varv, 2000-11-30

Remissvar angående detaljplan för Älgö och detaljplan för del av Älgövägen och Bergabovägen, 2000-11-10.

Remissvar beträffande Förslag till detaljplan för Lillängen - Hortus Sicklaön 40:1, 146:13, 146:17, 2000-09-22

Remissvar beträffande Utvecklingsområden i Boo, 2000-09-01.

Remissvar beträffande Detaljplan för Sicklaön 257:1,2,3 Kristinavägen/Strandpromenaden, 2000-08-31.

Remissvar beträffande Förslag till ny avfallsplan för Nacka kommun, 2000-06-30.

Yttrande över utställd detaljplan för Saltsjöqvarn, 2000-06-29.

Remissvar angående Program för revidering av Översiktsplan för Nacka, 2000-06-13.

Yttrande över utställd detaljplan för Lilla Björknäs, etapp I, 2000-04-14.

Yttrande över Detaljplan för Finnberget, 2000-04-13.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Atlas Copco, Sicklaön 83:22 m fl. Området inkluderar bl a Sickla stormarknad, 2000-02-07

Yttrande över utställd Detaljplan för del av Björknäs, Solhöjdsvägen, 2000-01-28

Remissvar beträffande Förslag till bildande av naturresevat Skarpnäs, 1999-12-10.

Yttrande över utställd Detaljplan för Sicklaön 260:1 Daggkåpan och Sicklaön 261:1 Distansen, 1999-10-19.

Remissvar beträffande Detaljplan för Grävlingsberg i Saltsjö-Boo., 1999-10-08.

Remissvar beträffande Detaljplan för område vid Saltsjöbadens station och Restaurantholmen, 1999-09-24.

Yttrande över utställd Detaljplan för Sicklaön 385:1 och Sicklaön 386:4 m fl, "Skvaltan", 1999-09-21.

Remissvar beträffande Detaljplan för Lilla Björknäs, etapp I, 1999-09-17.

Remissvar beträffande Program för detaljplan för del av Lillängen-Hortus, 1999-09-17

Remiss beträffande Förslag till detaljplan för Saltsjöqvarn, fastigheterna Sicklaön 37:2, 37:3 m fl, 1999-09-13.

Remissvar beträffande Detaljplan för del av Bo och Backeböl, Porfyrvägen - öster om Boovägen, 1999-09-10.

Remissvar beträffande Detaljplan för del av Björknäs, Solhöjdsvägen, 1999-08-20

Remissvar beträffande Ansökan om bygglov för en betongfabrik i Ältadalen på fastigheten Älta 37:1 för tillverkning av fabriksbetong, 1999-08-18.

Remiss beträffande Detaljplan för Björknäs 1:36, Montelius väg, 1999-07-30

Remissvar beträffande Detaljplan för del av Älta 6:1, Kolarängsskolan, 1999-07-01

Remissvar beträffande Detaljplan för del av Atlas Copco, Sicklaön 83:22 m fl. Området inkluderar bl a Sickla stormarknad, 1999-06-18

Remissvar beträffande Detaljplan för Sicklaön 260:1, kvarter Daggkåpan, 1999-05-28

Remissvar beträffande Detaljplan för Dunungavägen 23, (Villatomt med intrång i Nyckelvikreservatet), 1999-04-08

Remissvar beträffande Kvalitetsprogram för "Nackas norra kust", 1999-03-08

Remissvar beträffande Upphävande av del av stadsplan S123, Solsidan (Kvarnstugevägen), 1998-11-11

Remissvar beträffande Detaljplan för Sicklaön 360:1 m fl, Sickla sjö, 1998-11-11.

Yttrande över "Tyck till om framtidens SL-trafik i Nacka kommun", 1997-03-14.

Yttrande över arbetsplan för Södra länken - delen Huvudkörbanor, trafikplats Åbyvägen, Årsta och Hammarbyhamnen, PP30 96:1920, 1996-06-17.

Yttrande över program för detaljplan för NO Hedvigslund, Älta (Projekt 9706), 1996-03-05.


Senast ändrad av Jan Åman 2023-03-30