Nacka Miljövårdsråds remissvar

Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.

Våra remissvar läggs ut här på webben, i regel får du först en kort presentation av frågan.

Aktuellt just nu:  Trafikverkets förslag till att säkra mark för Östlig förbindelse, svar senast 2020-05-15.

Aktuellt just nu:  Granskningsförslag till detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen, svar senast 2020-05-05.

Aktuellt just nu:  Förslag till detaljplan för Traversen, Sickla. Samrådsmöte i Nacka stadshus måndagen den 23 mars 2020 kl.17.00-19.00. Svar senast 2020-04-20.

Aktuellt just nu:  Granskningsförslag till detaljplan för Fågelstigen, svar senast 2020-04-15.

Aktuellt just nu:  Granskningsförslag till detaljplan och järnvägsplan för Fisksätra station med mötesspår. Samrådsmöte med Trafikförvaltningen i Fisksätra bibliotek onsdag 18 mars 15:00-18:00. Svar senast 2020-04-01.

Aktuellt just nu:  Granskningsförslag till detaljplan och järnvägsplan för en ny Tattby station med mötesspår väster om den nuvarande. Samrådsmöte med Trafikförvaltningen i Fisksätra bibliotek onsdag 18 mars 15:00-18:00. Svar senast 2020-04-01.

Aktuellt:  Yttrande över Mobilmast Telegrafberget. Man vill sätta upp en mobilmast och tre teknikbodar på Telgrafberget, ca 60 meter norr om den plats där den optiska telegrafen stod, 2020-02-11.

Aktuellt:  Granskningyttande över detaljplaneförslag för Älta centrumkvarter, 2020-01-19.

Aktuellt:  Sickla stationshus. Man vill bygga ett ca 23 våningar högt hus som skall inrymma västra uppgången från tunnelbanestation Sickla, 2020-01-08.

Nacka Miljövårdsråd överklagar detaljplanen för datorhall i Flatenområdet, 2020-01-01.

Aktuellt:  Yttrande över mobilmast i Flatens naturreservat, 2019-12-18.

Nacka Miljövårdsråd överklagar strandskyddsdispens och bygglov för återuppbyggnad av stuga 45 i Skuruparken till Mark- och miljödomstolen, 2019-09-26.

Aktuellt:  Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Fisksätra entré, 2019-09-11.

Synpunkter på järnvägsplan för mötesspår, Fisksätra station, 2019-09-11.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Mark- och miljödomstolens avslag om Östra Finnbodavägen, 2019-06-12.

Andra komplettering av överklagagandet av Länsstyrelsens beslut om miljöfarlig verksamhet vid utbyggnad av Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet, 2019-06-11.

Aktuellt: Yttrande över Dagvattentunnel från Sicklaverket via Henriksdalsberget till Finnboda, 2019-05-24.

Aktuellt:  Granskningyttrande angående förslag till detaljplan för Skönviksvägens verksamhetsområde, 2019-04-23.

Aktuellt:  Synpunkter på bygglov för infartsparkering på Värmdövägen 686, 2019-04-18.

Synpunkter på detaljplan och järnvägsplan för en ny Tattby station med mötesspår väster om den nuvarande, 2019-04-10.

Synpunkter på förslag till detaljplan för Fågelstigen, 2019-04-05.

Nacka Miljövårdsråd kompletterar överklagagandet av Länsstyrelsens beslut om miljöfarlig verksamhet vid utbyggnad av Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet, 2019-03-13.

Aktuellt:  Skanskas miljöansökan om lagring av stenmassor och cementfabrik vid Gungviken (mellan Sågtorp och Drevinge), 2019-02-19.

Aktuellt:  Samråd angående Frentabs fortsatta expansion med myckert omfattande bergtäkt, krossning och hantering av farligt avfall i Kovik, Velamsund, 2019-03-06.

Aktuellt:  Granskningyttrande över förslag till detaljplan för Solbrinken-Grundet, 2019-02-12.

Aktuellt:  Yttrande till Länsstyrelsen angående Frentabs begäran att köra 220 lastbilar/dygn mot nu max 140 lastbilar/dygn på Lagnövägen, 2019-01-30.

Aktuellt:  Granskningsyttrande, detaljplan för Ormingehus, 2019-01-28.

Nacka Miljövårdsråds överklagan av detaljplan för vårdboende på Hamndalsvägen, Hasseludden, 2019-01-10.

Aktuellt:  Remissvar, detaljplan för Galärvägen, 2019-01-07.

Nacka Miljövårdsråd överklagar Länsstyrelsens beslut om miljöfarlig verksamhet vid utbyggnad av Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet, 2019-01-02.

Remissvar angående andra samrådsförslag till detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen, två alternativa förslag med olika förtätning, 2018-12-19.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över detaljplan för Mjölkudden-Gustavsviks gård, 2018-12-10.

Aktuellt:  Yttrande inför miljöprövning av Vattenverksamhet vid Sarvträsk, Orminge, 2018-12-03.

Andra komplettering till Mark- och miljödomstolen inför miljödom om Dagvattenrening i Kyrkviken, 2018-11-28.

Aktuellt:  Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Knutpunkten i Orminge, 2018-11-21.

Aktuellt:  Yttrande till Energimarknadsinspektionen om ny sträckning av kraftledning genom Tollare, 2018-11-15.

Överklagande av strandskyddsdispens för Transformatorstation vid Svarvarvägen, Kummelbergets industriområde, 2018-11-13.

Aktuellt:  Remissvar angående förslag till detaljplan för Dalkarlsängen södra, 2018-11-12.

Aktuellt:  Samrådsyttrande över landstingets förslag till järnvägsplan samt deras och kommunens gemensamma MKB för Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station, 2018-11-06.

Aktuellt:  Yttrande över bygglov för Transformatorstation i strandskyddad nyckelbiotop vid Svarvarvägen, Kummelbergets industriområde, 2018-11-02.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över tredje utställningningsförslag till detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W), 2018-10-15.

Aktuellt:  Yttrande över ansökan om tillsånd för miljöfarlig verksamhet vid Kretsloppscentral Kil, gemensam för Nacka och Värmdö, 2018-09-27.

Aktuellt:  Samrådsyttrande över detaljplaneändring, max två bostäder per fastighet, i fem områden i norra Boo, 2018-09-06.

Aktuellt:  Samrådsyttrande, planförslag för att bygga ut på Nymans stiftelse, Strandpromenaden 61, Saltsjö-Duvnäs, 2018-09-05.

Aktuellt:  Remissvar avseende förslag till detaljplan för Ryssbergen, 2018-08-27.

Aktuellt:  Kompletterande yttrande inför miljödom om Dagvattenrening i Kyrkviken, 2018-08-17.

Nacka Miljövårdsråd överklagar strandsskyddsdispens och bygglov för återuppbyggnad av stuga 45 i Skuruparken, 2018-07-16.

Samrådsyttrande, planförslag för Myrsjö sportcentrum, 2018-08-15.

Samrådssvar angående Förslag till en tryckbank utanför Södra Kvarnholmen för att förhindra skred, 2018-08-13.

Aktuellt:  Synpunkter angående miljöpåverkan, förslag till järnvägsplan för Tattby station, 2018-07-09.

Aktuellt:  Samrådsyttrande, planförslag Sarvträsk och Ormingehus, 2018-07-02.

Synpunkter på Förslag till detaljplan för Lillängens förskola, 2018-07-01.

Aktuellt:  Yttrande över Markförlagd 220 kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg, 2018-06-15.

Yttrande över bygglov för stuga 45 i Skuruparken, 2018-06-12.

Aktuellt:  Remissvar angående förslag till detaljplan för Skönviksvägens verksamhetsområde, 2018-06-01.

Aktuellt:  Samrådsyttrande Rensättra naturreservat, 2018-05-31.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Talluddsvägen, 2018-05-31.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Eols udde i Kummelnäs, 2018-05-30.

Remissvar på förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19). 2018-05-28.

Granskningsyttrande över detaljplaneförslag för vårdboende på Hamndalsvägen, Hasseludden, 2018-05-25.

Aktuellt:  Solsidan, synpunkter på förslag till ändring genom tillägg till planerna S123, S186 och DP574, 2018-05-23.

Synpunkter på miljöprövning av Tunnelbana till Nacka, 2018-05-21.

Remissyttrande över Länsstyrelsens remiss om grön infrastruktur för Stockholms län, 2018-05-15.

Aktuellt:  Yttrande över Länsstyrelsens remiss om miljöfarlig verksamhet vid utbyggnad av Skarpnäcks värmeverk i Flatenområdet, 2018-05-09.

Granskningsyttrande över detaljplaneförslag för Verksamhetsområde Östra Kil med Kretsloppscentral Kil gemensam för Nacka och Värmdö, 2018-05-08.

Aktuellt:  Yttrande inför miljödom om Dagvattenrening i Kyrkviken, 2018-05-03.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Enspännarvägen, i Jarlaberg, 2018-04-24.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Östra Finnbodavägen, 2018-04-24.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Fisksätra entré, 2018-04-05.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Jarlabergsvägen, 2018-04-04.

Remissvar avseende förslag till detaljplan för Knutpunkten i Orminge, 2018-03-15.

Aktuellt:  Granskningsyttrande Tunnelbana till Nacka; järnvägsplan och detaljplaner, 2018-03-01.

Aktuellt:  Yttrande över förslag till bygglov för en 48 m hög mobilmast söder om Duvnäs station (vid Saltsjöbadsleden), 2018-02-27.

Aktuellt:  Yttrande över tredje utställningsförslag för detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, 2018-01-29.

Remissyttrande angående detaljplaneförslag för Älta centrumkvarter, etapp A och B, 2018-01-15.

Aktuellt:  Granskningyttrande över förslag till detaljplan för Tennishall vid Ektorpsvägen, 2018-01-15.

Aktuellt:  Synpunkter på programförslag för Bergs gård, 2018-01-12.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över detaljplan för datorhall i Flaten, 2017-12-20.

Granskningsyttrande över Revidering av översiktsplan för Nacka, 2017-12-15.

Remissvar angående Länsstyrelsens remiss om Transportinfrastruktur 2018-2029, 2017-11-30.

Granskningsyttrande över detaljplan för Nybackakvarteret i Orminge, 2017-11-20.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över detaljplan för Nya gatan, Elverkshuset, 2017-11-16.

Komplettering av överklagande angående detaljplan för bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, 2017-11-16.

Synpunkter till Mark- och miljödomstolen angående miljökonsekvensbeskrivning för Skurubron, 2017-11-07.

Aktuellt:  Remissvar på Landstingets utställningsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 2017-11-03.

Remissvar angående detaljplaneförslag för äldreboende med 59 vårdplatser, Hamndalsvägen, Hasseludden, 2017-10-20.

Yttrande över granskningsförslag för detaljplan för Nobelberget i Sickla, 2017-10-06.

Remissvar på landstingets förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, 2017-10-02.

Aktuellt:  Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Morningside Marina, Erstavik 25:38, 2017-09-26.

Aktuellt:  Samrådsvar om underjordisk bussterminal vid Nacka C och att helt ta bort motorvägsanslutningen vid Forum (Nacka trafikplats) för att istället använda den planerade trafikplatsen mellan Nacka gymnasium och Ryssbergen för trafiken, projektet kallas nu "Mötesplats Nacka", 2017-09-19.

Aktuellt:  Granskningsyttrande, detaljplan för Gillevägen-Planiavägen (ONZO), 2017-09-07.

Granskningsyttrande, Översiktsplan för Stockholms stad, "Stockholm växer", 2017-09-03.

Aktuellt:  Granskning av Stockholm stads detaljplan för Sickla reningsverk, 2017-09-01.

Yttrande över granskningsförslag till ändring av detaljplan 19 och upphävande av detaljplan 70, Kummelnäs, 2017-08-25.

Detaljplaneförslag för Verksamhetsområde Östra Kil med Kretsloppcentral Kil gemensam för Nacka och Värmdö, 2017-08-25.

Utställning av detaljplan för nya Kristallens förskola, 2017-08-23.

Aktuellt:  Yttrande över andra granskningsförslag till detaljplan för södra Nacka strand, 2017-08-11.

Yttrande över förslag till bygglov för 212 m hög tredje Nackamast, 2017-08-04.

Yttrande över bygglov för 42 m hög mobilmast på f.d. Porsmosseverkets område, 2017-07-25.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Eols udde i Kummelnäs, 2017-06-28.

Aktuellt:  Samrådsyttrande över andra förslag inför miljödomsansökan om dagvattenrening i Kyrkviken, 2017-06-27.

Aktuellt:  Granskningsyttrande över detaljplan för Nya gatan, stadshusområdet, 2017-06-20.

Samrådsyttrande över Revidering av översiktsplan för Nacka, 2017-06-16.

Remissvar angående Frentabs fortsatta expansion i Kovik, Velamsund, 2017-06-16.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Solbrinken-Grundet, 2017-06-16.

Remissvar angående förslag till detaljplan för datorhall i Flaten, 2017-06-13.

Aktuellt:  Granskningsuttrande, detaljplaneförslag för Bågvägen-Åbroddsvägen i Kummelnäs, 2017-06-05.

Remissvar angående Markförlagd 220 kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg, 2017-06-02.

Aktuellt:  Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Enspännarvägen, i Jarlaberg, 2017-05-19.

Aktuellt:  Samrådsyttrande, förslag till detaljplan för Sydvästra Plania, 2017-05-18.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Nybackakvarteret i Orminge, 2017-05-09.

Samrådssynpunkter på detaljplan för nya Kristallens förskola, 2017-05-02.

Aktuellt:  Samrådssynpunkter på detaljplan för Östra Finnbodavägen, 2017-05-02.

Remissvar på trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18). 2017-04-26.

Aktuellt:  Remissvar på granskningsförslag till detaljplan för Boo gårds skola och Boovallen, 2017-04-25.

Remissvar angående förslag till ändring av detaljplan 19 och upphävande av detaljplan 70, Kummelnäs, 2017-04-24.

Granskningsyttrande över detaljplan för förskola vid Oxelvägen, 2017-04-18.

Samrådssynpunkter på detaljplan för Nya gatan, Elverkshuset, 2017-04-12.

Aktuellt:  Remissvar avseende förslag till program för Henriksdal, 2017-03-17.

Samrådsyttrande över första förslag inför miljödomsansökan om dagvattenrening i Kyrkviken, 2017-02-28.

Aktuellt:  Samrådsyttrande inför miljödomsansökan om utbyggnad av Värmeverk Skarpnäck i Flatenområdet, 2017-02-22.

Aktuellt:  Granskningsyttrande, detaljplan för utbyggnad av garage i Sickla köpkvarter, 2017-02-16.

Aktuellt:  Samrådssynpunkter på andra förslaget till detaljplan för Nobelberget i Sickla, 2017-02-14.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn vid Erstaviksbommen i Älta, 2017-02-07.

Samrådsyttrande angående Översikstsplan för Stockholms stad, "Stockholm växer", 2017-01-10.

Yttrande över nytt förslag till bygglov för mobiltorn vid Hasseludden, 2017-01-04.

Remissvar angående detaljplan för Talluddsvägen, 2016-12-16.

Aktuellt:  Samrådsyttrande angående samråd om Tunnelbana till Nacka om järnvägsplan och detaljplaner, 2016-12-08.

Remissvar angående detaljplan för Jarlabergsvägen, 2016-12-06.

Remissvar angående detaljplan för Gillevägen-Planiavägen (Onzo), 2016-12-06.

Angående bygglov för Flerbostadshus på Älgö, 2016-12-01.

Remissvar angående detaljplan för Mjölkudden-Gustavsviks gård, 2016-11-30.

Remissvar angående detaljplan för Tennishall vid Ektorpsvägen, 2016-11-30.

Remissvar angående detaljplan för utbyggnad av garage i Sickla köpkvarter, 2016-11-25.

Remissvar angående detaljplan för förskola vid Oxelvägen, 2016-11-24.

Samrådssynpunkter på detaljplan för Nya gatan, stadshusområdet, 2016-11-22.

Remissvar angående samråd för miljötillståndsansökan för Kretsloppcentral Kil, gemensam för Nacka och Värmdö, 2016-11-16.

Remissvar på Stockholm stads samråd om detaljplan för Sickla reningsverk, 2016-11-16.

Yttrande över Stockholm stads andra granskningsförslag till detaljplan för bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, 2016-11-16.

Synpunkter inför ansökan om vattenverksamhet vid Telegrafberget i Boo, 2016-10-20.

Yttrande över Vattenfalls remiss om ny sträckning av kraftledning genom Tollare, 2016-10-14.

Aktuellt:  Yttrande över Trafikverkets granskningsförslag för cykelstråket Ältastråket, 2016-10-03.

Samrådsyttrande över Landstingets förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 2016-09-30.

Aktuellt:  Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för norra Nacka strand, 2016-09-14.

Yttrande över första granskningsförslag till detaljplan för södra Nacka strand, 2016-09-14.

Samrådsyttrande över detaljplan för Saltsjöbanans upphöjning, 2016-09-12.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn vid Hasseludden, 2016-09-12.

Detaljplaneförslag för Boo gårds skola och Boovallen, 2016-08-25.

Remissvar angående Stockholms stads andra samrådsförslag till detaljplan för bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, 2016-07-12.

Synpunkter på programförslag för Saltsjöbadens centrum, 2016-06-30.

Remissvar angående detaljplaneförslag för Furuvägen i Finntorp, 2016-06-17.

Remissvar angående detaljplaneförslag för Atlas Copcos entré, Sickla Industriväg 19, 2016-06-15.

Aktuellt:  Remissvar avseende andra förslaget till bildande av kulturreservat Baggensstäket, 2016-05-31.

Yttrande över detaljplan för Igelboda, 2016-05-03.

Yttrande över Saltsjöbadens båtklubbs ansökan om en 44 m lång flytbrygga och båttvätt i Pålnäsviken, Baggensudden, 2016-04-15.

Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Norgehuset vid Hasseludden, 2016-04-05.

Yttrande över granskningsförslag angående regler om vilka som får parkeraÄlgö och i Svärdsö naturreservat, 2016-02-29.

Remissvar på Trafikverkets samråd om cykelstråket Ältastråket, 2016-02-22.

Yttrande över andra utställningsförslag för detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, 2016-01-29.

Yttrande inför antagande av detaljplan för Handelshus i Lännersta, 2016-01-18.

Yttrande över granskningförslag till detaljplan för en 50 m hög mobilmast vid Trappstigen på Älgös högsta punkt, 2015-12-21.

Yttrande inför fastställelse av vägplan för ny Skurubro, 2015-12-18.

Yttrande över förslag till bygglov för en 150 meter hög tredje Nackamast, 2015-12-08.

Remissvar på Vattenfalls remiss om ny sträckning av kraftledning genom Tollare, 2015-12-04.

Synpunkter inför antagande av detaljplan för Bageri i Kummelbergets industriområde, 2015-11-18.

Remissvar angående detaljplan för norra Nacka strand, 2015-11-13.

Remissvar angående detaljplan för södra Nacka strand, 2015-11-13.

Remissvar angående Landstingets remiss om Tunnelbana till Nacka inför byggskedet, 2015-11-02.

Remissvar angående detaljplan för Norgehuset vid Hasseludden, 2015-10-21.

Remissvar angående miljöanmälan om avfallsupplag Grustagsvägen/Tyresövägen vid Lindalen, 2015-10-02.

Yttrande över granskningsförslag till detaljplaner för fem återvinningsstationer, 2015-10-01.

Remissvar angående detaljplan för Igelboda, 2015-09-27.

Remissvar angående Trafikverkets remiss om cykelstråket Ältastråket, 2015-09-10.

Remissvar angående detaljplan för en 50 m hög mobilmast vid Trappstigen på Älgös högsta punkt, 2015-09-07.

Församrådsyttrande angående lokalisering av Tunnelbanedepå i Skarpnäck eller Högdalen, 2015-08-31.

Remissvar angående detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen, 2015-08-31.

Yttrande över andra utstälningningsförslaget till detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W), 2015-08-25.

Remissvar angående detaljplan för Björknäs torg, parkering, 2015-06-18.

Remissvar angående detaljplan för Bageri i Kummelbergets industriområde, 2015-06-18.

Synpunkter på detaljplan för ICA Maxis parkering, 2015-06-15.

Synpunkter på detaljplan för Atlas Copcos entré, 2015-06-15.

Remissvar angående detaljplan för Handelshus i Lännersta, 2015-06-12.

Yttrande över granskningsförslag för detaljplan för f.d. Graninge stiftsgård, 2015-06-02.

Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för Fisksätra marina, 2015-05-28.

Remissvar angående andra utställning av detaljplan för Danvikshem, 2015-05-07.

Remissvar angående vattenmyndighetens remiss om åtgärder för vattenkvalitet, 2015-04-30.

Remissvar angående Upphävande av del av stadsplan 242 för motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, 2015-04-21.

Aktuellt:  Remissvar angående programförslag för Kils verksamhetsområde, 2015-04-19.

Remissvar angående detaljplan för Fisksätra station, 2015-04-13.

Yttrande över trafikverkets utställning av vägplan för Motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, 2015-04-13.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn på Boo IP, 2015-04-10.

Remissvar angående detaljplaner för fem återvinningsstationer, 2015-03-16.

Remissvar på Landstingets remiss om Tunnelbana till Nacka, stationsuppgångar m.m., 2015-03-12.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Morningside Marina, Erstavik 25:38, 2015-03-12.

Yttrande över granskningsförslag till Studentbostäder Alphyddan, 2015-03-09.

Synpunkter inför programförslag för Saltsjöbadens centrum, 2015-02-27.

Remissvar angående Mellanlaging av massor vid Svindersviken, miljöfarlig verksamhet, 2015-02-03.

Remissvar angående program för Älta centrum, 2015-02-02.

Remissvar angående detaljplan för f.d. Graninge stiftsgård, 2015-01-31.

Remissvar angående Program för Centrala Nacka, 2015-01-16.

Remissvar angående granskning av detaljplan för Nacka strand, Norra branten, del 1, 2014-12-22.

Remissvar angående granskning av detaljplan för Nacka strand, Norra branten, del 2, 2014-12-22.

Remissvar avseende Trafikverkets utställning av vägplan för ny Skurubro, 2014-12-19.

Synpunkter på Stockholm vattens samråd om utloppsrör nedanför Danvikshem, 2014-12-02.

Trafikverkets förslag till Motorvägsanslutning vid Nacka gymnasium, med naturvärdesinventering, 2014-11-30.

Synpunkter till Mark- och Miljödomstolen i mål M4934-14 angående vattennverksamhet vid Strandängarna, Tyresö Strand, 2014-11-25.

Yttrande över utställd detaljplan för Kvarnholmen, etapp 5 - Kvarnholmsplatån, 2014-11-24.

Remissvar angående regler om vilka som får parkeraÄlgö och i Svärdsö naturreservat, 2014-11-05.

Remissvar angående ändring genom tillägg till detaljplan 471 Älgö, avser hur man räknar våningsplan, 2014-11-04.

Yttrande angående miljötillstånd för Boo återvinningscentral, 2014-11-04.

Remissvar angående nya avfallsföreskrifter, 2014-10-27.

Remissvar angående detaljplan för Bågvägen-Åbroddsvägen i Kummelnäs, 2014-10-17.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn vid Dalaröbryggan i Saltsjöbaden, 2014-10-06.

Remissvar för bygglovsansökan för återvinningscentral i Boo, 2014-10-06.

Remissvar angående detaljplan för Fisksätra marina, 2014-09-17.

Remissvar avseende förslag till bildande av naturreservat Skarpnäs, 2014-09-14.

Remissvar angående förslag till bildande av naturreservat Svärdsö, 2014-09-14.

Remissvar angående detaljplan för Nacka strand Norra branten, del 1, 2014-09-10.

Remissvar angående detaljplan för Nacka strand Norra branten, del 2, 2014-09-10.

Yttrande över reviderat förslag till bygglov för mobiltorn vid Skuru IP, 2014-08-08.

Remissvar angående miljöanmälan om stenkross Grustagsvägen/Tyresövägen vid Lindalen, 2014-08-03.

Yttrande över granskningsförslag avseende detaljplan för Kontor Uddvägen, Sicklaön 346:1 m.fl, 2014-08-01.

Yttrande över utställd detaljplan för Studentbostäder i Ektorp, 2014-06-27.

Yttrande över utställd detaljplan för Flerbostadshus vid Ektorpsrondellen, 2014-06-27.

Synpunkter till Mark- och miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) angående avveckling av bergrum på Kvarnholmen, 2014-06-23.

Remissvar avseende fjärde samrådsförslaget till bildande av naturreservat Skuruparken, 2014-06-15.

Remissvar angående anmälan av miljöfarlig verksamhet – Älta återvinningscentral, 2014-06-06.

Remissvar på Stockholm vattens samråd om Stockholms framtida avloppsrening, 2014-05-27.

Remissvar angående andra förslaget till detaljplaneprogram för Orminge Centrum, 2014-05-15.

Remissvar angående ändring genom tillägg till byggnadsplan 162, Moranvägen och Orrevägen i Skogsö, 2014-05-15.

Remissvar angående ändring genom tillägg till stadsplan 123 och 186, Solsidan, 2014-05-12.

Synpunkter beträffande förslag till lokala miljömål för Nacka kommun, 2014-04-24, kompletterat 2014-05-07.

Yttrande över förslag till bygglov för 7 mobilmaster och mobiltorn med teknikbodar, 2014-04-11.

Synpunkter på detaljplan för Studentbostäder Alphyddan, 2014-03-31.

Yttrande över utställd detaljplan för Tvärbanan till Nacka, 2014-03-28.

Synpunkter till Mark- och miljödomstolen i mål M 5585-11 angående vattenverksamhet inom våtmark vid Östervik, 2014-03-12.

Remissvar angående Cykelplan för Nacka, 2014-02-28.

Remissvar avseende revidering av detaljplan för Sydöstra Lännesta 2 (Område W) för Lännersta 1:876, 2014-02-13.

Remissvar avseende detaljplan för Kontor Uddvägen, Sicklaön 346:1 m.fl, 2014-01-31.

Remissvar avseende tredje samrådsförslaget till bildande av naturreservat Skuruparken, 2014-01-14.

Yttrande över detaljplaneprogram för Nacka strand, 2013-12-23.

Yttrande över miljöanmälan för utvidgning av Österviks återvinningscentral, 2013-12-15.

Remissvar avseende detaljplaneprogram för Planiaområdet, 2013-12-06.

Yttrande över Länsstyrelsens remiss Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet, 2013-11-26.

Remissvar angående detaljplan för Kvarnholmen, etapp 5 - Kvarnholmsplatån, 2013-11-11.

Remissvar avseende detaljplan för Tvärbanan till Nacka, 2013-11-11.

Yttrande över utställd detaljplan för del av fastigheten Bo 1:608 m fl i Boo/Lännersta, verksamhetsområde Prästkragens väg, 2013-11-06.

Remissvar avseende detaljplan för Studentbostäder i Ektorp, 2013-11-01.

Remissvar avseende detaljplan för Flerbostadshus vid Ektorpsrondellen, 2013-11-01.

Remissvar avseende Trafikverkets Åtgärdsstudie - Tillgänglighet för Stocklholm, Nacka, Värmdö och Lidingö, 2013-10-25.

Yttrande över Länsstyrelsens remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025, 2013-10-04.

Yttrande över förslag till bygglov för temporär busshållplats vid Henriksdal, 2013-10-01.

Yttrande över förslag till bygglov för 5 mobiltorn och teknikbodar, 2013-10-01.

Erinran angående detaljplan för Marcusplatsen, 2013-09-17.

Yttrande över vattennverksamhet vid Strandängarna, Tyresö Strand, 2013-09-15.

Aktuellt:  Remissvar avseende nya markförlagda 130 kV ledningar i Nacka med anslutning till Lidingö via sjökabel, 2013-09-13.

Yttrande över utställd detaljplan för Lännbohöjden, 2013-09-09.

Synpunkter på detaljplan för Marcusplatsen, 2013-08-28.

Yttrande över utställd detaljplan för Sjökullens väg, 2013-08-26.

Remissvar avseende Avfallsplan 2020, tänkt att gälla från 2014, 2013-08-16.

Yttrande över utställd detaljplan för Ältadalen, 2013-07-05.

Yttrande över utställd detaljplan för Lännersta 1:148, Liljekonvaljens väg 2, Bagarsjöns förskola, 2013-07-05.

Yttrande över utställd detaljplan för Orminge 42:1, 2013-07-05.

Mark- och miljödomstolen fick synpunkter om avveckling av bergrum på Kvarnholmen, 2013-06-25.

Remissvar angående Regional cykelplan för Stockholms län, 2013-06-14.

Remissvar angående förslag till bildande av Naturreservat Trollsjön, 2013-05-31.

Yttrande över utställd detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, 2013-05-22.

Yttrande över Länsstyrelsens förslag till utvidgat strandskydd, 2013-05-06.

Synpunkter till Mark- och miljödomstolens Mål M 3752-12 angående anläggande och bibehållande av flytbryggor vid Fisksätra marina Erstavik 26:608, 2013-05-03.

Synpunkter till Mark- och miljödomstolens Mål M 581-13 angående Nacka kommuns ansökan om vattenverksamhet vid Skutvikens varv, 2013-05-02.

Synpunkter på Landstingets och SLs Förstudie Tunnelbana till Nacka, 2013-04-30.

Remissvar angående detaljplan för Båthall i Neglinge 2:1, 2013-03-27.

Yttrande över utställd detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl., 2013-03-22.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar vid Fisksätra trafikplats, 2013-03-19.

Remissvar angående detaljplan för Lännersta 1:148, Liljekonvaljens väg 2, Bagarsjöns förskola, 2013-02-22.

Remissvar angående detaljplan för Sjökullens väg, 2013-02-20.

Remissvar angående detaljplan för del av fastigheten Bo 1:608 m fl i Boo/Lännersta, verksamhetsområde Prästkragens väg, 2013-02-15.

Yttrande i mål M 3752-12 i Mark- och miljödomstolen angående flytbryggor m.m. vid Fisksätra Marina, 2013-02-05.

Remissvar angående förslag till program för Fisksätra, 2013-01-14.

Synpunkter till Storstockholms lokaltrafik, SL, som svar på enkät om vilken väg en planerad tunnelbana till Nacka ska dras, 2013-01-07.

Yttrande över förslag till bygglov för 10 stycken mobiltorn och teknikbodar - december 2012, 2012-12-21.

Yttrande över utställd detaljplan Lokomobilvägen, Sicklaön 368:2 m.fl, 2012-11-05.

Remissvar angående detaljplan för Orminge 42:1, 2012-08-30.

Synpunkter på miljökonstekvensbeskrivning gällande utfyllad av Österviks träsk, 2012-08-22.

Remissvar till WSP environmental angående vattenverksamhet avseende småbåtsvarvet vid Skutviken, 2012-07-31.

Remissvar angående samråd om vattenverksamhet avseende Fisksätra Marina, 2012-06-01.

Synpunkter på Trafikverkets förstudie om tänkbara motorvägsanslutningar till Värmdöleden (kallad Trafikplats Kvarnholmen), 2012-05-29.

Remissvar angående programförslag till detaljplan för Morningside Marina, Erstavik 25:38, 2012-05-14.

Synpunkter på SWECOs samråd om avvecklig av bergrum på Kvarnholmen, 2012-05-11.

Yttrande över Utställt förslag till detaljplan för Kvarnholmen, etapp 4 - Södra Kvarnholmen, 2012-04-03.

Yttrande över för andra gången utställd detaljplan för del av del av Riset och Sångfågelvägen (Område B), 2012-04-03.

Yttrande över utställd detaljplan för Älta 26:1 och del av Älta 10:1, Oxelvägen, 2012-03-20.

Yttrande över utställd Översiktsplan för Nacka, 2012-03-10.

Remissvar angående nya avfallsföreskrifter, 2012-03-09.

Remissvar angående Stockholms stads första utställningsförslag detaljplan för bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, 2012-02-27.

Yttrande över utställd av detaljplan för del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare Port, 2012-01-31.

Yttrande över för andra gången utställd detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen (mellan Tippen och Ljuskärrsberget), 2012-01-25.

Remissvar angående detaljplan för Lännbohöjden, 2011-12-06.

Remissvar angående detaljplan för Ältadalen, 2011-11-15.

Remissvar angående andra samråd angående detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl., 2011-11-15.

Remissvar angående detaljplan för Fisksätra kyrka, Erstavik 26:43 m.fl., 2011-10-24.

Remissvar avseende Trafikverkets utställning av vägutredning för ny Skurubro, 2011-09-20.

Remissvar angående samråd av förslag till detaljplan för Kvarnholmen, etapp 4 - Södra Kvarnholmen, 2011-09-16.

Remissvar angående Trafikverkets förstudie om tänkbara motorvägsanslutningar till Värmdöleden (kallad Trafikplats Kvarnholmen), 2011-09-14.

Remissvar avseende Detaljplan Lokomobilvägen, Sicklaön 368:2 m.fl, 2011-09-09.

Yttrande över utställd detaljplan Stensö udde, Älta, 2011-07-15.

Yttrande över utställd detaljplan för Vikingshill och Sommarbo (Område C) Boo, 2011-06-21.

Yttrande över Stockholms stads utställning av detaljplan för Slussen, 2011-06-17.

Remissvar angående stockholms stads första detaljplan för bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, 2011-06-17.

Synpunkter gällande Fordonsgas Stockholm ABs samråd om utökad biogasproduktion vid Henriksdals reningsverk, 2011-06-15.

Remissvar avseende detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, 2011-06-15.

Remissvar avseende detaljplan för Älta 26:1 och del av Älta 10:1, Oxelvägen, 2011-05-16.

Remissvar angående detaljplan för del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare Port, 2011-04-29.

Remissvar angående program för Sydöstra Boo, 2011-04-27.

Yttrande över trafikverkets arbetsplan för ny påfart till Skurubron vid Björknäs, 2011-04-15.

Remissvar avseende Trafikverkets samråd om vägutredning om ny Skurubro för motorvägstrafiken, 2011-04-15.

Yttrande över utställd detaljplan för Sydöstra Kummelnäs (Område G) Boo, 2011-02-21.

Yttrande över utställd av detaljplan för Vikinghillsvägen, Kummelnäs, Boo, 2011-02-21.

Remissvar avseende Översiktsplan för Nacka, 2011-01-31.

Remissvar avseende för del av Ältabergsvägen, del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäs Gård 1:1 i Stockholms stad och Älta 10:1 och Älta s:3 i Nacka kommun, 2011-01-31.

Remissvar avseende förslag till detaljplan för Sicklaön 83:33, Nobelberget i Sickla, 2011-01-14.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för påfartsramp till väg 222 i Björknäs, 2010-12-22.

Yttrande över för andra gången utställt förslag till detaljplan för Bo 1:51 m.fl. delar av Bo och Lännersta, Boovägen, Kaptensvägen, Kaptensstigen m.fl., 2010-12-22.

Yttrande över utställd detaljplan för Tollarehöjden, 2010-12-01.

Yttrande över för andra gången utställd detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum, 2010-11-29.

Remissvar angående utställt förslag till detaljplan för Kvarnholmen - Östra kvarnområdet, 2010-11-29.

Remissvar avseende detaljplan för Vikingshill och Sommarbo (Område C) Boo, 2010-11-24.

Remissvar avseende reviderat förslag till bildande av naturreservat Skuruparken, 2010-11-09.

Yttrande över för andra gången utställt förslag till detaljplan för Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget i Boo, 2010-11-08.

Remissar avseende Grönstrukturprogram för Nacka, 2010-09-24.

Remissvar angående Kustprogram för Nacka, 2010-09-24.

Synpunkter på Kulturmiljöprogram för Nacka, 2010-09-24.

Samrådsyttrande angående detaljplan för Tollarehöjden, 2010-09-10.

Detaljplan för Rösunda 40:4, Saltsjöpromenaden 38, Saltsjöbaden, 2010-08-31.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Kvarnholmen - Östra kvarnområdet, 2010-07-02.

Remissvar avseende förslag till detaljplan för påfartsramp till väg 222 i Björknäs, samt Trafikverkets arbetsplan för denna, 2010-06-30.

Yttrande över utställd detaljplan för Tollare Strand, 2010-06-30.

Yttrande över utställd detaljplan för Tollare 2:2 samt del av Tollare 5:1, Tollareängen, 2010-06-30.

Yttrande över utställd detaljplan för Orminge 1:21 m fl, Boo Hembygdspark (Koldalen), 2010-06-30.

Remissvar avs. förslag till bildande av kulturreservat Baggensstäket, 2010-06-30.

Remissvar avseende detaljplan för Sydöstra Kummelnäs (Område G) Boo, 2010-06-28.

Remissvar avseende detaljplan för Vikinghillsvägen, Kummelnäs, Boo, 2010-06-28.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar på Älgö - maj 2010, 2010-05-27.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E) Boo, 2010-05-17.

Synpunkter på Trafikverkets förslag till förstudie om Järlaleden, 2010-05-07.

Remissvar angående samråd för reviderad detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen (mellan Tippen och Ljuskärrsberget), 2010-04-30.

Samrådsyttrande angående Swedish Biogas ansökan om miljötillstånd för produktion av biogas i Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten i Stockholm, biogasanläggning, 2010-04-30.

Yttrande över utställt detaljplaneförslag för Ektorps centrum, 2010-04-23.

Remissvar avseende detaljplan för Orminge 1:21 m fl, Boo Hembygdspark (Koldalen), 2010-04-12.

Remissvar angående Stockholms stads förslag till detaljplan för Slussen, 2010-03-29.

Remissvar gällande detaljplan för Tollare 2:2 samt del av Tollare 5:1, Tollareängen, 2010-02-26.

Yttrande över utställd av detaljplan för del av Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten i Stockholm, biogasanläggning, 2010-02-18.

Remissvar gällande detaljplan för Tollare Strand, 2010-02-15.

Synpunkter inför vägverkets förstudie om Järlaleden, 2010-02-12.

Yttrande över utställd detaljplan för Enbacken/Gösta Ekmans väg (Område I) i Boo, 2010-02-01.

Remissvar angående detaljplaneprogram för Ältadalen, 2010-01-15.

Yttrande inför miljödom angående bortledande av grundvatten från tunnel genom Ryssbergen, 2010-01-14.

Yttrande över utställd detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum, 2009-12-22.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 2 - Centrala kvarnområdet, 2009-12-22.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för ny trafikplats Skrubba-Lindalen, 2009-12-16.

Synpunkter till miljödomstolen inför dom angående bortledande av grundvatten från tunnel genom Ryssbergen, 2009-11-12.

Yttrande över utställd regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen (RUFS 2010), 2009-10-30.

Yttrande över utställd detaljplan för del av del av Riset och Sångfågelvägen (Område B), 2009-10-30.

Yttrande över utställd av detaljplan för Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget i Boo, 2009-10-14.

Yttrande över för andra gången utställt förslag till detaljplan för del av Backeböl, Munkkärrsvägen (Område H), 2009-10-08.

Remissvar beträffande förslag till bildande av naturreservat Gärdesudden, 2009-09-30.

Yttrande över utställt förslag till Stockholms översiktsplan, 2009-09-21.

Remissvar beträffande detaljplan för Enbacken/Gösta Ekmans väg i Boo, 2009-09-15.

Yttrande över utställd detaljplan för Norra Skuru, 2009-08-28.

Remissvar beträffande detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum, 2009-06-25.

Remissvar till Nacka kommun angående ny trafikplats Skrubba-Lindalen och remissvar till vägverket angående arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning för ny trafikplats Skrubba-Lindalen, 2009-06-21.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Älta 10:1 m.fl., Ältadalens verksamhetsområde, 2009-06-12.

Remissvar angående detaljplan för del av del av Riset och Sångfågelvägen (Område B), 2009-05-29.

Remisvar angående samråd om förslag till detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 2 - Centrala kvarnområdet, 2009-05-25.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Bo och Backeböl, Blåbärsstigen (Område J), 2009-05-15.

Synpunkter på vattenverksamhet under byggskede och drift av tunnel geom Ryssbergen, 2009-05-08.

Synpunkter på detaljplaneförslag för Ektorps centrum, 2009-05-08.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar - mars 2009, 2009-04-15.

Remissvar angående detaljplaneprogram för Orminge Centrum, 2009-03-20.

Yttrande över utställd detaljplan för Sågsjöbadet, del av Solviksområdet (område F) i Kummelnäs, 2009-02-27.

Yttrande över utställd detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens äldreboende), 2009-02-12.

Remissvar angående detaljplan för del av Igelboda 2:19, Igelboda depå, 2009-01-27.

Remissvar beträffande Vägverkets remiss angående ny trafikplats Skrubba-Lindalen, 2009-01-14.

Remissvar angående Stockholms översiktsplan, 2009-01-12.

Remissvar avseende detaljplan för Norra Skuru, 2009-01-07.

Remissvar beträffande regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen (RUFS 2010), 2008-11-28.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 1 - Norra Kajområdet, 2008-10-17.

Yttrande över förändrad tidigare utställd detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m fl, delplan 1a, Tollare Träskväg, 2008-10-10.

Remissvar aveeende program för detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum, 2008-09-26.

Yttrande över utsälld detaljplan för Långvägen och Skymningvägen, Eknäs 1:232 m.fl., 2008-09-23.

Remissvar angående detaljplan för Erstavik 26:21 (Båthöjdens äldreboende), 2008-09-12.

Remissvar angående förslag till bildande av naturreservat Tollare, 2008-07-02.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för Kummelnäs 11:103, Hedevägen 6, 2008-06-28.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m fl, delplan 1a, Tollare Träskväg, 2008-06-13.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:17 m fl, Mellanbergsvägen - delplan 1b, 2008-06-13.

Remissvar angående detaljplan för Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget i Boo, 2008-05-26.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 76:1 m.fl., Saltsjöbanan från Sickla station till och med Nacka station, 2008-04-30.

Remissvar angående detaljplan för del av Älta 10:1 m.fl., Ältadalens verksamhetsområde, 2008-04-25.

Yttrande angående utbyggnad av master och torn för mobiltelefoni - mars 2008, 2008-04-07.

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för del av Kvarnholmen, etapp 1 - Norra Kajområdet, 2008-03-14.

Remissvar angående utställd detaljplan för Skogsö 12:1 m fl, Sune Carlssons Båtvarv, 2008-03-07.

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:17 m fl, Mellanbergsvägen - delplan 1b, 2008-02-04.

Remissvar angående detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m fl, delplan 1a, Tollare Träskväg, 2007-12-11.

Remissvar angående detaljplan för del av Erstavik 26:109 mfl, Centrala Fisksätra, 2007-11-19.

Remissvar angående detaljplan för Skogsö 12:1 m fl, Sune Carlssons Båtvarv, 2007-11-16.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Kummelnäs, Solviksområdet (Område F), 2007-11-16.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Kummelnäsvägen, 2007-11-16.

Remissvar beträffande förslag till Dagvattenstrategi för Nacka kommun, 2007-11-15.

Remissvar beträffande Vägverkets samråd om arbetsplan för Trafikplats Lugnet, 2007-11-06.

Remissvar angående Stockholms stads programsamråd om Slussen, 2007-10-04.

Remissvar angående program för Ektorps centrum, 2007-10-26.

Remissvar angående detaljplan för Kummelnäs 11:103, Hedevägen 6, 2007-10-11.

Remissvar angående förslaget att göra Skuruparken till naturreservat, 2007-09-30.

Remissvar beträffande förnyat samråd, detaljplaner för Danvikslösen Infrastruktur, delplan S1/N1, 2007-09-07.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 83:22 m.fl., Sickla Köpkvarter och del av Sickla Industriområde (Atlas Copcos f.d. industriområde), 2007-08-27.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Älta 10:1, parkering Älta C, 2007-08-03.

Remissvar avseende Svenska Kraftnäts reviderade miljökonsekvensbeskrivning för ny 220 kV ledning från Nacka (Östervik) till Gustavsberg, 2007-07-06.

Remissvar angående detaljplan för del av Kummelnäs, Solviksområdet (Område F) och del av Kummelnäsvägen, 2007-06-29.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Sicklaön 37:41, Finnboda Pirar, 2007-04-27.

Remissvar avseende program för området mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter, fastigheten Sicklaön 83:22 m.fl., Sickla Köpkvarter och Sickla Industriområde, 2007-03-16.

Remissvar avseende detaljplan för Sicklaön 83:22 m.fl., Sickla Köpkvarter och del av Sickla Industriområde (Atlas Copcos f.d. industriområde), 2007-03-02.

Remissvar avseende Svenska Kraftnäts miljökonsekvensbeskrivning för ny 220 kV ledning från Nacka (Östervik) till Gustavsberg, 2007-02-23.

Synpunkter till Vägverket på Förstudie Östlig förbindelse, Version 2006 04 25, 2007-01-10.

Överklagande av Nacka kommuns beslut om detaljplan för Älgö, 2007-01-10.

Yttrande över utställd detaljplan för Södra Hedvigslund, 2006-12-22.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Älta 14:27 m fl, Stensövägen, 2006-12-22.

Yttrande över utställd detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl., (Neglinge centers parkering), 2006-12-13.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 202:9 m.fl. (del av Ektorps centrum), 2006-12-13.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av fastigheten Bo 1:70, Boo gårds lada, 2006-11-17.

Yttrande över för tredje gången utställda förslag till detaljplan för Älgö, 2006-10-20.

Yttrande över utställt förslag till ändring genom tillägg till Stadsplan 241 för del av Finntorp, fastigheten Sicklaön 107:3, arbetsområde vid Ryssviksvägen, etapp 1, 2006-09-20.

Remissvar angående detaljplan för del av Älta 10:1, parkering Älta C, 2006-08-21.

Remissvar angående samråd om detaljplan för del av Älta 14:27 m fl, Stensövägen, 2006-08-21.

Remissvar angående detaljplan för del av fastigheten Bo 1:70, Boo gårds lada, 2006-08-16.

Remissvar angående program för detaljplan för Telegrafberget i Boo, 2006-06-30.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Ekudden, Sicklaön 140:6 m.fl., 2006-06-16.

Yttrande över för andra gången utställda förslag till detaljplan för Älgö och gatukostnadsutredning, 2006-06-12.

Remissvar angående detaljplan för Södra Hedvigslund, 2006-06-09.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 34:1 m.fl., Prinsessvägen, Skuru, 2006-06-09.

Remissvar angående program för detaljplan för Tollare 1:16 m.fl. i Boo, 2006-05-29.

Remissvar angående förslag till detaljplan för Sicklaön 202:9 m.fl. (del av Ektorps centrum), 2006-04-28.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar mars 2006, 2006-04-18.

Remissvar om ändring genom tillägg till Stadsplan 241 för del av Finntorp, fastigheten Sicklaön 107:3, arbetsområde vid Ryssviksvägen, etapp 1, 2006-04-07.

Yttrande över utställd detaljplan för Bo 1:51 m.fl. delar av Bo och Lännersta, Boovägen, Kaptensvägen, Kaptensstigen m.fl., 2006-04-03.

Samrådsyttrande över gatukostnadsutredning för Älgö respektive Älgövägen och del av Bergabovägen, 2006-03-27.

Yttrande över utställd etaljplan för Sicklaön 336:17 och 336:59, Nymans kulturstiftelse, Strandpromenaden 61, 2006-03-22.

Svar på remiss från Svenska Kraftnät om Utbyggnad av nya 220 kV ledningar till Lidingö och Värmdö, 2006-03-17.

Remissvar angående detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl., 2006-02-10.

Remissvar angående detaljplan för Bo och Backeböl, Blåbärsstigen (Område J), 2006-02-03.

Remissvar till Stockholm stad angående Årstaskogen-Årsta holmar naturreservat, 2006-01-31.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen (mellan Tippen och Ljuskärrsberget), 2006-01-31.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 34:1 m.fl., Prinsessvägen, Skuru, 2005-12-26.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 70:23 m.fl., Ekdungen, Skuru, 2005-11-30.

Remissvar beträffande Förslag till ny renhållningsordning med ny avfallsplan 2006-2010 i Nacka kommun, 2005-11-25.

Remissvar angående detaljplan för fastigheten Sicklaön 83:32, Uddvägen, 2005-11-21.

Remissvar beträffande detaljplaner för Danvikslösen, fyra stycken till Nacka, två till Stockholm och en till vägverket, 2005-09-23.

Remissvar angående vägverkets remiss Effektivare Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet, 2005-09-12.

Remissvar angående detaljplan för del av Ekudden, Sicklaön 140:6 m.fl., 2005-09-06.

Remissvar avseende detaljplan för sydvästra Björknäs, Kvarnvägen, fastigheterna Björknäs 1:1, 1:85 m.fl, 2005-07-01.

Remissvar angående Program för Detaljplaner, Finntorp, 2005-06-13.

Yttrande över utställd detaljplan för fastigheten Orminge 61:1 m.fl., livsmedelshall, 2005-05-31.

Yttrande över ansökan om bygglov för mobiltorn och teknikbodar i Nackareservatet (Erstavik 6:1), på berget väster om Kolarängen, 2005-05-23.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Tollare 1:16, skola i Tollare, södra Boo, 2005-05-17.

Remissvar angående detaljplan för Bo 1:51 m.fl. delar av Bo och Lännersta, Boovägen, Kaptensvägen, Kaptensstigen m.fl., 2005-05-12.

Remissvar angående detaljplan för del av Tattby 2:2, Solsidevägen (mellan Tippen och Ljuskärrsberget), 2005-05-11.

Yttrande över utställd detaljplan för Bo 1:502 m.fl., Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl., 2005-05-09.

Remissvar angående detaljplan för del av Tollare 1:16, skola i Tollare, södra Boo, 2005-03-23.

Remissvar angående detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl., (Neglinge centers parkering), 2005-02-28.

Remissvar angående program för Älta Centrum och dess närområde, 2005-02-25.

Remissvar angående program för Södra Hedvigslund, 2005-02-25.

Svar på Stockholms stads remiss: Lugnetområdet, 2005-01-24.

Remissvar angående detaljplan för fastigheten Orminge 61:1 m.fl., livsmedelshall, 2005-01-17.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Kil 1:1, bostäder norr om Värmdövägen, 2004-12-30.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Kil 1:1, bostäder söder om Värmdövägen, 2004-12-30.

Detaljplan för del av Orminge, fastigheterna 1:18, 1:57 m.fl., Seniorbostäder i Centrala Boo, 2004-12-22.

Detaljplan för Bo 1:502 m.fl., Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl., 2004-11-30.

Svar på remiss från Vägverket angående förstudie för östlig förbindelse i Stockholmsregionen, 2004-11-25.

Yttrande över utställd detaljplan för Forum Nacka och del av Nacka Centrum, 2004-11-18.

Remissvar angående Nackareservatet ("Nacka gårds naturreservat" samt "Sickla-Skarpnäcks naturreservat"), 2004-10-31.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Backeböl, Munkkärrsvägen (Område H), 2004-10-29.

Yttrande över utställd detaljplan för Mensätra 1:23 m.fl., Abborrvägen, 2004-10-29.

Remissvar angående bildande av naturreservatet Långsjön, 2004-10-15.

Synpunkter på programförslag för Norra Skuru, 2004-09-17.

Remissvar beträffande samrådsförslag till detaljplan för Forum Nacka och del av Nacka Centrum, 2004-09-17.

Svar på Länsstyrelsens remiss angående bergtäksverkamhet och krossning, Kil 1:1 och Västra Ekedal, 2004-09-15.

Yttrande över utställd detaljplan för Nacka Marinstad (Sicklaön 13:1 m.fl.) (tidigare kallad "Svindersviken Husbåtar"), 2004-09-07.

Synpunkter på detaljplan för Mensätra 1:23 m.fl., Abborrvägen, 2004-08-04.

Synpunkter på detaljplan för del av Backeböl, Munkkärrsvägen (Område H), 2004-06-30.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 51:13 och 51:14 m.fl., Barnhemsvägen, 2004-06-28.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Bo 1:608, skola i Dalkarlsängen, 2004-06-03.

Yttrande över på nytt utställd detaljplan för Sicklaön 172:1 "Shurgard" Skvaltan, 2004-05-07.

Synpunkter på detaljplan för del av Kil 1:1, bostäder norr om Värmdövägen, 2004-04-30.

Synpunkter på detaljplan för del av Kil 1:1, bostäder söder om Värmdövägen, 2004-04-30.

Remissvar angående detaljplan för del av Bo 1:608, skola i Dalkarlsängen, 2004-03-31.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Hasseludden och Kummelnäs, Lövberga (Område D), 2004-03-26.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 374:1 m.fl., Stubbsund, 2004-03-24.

Svar på vägverkets remiss om trafikplats Lugnet, 2004-03-10.

Remissvar angående detaljplan för Nacka Marinstad (Sicklaön 13:1 m.fl.) vid Ryssviken (tidigare kallad "Svindersviken Husbåtar"), 2004-03-05.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 51:13 och 51:14 m.fl., Barnhemsvägen, 2004-01-30.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Sicklaön, Nysätra, Nackanäsvägen, 2003-12-17.

Remissvar angående förslag till naturreservat Tattby samt utvidgning av detsamma, 2003-10-15.

Remissvar angående program för detaljplan för Danvikshemsområdet, 2003-09-15.

Remissvar angående program för detaljplaner - Kvarnhomen med Hästholmssundet och Gäddviken, 2003-09-15.

Remissvar avseende Banverkets järnvägsutredning och miljökonsekvensbaskrivning för Citybanan i Stockholm, 2003-09-05.

Remissvar angående detaljplan för del av Hasseludden och Kummelnäs, Lövberga (Område D), 2003-09-01.

Synpunkter på utställd detaljplan för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E) Boo, 2003-09-01.

Remissvar angående Länsstyrelsens remiss: Aldrig långt till Naturen : Program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen, 2003-09-01.

Synpunkter på detaljplan för Sicklaön 374:1 m.fl., Stubbsund, 2003-06-13.

Yttrande över utställd detaljplan för området kring Tallidens skola, 2003-05-23.

Yttrande över Stockholms stads remiss Försök med miljöavgifter, 2003-05-09.

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och teknikbodar, 2003-04-29.

Yttrande över ett återigen reviderat förslag till detaljplan för del av Sicklaön 40:14, Vattenverksvägen, handikappbostäder, 2003-04-16.

Remissvar angående detaljplan för del av Sicklaön, Nysätra, Nackanäsvägen. 2003-04-04.

Remissvar angående reviderat förslag till detaljplan för del av Sicklaön 40:14, Vattenverksvägen, handikappbostäder, 2003-03-03.

Yttrande över utställd detaljplan för Kummelnäs 7:5 och del av Kummelnäs 7:6, Jenny Linds väg 6, 2003-02-14.

Yttrande över utställd detaljplan för Lännersta "Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl.", 2003-02-10.

Remissvar angående program för detaljplan för Nacka Marinstad (Sicklaön 13:1 m.fl.) vid Ryssviken (tidigare kallad "Svindersviken Husbåtar"), 2003-01-16.

Remissvar angående program för fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka, 2003-01-07.

Remissvar angående program för detaljplan för Forum Nacka och del av Nacka Centrum, 2003-01-07.

Remissvar angående detaljplan för Tallidens skola och för del av Birkaområdet 2003-01-07.

Remissvar angående program för detaljplan för Sicklaön 51:13 och 51:14 m.fl., Barnhemsvägen, 2003-01-07.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 40:14, handelsträdgård vid Vattenverksvägen, Hortus, 2002-12-20.

Svar på remiss från vägverket angående Nackanäsvägen genom Nysätra, 2002-12-13.

Remissvar angående Finntorps framtid, fördjupad översiktsplan,, 2002-11-22.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Kil 1:1, Waldorfskola, 2002-11-22.

Remissvar angående detaljplan för del av Sicklaön 40:14, Vattenverksvägen, handikappbostäder, 2002-10-18.

Remissvar beträffande förslag till bildande av Naturreservat Abborrträsk, 2002-10-15.

Remissvar angående detaljplan för del av Kummelnäs, område Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg i Saltsjö-Boo., 2002-09-16.

Yttrande över Nacka översiktsplan 2002, utställningsförslag, 2002-09-12.

Remissvar angående detaljplan för fastigheten Orminge 61:1 m.fl., livsmedelshall, 2002-09-10.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 40:14, handelsträdgård vid Vattenverksvägen, Hortus, 2002-08-30.

Remissvar angående detaljplan för del av Kil 1:1, Waldorfskola, 2002-08-30.

Remissvar angående detaljplan för Lännersta "Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl.", 2002-08-30.

Remissvar angående förslag om Utbyggnad av master och torn för mobiltelefoni, 2002-08-15.

Remissvar angående detaljplan för sport- och kulturhall på fastigheten Erstavik 26:1, ''Gröna Dalen'', 2002-08-14.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 172:1, ''Shurgard'', Skvaltan, 2002-07-02

Remissvar angående SLs förslag Tvärbana Ost, Sickla-Slussen, Sickla-Saltsjöbanan, 2002-06-30.

Remissvar angående Banverkets förslag Citybanan i Stockholm, 2002-06-17.

Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Björknäs, Gundersbergsvägen-Prästbergsvägen m.fl., 2002-06-16.

Yttrande över utställt förslag till Detaljplan för del av Sydvästra Lännersta 1A, Strandpromenaden, 2002-04-23.

Remissvar angående detaljplan för del av Boo, Drabantvägen och Kadettvägen, 2002-04-09.

Remissvar angående program för detaljplan för sport- och kulturhall på fastigheten Erstavik 26:1, ''Gröna Dalen'', 2002-04-02.

Remissvar angående detaljplan för del av Björknäs, Gundersbergsvägen-Prästbergsvägen m.fl., 2002-03-18.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 172:1 "Shurgard" Skvaltan, 2002-03-18.

Remissvar angående Tillägg till planbeskrivningen för detaljplan för del av Lännersta, Sydvästra Lännersta 1B, 2002-03-15.

Yttrande över utställt förslag om byggande av ytterligare en Älta Ishall, vid Stavsborgsskolan, 2002-01-22.

Yttrande över utställd Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen (RUFS 2001), 2002-01-14.

Remissvar angående bildande av Tattby naturreservat, 2001-10-15.

Yttrande över utställd detaljplan för Älgö och detaljplan för del av Älgövägen och Bergabovägen, 2001-09-17.

Remissvar angående detaljplan för del av Älta 14:97 m fl, Älta Ishall, 2001-08-31.

Remissvar angående Nacka översiktsplan 2001, samrådsförslag, 2001-06-19.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 37:41 m fl, Finnboda Varv, 2001-06-12

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 172:11 Skvaltan, bygge av stor lagerlokal, 2001-04-27.

Yttrande över utställd detaljplan för Sicklaön 385:1 och Sicklaön 386:4 m fl, "Skvaltan" (ny stormarknad), 2001-03-07.

Yttrande över utställd detaljplan för område vid Saltsjöbadens station och Restaurantholmen, 2001-02-09.

Remissvar angående detaljplan för Sicklaön 37:41 m fl, Finnboda Varv, 2000-11-30

Remissvar angående detaljplan för Älgö och detaljplan för del av Älgövägen och Bergabovägen, 2000-11-10.

Remissvar beträffande Förslag till detaljplan för Lillängen - Hortus Sicklaön 40:1, 146:13, 146:17, 2000-09-22

Remissvar beträffande Utvecklingsområden i Boo, 2000-09-01.

Remissvar beträffande Detaljplan för Sicklaön 257:1,2,3 Kristinavägen/Strandpromenaden, 2000-08-31.

Remissvar beträffande Förslag till ny avfallsplan för Nacka kommun, 2000-06-30.

Yttrande över utställd detaljplan för Saltsjöqvarn, 2000-06-29.

Remissvar angående Program för revidering av Översiktsplan för Nacka, 2000-06-13.

Yttrande över utställd detaljplan för Lilla Björknäs, etapp I, 2000-04-14.

Yttrande över Detaljplan för Finnberget, 2000-04-13.

Yttrande över utställd detaljplan för del av Atlas Copco, Sicklaön 83:22 m fl. Området inkluderar bl a Sickla stormarknad, 2000-02-07

Yttrande över utställd Detaljplan för del av Björknäs, Solhöjdsvägen, 2000-01-28

Remissvar beträffande Förslag till bildande av naturresevat Skarpnäs, 1999-12-10.

Yttrande över utställd Detaljplan för Sicklaön 260:1 Daggkåpan och Sicklaön 261:1 Distansen, 1999-10-19.

Remissvar beträffande Detaljplan för Grävlingsberg i Saltsjö-Boo., 1999-10-08.

Remissvar beträffande Detaljplan för område vid Saltsjöbadens station och Restaurantholmen, 1999-09-24.

Yttrande över utställd Detaljplan för Sicklaön 385:1 och Sicklaön 386:4 m fl, "Skvaltan", 1999-09-21.

Remissvar beträffande Detaljplan för Lilla Björknäs, etapp I, 1999-09-17.

Remissvar beträffande Program för detaljplan för del av Lillängen-Hortus, 1999-09-17

Remiss beträffande Förslag till detaljplan för Saltsjöqvarn, fastigheterna Sicklaön 37:2, 37:3 m fl, 1999-09-13.

Remissvar beträffande Detaljplan för del av Bo och Backeböl, Porfyrvägen - öster om Boovägen, 1999-09-10.

Remissvar beträffande Detaljplan för del av Björknäs, Solhöjdsvägen, 1999-08-20

Remissvar beträffande Ansökan om bygglov för en betongfabrik i Ältadalen på fastigheten Älta 37:1 för tillverkning av fabriksbetong, 1999-08-18.

Remiss beträffande Detaljplan för Björknäs 1:36, Montelius väg, 1999-07-30

Remissvar beträffande Detaljplan för del av Älta 6:1, Kolarängsskolan, 1999-07-01

Remissvar beträffande Detaljplan för del av Atlas Copco, Sicklaön 83:22 m fl. Området inkluderar bl a Sickla stormarknad, 1999-06-18

Remissvar beträffande Detaljplan för Sicklaön 260:1, kvarter Daggkåpan, 1999-05-28

Remissvar beträffande Detaljplan för Dunungavägen 23, (Villatomt med intrång i Nyckelvikreservatet), 1999-04-08

Remissvar beträffande Kvalitetsprogram för "Nackas norra kust", 1999-03-08

Remissvar beträffande Upphävande av del av stadsplan S123, Solsidan (Kvarnstugevägen), 1998-11-11

Remissvar beträffande Detaljplan för Sicklaön 360:1 m fl, Sickla sjö, 1998-11-11.

Yttrande över "Tyck till om framtidens SL-trafik i Nacka kommun", 1997-03-14.

Yttrande över arbetsplan för Södra länken - delen Huvudkörbanor, trafikplats Åbyvägen, Årsta och Hammarbyhamnen, PP30 96:1920, 1996-06-17.

Yttrande över program för detaljplan för NO Hedvigslund, Älta (Projekt 9706), 1996-03-05.


Senast ändrad av Jan Åman 2020-03-24