Introduktion till remissen:
Detaljplan för del av Kummelnäs, Solviksområdet (Område F)

Området ligger omedelbart väster om Kummelnäsvägen.

När Kummelnäsvägen ändå grävs upp för att lägga ned huvudavloppsledning från Värmdö kommun vill man passa på att även dra in kommunalt vatten och avlopp till detta närliggande område för att göra det till ett område för permanentboende samt tillåta att det uppförs fler hus.

Det finns två förslag, A: kommunalt huvudmannaskap för vägar och B: Kummelnäs vägförening som huvudman, de har angivit ett billigare alternativ för upprustning av vägarna.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2007-06-29 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-06-29.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2007-06-29. (svar gemensamt med remiss om Kummelnäsvägen)

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2007-11-16 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-11-16.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2007-11-16. (svar gemensamt med remiss om Kummelnäsvägen)

Eftersom man bestämt att Sågsjöbadet ska vara en kommunal angelägenhet ställdes den delen av planen som gäller badet ut på nytt.

Det nu aktuella nya utställningsförslaget för Sågsjöbadet finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2009-02-27 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Orminge och Forum.

Synpunkter på det nu aktuella nya utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2008/510 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2009-02-27.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget för Sågsjöbadet, 2009-02-27.

Kommunens handläggare är Angela Jonasson, 7189445.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-03-06