Information om remissen:
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Föregående RUFS var på remiss 2008 och 2009.

Samrådsförslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, fanns på webben men tycks vara borttaget.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara inne till Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Box 22550, 104 22 Stockholm eller trf@sll.se , senast 2016-09-30.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget av RUFS 2050, 2016-09-30.

I slutet av juni 2017 presenterades ett utställningsförslag.

Dessutom presenterades två relaterade remissförslag:
Klimatfärdplanärdplan 2050 för Stockholmsregionen.
Landsbygds- och skärgårdsstrategigi för Stockholmsregionen.

Utställningsförslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, fanns på webben men tycks vara borttaget.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara inne till Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Box 22550, 104 22 Stockholm eller registrator.trf@sll.se , senast 2017-11-03, ange TRN 2017-0052.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående utställninsförslaget av RUFS 2050, 2017-11-03.

Beslutad RUFS 2050 finns här på webben.

Senast ändrad av Jan Åman 2018-12-13