Introduktion till remissen:
Detaljplan för för Amperen, Orminge 60:1.

Man vill bygga 71 bostäder av radhuskaraktär i skogen mellan Grindavägen och Möjavägen. Området är idag detaljplanelagt som naturmark. En kraftledning genom området ska tas bort. Nu går en gångväg i Äpplaröstigens förlängning genom skogsområdet som utgör en del av skogen kring Orminge. En del av området som ska bebyggas är en sankmark.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2021-02-23 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum men inte i Orminge.

Ett digitalt samrådsmöte hölls 3 februari 2021 kl. 17:00-18:00.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller till Nacka kommun, Planenheten, KFKS 2018/245, 131 81 Nacka senast 2021-02-23.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2021-02-23.

Kommunens handläggare är planarkitekt Viktor Wallström, 08-7188089 och planarkitekt Felicia Liabäck Löwstett 08-718 79 36.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-02-23