Introduktion till:
Cykelplan för Nacka

Förutom Nackas cykelplan har Trafikverket upprättat ett förslag till Regional cykelplan för Stockholms län som avser de viktigast cykellederna för snabbcyklister, för Nacka gäller det Värmdövägen, Ältavägen och Satsjöbadsstråket.

Nacka Miljövårdsråds svar om de viktigaste regionala cykellederna, 2013-06-14.

Inför upprättandet av en cykelplan som avser alla cykelvägar inom kommunen och ville man ha in in tips var det saknas cykelväg, farliga cykelpassager m.m.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter inför Nacka kommuns kommande cykelplan, 2013-06-18.

Remissversionen av cykelplan för Nacka fanns tillgänglig för samråd på kommunens webbsidor men togs bort. Här finns den trots detta. och den fanns från vecka 4 till 2014-02-28 i Nacka stadshus och i biblioteket i Forum.

Synpunkter på remissförslaget skulle vara vara inne till Nacka kommun, Trafikenheten, 131 81 Nacka senast 2014-02-28, ange diarienummer TN 2013/564-513.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 28 februari 2014 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Synpunkter kan vid alla tillfällen även avges via ett webbformulär.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående remissförslaget, 2014-02-28.

Tekniska nämnden besöt 2014-04-22 att föreslå kommunfullmäktige att anta denna version av cykelplanen.

Kommunfullmäktige beslöt 2014-10-27 att istället anta denna strategi för cykelsatsningar i Nacka.

Kommunens handläggare är Emil Hagman och Kristofer Rogers, växel 7188000.

Senast ändrad av Jan Åman 2014-11-28