Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och ett stort antal nackaföreningar (bostadsföreningar, idrottsföreningar m.fl.) som medlemmar. Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2013-06-14

Trafikverket
TRV 2013/6485
Ärendemottagningen
Box 810
781 28  Borlänge

Kopia:   Nacka kommun,   131 81   Nacka

Remissvar angående regional cykelplan för Stockholms län.


Vi anser att en rejäl upprustning av länets viktigare cykelstråk är utomordentligt viktigt och måste prioriteras högre än åtgärder för biltrafiken såsom Förbifart Stockholm, Österleden och ny Skurubro.

Vårt remissvar inskränker sig i övrigt till Nacka kommun med närmaste omgivningar.

Saltsjöbadsstråket

Det är synnerligen beklagligt och anmärkningsvärt att det saknas acceptabel cykelväg mellan centala Saltsjöbaden och centrala Nacka, något som borde årgärdas.

Värmdöstråket

Genom hela Nacka följer Vämdöstråket utefter Värmdövägen. Tills i början av 1960-talet bestod stråket från Danviksbron till någonstans i Boo av cykelbanor på vardera sidan av Värmdövägen och var således så när som på små avvikelser vid avtagsvägar lika långt som och hade samma vertikala sträckning som bilvägen. Så är inte alls länge fallet.

I området kring Saltsjöbadsledens korsning med Värmdövägen (mellan Långsjöstrands och Storängens busshållplatser) är cyklelvägen idag oacceptablet krokig och backig. Likaså är den längre, krokigare och backigare mellan Danviksbron och Sickla bro och vid Skurubron.

Vid Henriksdal har nyligen cykelvägen letts i en rakare sträckning från Kanalvägen mot korsningen mellan Hästholmsvägen och Värmdövägen. Emellertd har man försummat att göra en passage för cyklister över Hästholmsvägens mittremsa, cyklister tvingas använda gångbanans passage.

När en ny påfart till Värmdöleden byggs i Björknäs avser man att ta bort cykelbanan på Värmdövägens södra sida. Detta kan leda till betydande störningar av cyklel- och gångtrafiken som i båda riktningarna tvingas ta sig fram längs vägens norra sida.

Ältastråket

Där cykelstråket korsar Ältavägen vid Kolarängen är det i båda riktningarna vanligt att cyklister fortsätter framåt på vägens högra sida, markeringarna borde vara ännu tydligare.

Den i remissversionen önskade genvägen mellan Ältastråket vid Älta skola och Tyresö centrum existerar som väg i blandtrafik och en grusväg genom Storkällans kyrkogård, en förbättring av detta vore önskvärt, något som Nacka kommun nu har föreslagit.

Tyresöstråket och Vändelsöstråket

Cyklister från Tyresö och Vändelsö tvingas idag korsa Tyresövägen (motorväg) vid den nybyggda Hedvigslunds trafikplats, där tar cykelvägen tvärt slut istället för att fortsätta som en separat bana utefter Ältabergsvägens södra och västra sida och vidare längs Flatenvägen till Flatenbadet där GC-bana börjar. En utbyggnad av en snabb cykelbana här är viktig men detta verkar nu saboteras av att Nacka kommun i samarbete med Stockholms stad nu planerar att readn under 2013 smalna av Ältabergsvägens vägbana med 2 meter för att bygga en gång- och cykelbana på norra och östra sida med för cyklister besvärliga knixar vid alla tvärvägar. Cyklister utefter Tyresö- och Vändelsöstråken skulle dessutom behöva korsa Ältabergsvägen två gånger om de använder den planerade banan, alternativet är att trängas med buss- och biltrafiken på den smalare vägbanan som får ökad biltrafik i samband med ny bebyggelse.

Allmänt

Det är väsentligt att ha bra cykelparkeringsplatser med god kapacitet vid centrala lokaltrafikhållplatser. I Nacka gäller det bl a vid Älta skola (ständigt överfull cykelparkering idag), Orminge centrum, Björknäs, Ektorps centrum, Forum Nacka och Henriksdal. Det bör finnas cykelställ med möjlighet att låsa fast cykeln vid alla stationer och de flesta busshållplatser.

Det är viktigt att kunna ta med cykel på kollektivtrafiken, båtlinjen Sjövägen som trafikerar Nybroplan-Nacka-Lidingö-Frihamnen är en viktig cykelled som utnyttjas dagligen av cyklister på väg till och från arbete. Sjövägen har dock en begränsad kapacitet vad gäller att medtaga cyklar, det vore önskvärt med ökad kapacitet. Vidare kan cykel medtagas på Saltsjöbanan, dock bara vissa tider. Det saknas tyvärr möjlighet att ta med cykel på buss Stockholm-Nacka-Värmdö.

I övrigt bör i remissversionen beskrivna framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblemen i möjligaste mån åtgärdas.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Detta svar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/regionalcykelplan.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se