Nacka 2013-06-18
Nacka MiljövårdsrådNacka Kommun
131 81   Nacka

Synpunkter inför Nacka kommuns kommande cykelplan.


Nacka Miljövårdsråd skriver ett svar på Regional cykelplan för Stockholms län till Trafikverket med kopia till Nacka kommun med synpunkter på de för snabbcyklister viktigaste cykellederna. Dessa synpunkter utgör ett kompletterande svar för övriga cykelvägar som berör Nacka.

Avståndsskyltar

I Sickla finns på flera ställen hänvisningsskyltar för cyklister med en pil och texten "Stockholm 1". Avstånd till Stockholm avser traditionellt avstånd till Gustav Adolfs Torg, ett avstånd till en kommungräns är en mycket olämplig uppgift och bör inte förekomma, byt ut mot skyltar som t ex anger avstånd till Slussen och till Gullmarsplan för cyklister, sådana finns redan på andra platser.

Norr om Erstaviks gård

Cykelvägen norr om Erstaviks gård och Hermansdal, en gång anlagd får att cyklister t ex mot Erstaviksbadet inte ska passera intill Erstaviks gård är i bedrövligt skick, idag endast lämplig för mountainbikes, behöver en rejäl upprustning för att återfå en rimlig standard. Sträckan ingår i kommunens cykelvägnät.

Storkällans kyrkogård

Cykelvägen genom Storkällans kyrkogård som förbinder bl a Älta gård med Tyresö centrum bör asfalteras och förses med belysning, förbindelsen till Wättinge Gårdsväg vid kyrkogårdens östra ände bör breddas och rätas ut. Det är hedervärt att kommunen redan föreslagit att utföra dessa förbättringar.

Koppling Svartkärrsv-Vinterbrinksv-Saltsjöbaden

När man cyklar från Fisksätra ut mot Saltsjöbaden är mest direkta vägen via Svartkärrstigen (alltså gång-och cykelvägen genom den bilfria Gröna Dalen), Svartkärrsvägen och t h på Vinterbrinksvägen för att sedan ta Saltsjöbadsleden. Just i korsningen mellan Vinterbrinksvägen och Saltsjöbadsleden upphör den senare att vara motortrafikled och blir bara en vanlig väg. Trafikljus, cykelöverfart och gångväg finns över den flerfiliga Saltsjöbadsleden här, så man kan ta sig till Saltsjöbaden Centrum. Ska man däremot vidare till Saltsjöbaden, alltså inte shoppa, blir det för cyklisten krångliga vägar, antingen genom Igelboda skola (massa skolbarn förstås) eller genom parkeringsplatserna vid köpcentret. En enkel åtgärd är att bygga cykelbanor på ömse sidor av Saltsjöbadsleden, från korsningen med Vinterbrinksvägen och knappt 200 m till de befintliga cykelbanorna på ömse sida om Saltsjöbadsleden som börjar efter gångtunneln mellan köpcentret och Igelboda skola.

Hemlig cykelbana kan lyftas fram, bakom Syréngårdens seniorboende

Sträckan från Saltsjöbadsleden till Stockholmsvägen fram till Ringvägen vid Ringvägens stn är ovanligt problemfri ur cyklistperspektiv. Visserligen är cykelvägen kombinerad med gångbana men mestadels räcker bredden till båda. Där det är smalt, strax före Ringvägens stn, är det svårt att åtgärda på ett attraktivt sätt p g a trädallé och järnvägsspår.

Lätt att åtgärda är emellertid avsnittet från Stockholmsvägen till Gamla Skolvägen, där det redan finns en cykelväg (GC) som dock är så svagt utmärkt att den närmast är hemlig. Stockholmsvägen slutar med en T-korsning med Ringvägen, varvid biltrafiken måste svänga vänster över järnvägsspåren, medan cyklister faktiskt kan cykla rakt fram (efter att ha korsat Ringvägen) på en GC-väg längs järnvägsspåren bakom Syréngårdens seniorboende. Vid korsningen med Ringvägen behövs dels skyltning för biltrafiken som varnar för cykelöverfart, dels från cyklistperspektiv en öppnare infart till cykelvägen som här är smal och mörk (höga skuggande träd, norrsida av fyravåningshus) och med otydlig korsning av gångvägen (som löper längs Ringvägen). När cyklister kommer ut från den hemliga cykelvägen, efter 200 m, kan de om de gör en tvär vänstersväng komma in på en fin GC-bana längs järnvägen som löper parallellt med Gamla Skolvägen. Det naturliga är emellertid att cykla rakt fram vilket gör att cyklisten stället hamnar på Gamla Skolvägen. Den enkla åtgärden här är att fixa anslutningen så att den blir tydligare. Kommer man från andra hållet (alltså från Gamla Skolvägen) är det också svårt att upptäcka att här finns en cykelväg (GC). Man möts faktiskt av en skylt med cykelförbud, som dock gäller en gångväg (entré till seniorboendet) som löper bredvid.

Dammtorpssjöns nordspets

Alla cyklisterna på bilden gör en vanlig sväng för cykel- och gångtrafik, de rundar här Dammtorpssjöns nordspets och tvingas ta en skarp sväng. Bilden är inte arrangerad.

Vid Dammtorpssjöns nordspets har i förgreningen inte hänsyn tagits till den huvudsakligen använda färdvägen. Cyklister och gående från Nackareservatet som t ex kan komma från Bjökhagen fortsätter oftast på Ältavägens gång- och cykelbana söderut med målpunkter som t ex Hellasgården eller Erstaviksbadet. För denna sväng som är normalfallet har ingen hänsyn tagits. Gående och joggare hoppar oftast över en kant medan cyklister tvingas till en omväg med tvär sväng. Förslag: Ta bort den närmaste bilparkeringsplatsen och gör en mjuk sväng för cyklister och gående.

Vikdalsvägen - Nacka Strand

Cykelvägen längs Vikdalsvägen, mellan Värmdövägen vid Nacka Forum och Nacka Strand, är i stort behov av vettig cykeltrafikplanering. Om man åker mot Nacka Strand och håller sig på höger sida av Vikdalsvägen finns det cykelstig upp för en acceptabel backe förbi Nacka Forum. Men på bron över Vämdöleden är man tvungen att cykla på trottoaren, vilket också gäller genom den efterföljande tunnel Det är ingen lösning att cykla på vänster sida: för det första ska man börja med att cykla ned under Vikdalsvägen genom en viadukt och sedan uppför en lång brant backe, efterföljd av TVÅ trafikljus. Dessutom är cykelstigen här markerat såsom ensriktad åt andra hållet. Så hur man än gör blir det emot reglerna. Vidare finns ingen cykelväg efter tunneln nedför Augustendalsvägen till Nacka Strand, vilket leder till en farlig blandning av cykel- och tät busstrafik - åt både hållen.

Demolerade cykelställ

Vi hade skrivit att de demolerade cykelställen vid hållplatserna Ormbunksvägen och Kolarängen borde bytas ut, men detta har redan skett innan vi sände in våra synpunkter, tack för det!

Cyklist som planerar för cykeltrafiken

När nya cykelvägar och förbättringar av framkomligheten för cyklister är det viktigt att ha en cyklist som planerar för att resultatet ska bli bra! Det är t ex uppebart att planeringen vid Dammtorpssjöns nordspets (för länge sedan) inte gjordes av en cyklist.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Dessa synpunkter finns på webben som http://nackamiljo.se/nackacykelplan.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se