Nacka 2014-02-28
Nacka Miljövårdsråd
Nacka Kommun
Trafikenheten
TN 2013/564-513
131 81  Nacka
trafik@nacka.se

Remissvar avseende Cykelplan 2014


Remisshandlingarna

På kartorna har söder om Hedvigslunds trafikplats Töresjövägen fram till Grustagsvägen markerats som regionalt cykelstråk. Dett är fel, det regionala cykelstråket fortsätter istället söderut utefter Skrubba Malmvägs västra sida.

På kartorna, även på kartan som ska visa "Ett sammanhängande cykelvägnät" ser cykelvägnätet synnerligen osammanhängande ut. I synnerhet saknas vägarna genom Erstavik som tack vare gles biltrafik är mycket lämpliga för cykling, givetvis är de markerade på alla cykelkartor, även Nacka kommuns, och ingår i det nät som ibland har cykelvägvisning. Även i övrigt ser nätet synnerligen osammanhängande ut på kartan.

Regionala cykelstråk


Värmdöstråket

Genom hela Nacka följer Värmdöstråket utefter Värmdövägen. Tills i början av 1960-talet bestod stråket från Danviksbron till någonstans i Boo av cykelbanor på vardera sidan av Värmdövägen och var således så när som på små avvikelser vid avtagsvägar lika långt som och hade samma vertikala sträckning som bilvägen. Så är inte alls längre fallet.

I området kring Saltsjöbadsledens korsning med Värmdövägen (mellan Långsjöstrands och Storängens busshållplatser) är cyklelvägen idag oacceptablet krokig och backig. Likaså är den längre, krokigare och backigare mellan Danviksbron och Sickla bro och vid Skurubron.

Vid Henriksdal har nyligen cykelvägen letts i en rakare sträckning från Kanalvägen mot korsningen mellan Hästholmsvägen och Värmdövägen. Emellertid har man försummat att göra en passage för cyklister över Hästholmsvägens mittremsa, cyklister tvingas använda gångbanans passage.

När en ny påfart till Värmdöleden byggs i Björknäs avser man att ta bort cykelbanan på Värmdövägens södra sida. Detta kan leda till betydande störningar av cykel- och gångtrafiken som i båda riktningarna tvingas ta sig fram längs vägens norra sida.

Vi tillstyrker att Värmdöstråket upprustas enligt det förslag som ges i remissversionen av Cykelplanen.


Saltsjöbadsstråket

Saltsjöbaden-Sicklaön

Det är synnerligen beklagligt och anmärkningsvärt att det saknas acceptabel cykelväg mellan centrala Saltsjöbaden och centrala Nacka, något som borde åtgärdas.

Ett enklare alternativ till cykelväg utefter Saltsjöbadsleden skulle vara att göra Saltsjöbadsvägen till en enfilig väg med mötesplatser för att på så sätt få plats med en ordentlig cykelbana på en del av vägbanan. Även efter det att en snabbcykelväg utefter Saltsjöbadsleden byggts måste Saltsjöbadsvägen kunna användas för lokal cykeltrafik.

En cykelväg utefter Saltsjöbadsleden skulle givetvis vara den för cyklisten snabbaste leden både för att slippa krångliga vägar genom Fisksätra och slippa cykla på Saltsjöbadsvägen. Vid Kolbottensjön bör den få en anslutning till cykelstråket mellan Saltsjö-Duvnäs och Hästhagen (Kranglans väg).

Koppling Svartkärrsv-Vinterbrinksv-Saltsjöbaden

När man cyklar från Fisksätra ut mot Saltsjöbaden är mest direkta vägen via Svartkärrstigen (alltså gång-och cykelvägen genom den bilfria Gröna Dalen), Svartkärrsvägen och t h på Vinterbrinksvägen för att sedan ta Saltsjöbadsleden. Just i korsningen mellan Vinterbrinksvägen och Saltsjöbadsleden upphör den senare att vara motortrafikled och blir bara en vanlig väg. Trafikljus, cykelöverfart och gångväg finns över den flerfiliga Saltsjöbadsleden här, så man kan ta sig till Saltsjöbadens Centrum. Ska man däremot vidare till Saltsjöbaden, alltså inte shoppa, blir det för cyklisten krångliga vägar, antingen genom Igelboda skola (en massa skolbarn förstås) eller genom parkeringsplatserna vid köpcentret. En enkel åtgärd är att bygga cykelbanor på ömse sidor av Saltsjöbadsleden, från korsningen med Vinterbrinksvägen och knappt 200 m till de befintliga cykelbanorna på ömse sida om Saltsjöbadsleden som börjar efter gångtunneln mellan köpcentret och Igelboda skola.

Hemlig cykelbana kan lyftas fram, bakom Syréngårdens seniorboende

Sträckan från Saltsjöbadsleden till Stockholmsvägen fram till Ringvägen vid Ringvägens stn är ovanligt problemfri ur cyklistperspektiv. Visserligen är cykelvägen kombinerad med gångbana men mestadels räcker bredden till båda. Där det är smalt, strax före Ringvägens stn, är det svårt att åtgärda på ett attraktivt sätt p g a trädallé och järnvägsspår.

Lätt att åtgärda är emellertid avsnittet från Stockholmsvägen till Gamla Skolvägen, där det redan finns en cykelväg (GC) som dock är så svagt utmärkt att den närmast är hemlig. Stockholmsvägen slutar med en T-korsning med Ringvägen, varvid biltrafiken måste svänga vänster över järnvägsspåren, medan cyklister faktiskt kan cykla rakt fram (efter att ha korsat Ringvägen) på en GC-väg längs järnvägsspåren bakom Syréngårdens seniorboende. Vid korsningen med Ringvägen behövs dels skyltning för biltrafiken som varnar för cykelöverfart, dels från cyklistperspektiv en öppnare infart till cykelvägen som här är smal och mörk (höga skuggande träd, norrsida av fyravåningshus) och med otydlig korsning av gångvägen (som löper längs Ringvägen). När cyklister kommer ut från den hemliga cykelvägen, efter 200 m, kan de om de gör en tvär vänstersväng komma in på en fin GC-bana längs järnvägen som löper parallellt med Gamla Skolvägen. Det naturliga är emellertid att cykla rakt fram vilket gör att cyklisten istället hamnar på Gamla Skolvägen. Den enkla åtgärden här är att fixa anslutningen så att den blir tydligare. Kommer man från andra hållet (alltså från Gamla Skolvägen) är det också svårt att upptäcka att här finns en cykelväg (GC). Man möts faktiskt av en skylt med cykelförbud, som dock gäller en gångväg (entré till seniorboendet) som löper bredvid.


Ältastråket

Vägkorsningen vid Kolarängen

Där cykelstråket korsar Ältavägen vid Kolarängen är det i båda riktningarna vanligt att cyklister fortsätter framåt på vägens högra sida, markeringarna borde vara ännu tydligare.

Vid busshållplats Dammtorp

Här gör cykelvägen en knix för en vändplats som för decennier sedan användes för att vända bussar mot Hästhagen (403) som anslöt till Ältabussar (401). Den används inte alls till detta ändamål länge. Räta ut cykelbanan och ha bara en infart, mot nu två, till området som brukar användas som parkeringsplats!

Kurvan vid Nacka Kvarn

Gång/cykelbanan bör utrustas med en mittmarkering i cykelbanan, ett räcke mellan cykelbana och körbana samt eventuellt en spegel i den skarpa kröken vid Nacka Kvarn.

I nuläget finns det stor risk för kollision mellan cyklister på väg åt olika håll då farten kan vara hög i nedförsbacken från Dammtorp, kurvan är skarp och det är omöjligt att se mötande cyklister p g a bergväggen som skymmer, och det saknas skyddszon mellan cykelbana och körbana. Både singel och kollisionsolycka här kan leda till att cyklisten fortsätter rakt fram ut i den kraftigt trafikerade körbanan (där det råder 50km/h), med stor risk för dödsolycka till följd. Riskerna ökar ytterligare vid halt väglag. Spegel och mittmarkering i cykelbanan skulle minska kollisionsrisken. Ett räcke mellan cykelbana och körbana skulle kunna innebära skillnaden mellan en blåslagen och en död cyklist.


Tyresöstråket och Vendelsöstråket

Cyklister från Tyresö och Vendelsö når nybyggda Hedvigslunds trafikplats på fin cykelväg utefter Skrubba Malmväg, där tar cykelvägen tvärt slut och saknas fram till Flatenbadet där stråket fortsätter i riktning mot Gullmarsplan. Nu planerar Nacka kommun i samarbete med Stockholms stad att redan under 2014 smalna av Ältabergsvägens vägbana med 2 meter för att bygga en gång- och cykelbana på nordöstra sidan med för cyklister besvärliga knixar vid alla tvärvägar. Cyklister utefter Tyresö- och Vendelsöstråken skulle dessutom behöva korsa Ältabergsvägen två gånger med för cyklister besvärliga S-kurvor om de använder den planerade banan. Denna konstruktion skulle sannolikt leda till att många snabbcyklister kommer att välja körbanan där de får trängas med buss- och biltrafiken på den smalare vägbanan som nu får ökad biltrafik i samband med ny bebyggelse. Det som krävs för ett regionalt cykelstråk är istället en separat bana utefter Ältabergsvägens sydvästra sida och vidare längs Flatenvägen till Flatenbadet där cykelbana börjar.


Huvudcykelnät

Älgövägen

Älgövägen från Solsidan till Älgö gård bör definitivt klassas som ett huvudcykelstråk. Speciellt sträckan över Svärdsö är nu en för cyklister mycket otrevlig sträcka med tanke på att bilisterna inte alls håller lagstadgade 40 km/h utan oftast kör betydligt fortare. Att man här nyligen byggde enbart gångbana var ett stort misstag, det är inte realistiskt att en Älgöbo på väg till arbete dagligen går till Solsidan, däremot är en daglig cykeltur från ett hem på Älgö till Solsidan för att fortsätta med tåget fullt rimligt. Alltså, bygg snarast en cykelbana åtminstone utmed Svärdsödelen av Älgövägen!

På Trafikverkets 2014-02-10 publicerade "Regional cykelplan för Stockholms län" nämns Älgö som målpunkt i en länsskiss på sidan 15. I Nackas remissversion av cykelplan 2014 har Älgö däremot helt ignorerats. Skärpning!

Grustagsvägen

Att klassifiera Grustagsvägen som del i ett huvudcykelnät anser vi vara fel, den bör räknas som en lokal cykelväg. Cyklister från det regionala cykelnätet söderifrån (Skrubba Malmväg) väljer knappast Grustagsvägen får att nå Evalundsvägen, väljer man Lovisedalsvägen slipper man backarna och det är närmare, från Tyresö centrum väljer cyklister givetvis hellre vägen genom Storkällans kyrkogård för att nå Evalundsvägen. Att, som föreslås, sätta prioritet 1 på cykelbana utefter den relativit breda och idag måttligt trafikerade Grustagsvägen är därför inte rimligt, satsa först på mer angelägna förbättringar.

Evalundsvägen

En cykelbana utefter Evalundsvägen och Storkällans väg väster om Grustagsvägen vore däremot en viktig förbättring av det viktiga huvudcykelstråket mellan Tyresö centrum och Älta gård, ett stråk som efterlyses i den regionala cykelplanen som alternativ till regionala Ältastråket.

Kvarnholmsförbindelsen

Den Kvarnholmsförbindelse som nu byggs kommer tyvärr att vara av synnerligen usel standard för cyklister. En stor del av cykeltrafiken där kan förmodas bli ungdom bosatt på Kvarnholmen på väg mot Nacka gymnasium eller Nacka idrottsplats. De kommer att tvingas till en lång omväg genom Vikdalen med brant backe, Järlastigen. Troligen kommer de ofta, trots förbud, att cykla (och gå) genom tunneln som är betydligt närmare. Detta utgör en allvarlig trafikfara.

Vikdalsvägen - Nacka Strand

Cykelvägen längs Vikdalsvägen, mellan Värmdövägen vid Nacka Forum och Nacka Strand, är i stort behov av vettig cykeltrafikplanering. Om man åker mot Nacka Strand och håller sig på höger sida av Vikdalsvägen finns det cykelstig upp för en acceptabel backe förbi Nacka Forum. Men på bron över Vämdöleden är man tvungen att cykla på trottoaren, vilket också gäller genom den efterföljande tunnel Det är ingen lösning att cykla på vänster sida: för det första ska man börja med att cykla ned under Vikdalsvägen genom en viadukt och sedan uppför en lång brant backe, efterföljd av TVÅ trafikljus. Dessutom är cykelstigen här markerad såsom ensriktad åt andra hållet. Så hur man än gör blir det emot reglerna. Vidare finns ingen cykelväg efter tunneln nedför Augustendalsvägen till Nacka Strand, vilket leder till en farlig blandning av cykel- och tät busstrafik - åt båda hållen.

Genväg Ältastråket - Järlaleden bortglömd

En existerande cykelväg som via Nysätravägen och en cykelväg väster om Vassvägen förbinder Ältastråket med Järlaleden tycks helt vara bortglömd i remissversionen, istället har den längre vägen via Planiavägen markerats som huvudcykelväg. Denna genväg finns givetvis med på alla cykelkartor och bör finnas med i cykelplaneringen och få en bättre anslutning till Ältastråket (Nackanäsvägen).


Lokala cykelvägar

Hästhagen-Nacka kvarn

Det föreslås en upprustning av cykelvägen Saltsjö-Duvnäs stn-Nacka kvarn. Den viktigaste åtgärden bör vara en cykelbana på södra sidan av Hästhagsvägen mellan Hästhagen och Ältavägen, d.v.s. söder om byggnaden Nacka kvarn. Den gamla vägen norr om kvarnbyggnaden är alldeles för brant för att fungera som cykelstråk.

Dammtorpssjöns nordspets (Björkhagen-Ältavägen)

Alla cyklisterna på bilden gör en vanlig sväng för cykel- och gångtrafik, de rundar här Dammtorpssjöns nordspets och tvingas ta en skarp sväng. Bilden är inte arrangerad.

Vid Dammtorpssjöns nordspets har i förgreningen inte hänsyn tagits till den huvudsakligen använda färdvägen. Cyklister och gående från Nackareservatet som t.ex. kan komma från Bjökhagen fortsätter oftast på Ältavägens gång- och cykelbana söderut med målpunkter som t ex Hellasgården eller Erstaviksbadet. För denna sväng som är normalfallet har ingen hänsyn tagits. Gående och joggare hoppar oftast över en kant medan cyklister tvingas till en omväg med tvär sväng. Förslag: Ta bort den närmaste bilparkeringsplatsen och gör en mjuk sväng för cyklister och gående.

Ältavägen mellan Älta Idrottsväg och Älta Gård

Gång/cykelbanan på den västra sidan Ältavägen (vid Konsum) bör utrustas med ett ca 30 m långt räcke mellan cykelbana och körbana. Cykelbanan är smal och det finns ingen skyddszon mellan cyklister och körbana. Här passerar många människor, särskilt cykelovana skolbarn. Vid möten kan dessa tvingas att cykla mycket nära körbanan. Att ett barn skulle vingla till och fall ut i körbanan är inte så sannolikt, och farten är begränsad till 30 km/h på denna sträcka, men konsekvenserna av en olycka är potentiellt stora. Då sträckan är så kort måste det vara en mycket billig och därmed rimlig åtgärd att förse sträckan med ett räcke som förhindrar olyckor och får skolbarnen att känna sig trygga.

Nacka Strand - Svindersviken

Strandpromenadens användbarhet hämmas idag väsentligt då biten mellan Marinstaden och Ryssviksvägen helt saknas. Det är mycket angeläget att bygga denna sträcka samt en viss upprustning vidare mot det inre av Svindersviken. Därifrån vore det önkvärt med en mer cykelvänlig fortsättning mot tunneln under Sicklavägen och Stockholm. Går det att bygga en kort cykelväg utefter Värmdöledens sydsida?

Prästkragens väg

Cykelvägen över Värmdöleden som förbinder Prästkragens väg med Moravägen har idag en mjuk sväng på södra sidan mot Prästkragens väg. Om planerat verksamhetsområde där genomförs riskerar den att iställt få en för cyklister hopplöst tvär sväng, en betydande försämring av standarden.

Gustavsviksvägen

Utefter Gustavsviksvägen skulle det behövas en cykelbana, ej föreslaget i remissversionen av Cykelplanen.


Övrigt

Cykelvägvisning

I Sickla finns på flera ställen hänvisningsskyltar för cyklister med en pil och texten "Stockholm 1", i remissversionen avbildas en skylt med "Stockholm 1,9". Avstånd till Stockholm avser traditionellt avstånd till Gustav Adolfs Torg, ett avstånd till en kommungräns är en mycket olämplig uppgift och bör inte förekomma, byt ut mot skyltar som t ex anger avstånd till Slussen och till Gullmarsplan för cyklister, sådana finns redan på andra platser.

Cykelparkering

Det är väsentligt att ha bra cykelparkeringsplatser med god kapacitet vid centrala lokaltrafikhållplatser. I Nacka gäller det bl a vid Älta skola (ständigt överfull cykelparkering idag), Orminge centrum, Björknäs, Ektorps centrum, Forum Nacka och Henriksdal. Det bör finnas cykelställ med möjlighet att låsa fast cykeln vid alla stationer och de flesta busshållplatser.

Medtaga cykel på kollektivtrafik

Det är viktigt att kunna ta med cykel på kollektivtrafiken, båtlinjen Sjövägen som trafikerar Nybroplan-Nacka-Lidingö-Frihamnen är en viktig cykelled som utnyttjas dagligen av cyklister på väg till och från arbete. Sjövägen har dock en begränsad kapacitet vad gäller att medtaga cyklar, det vore önskvärt med ökad kapacitet. Cyklar kan även tas med på Waxholmsbolagets båtar. Vidare kan cykel medtagas på Saltsjöbanan, dock bara vissa tider. Det saknas tyvärr möjlighet att ta med cykel på bussar i SL-trafiken Stockholm-Nacka-Värmdö, endast den privata bussen Nacka-Kista erbjuder en sådan möjlighet.

Vinterunderhåll

Det är väsenligt att, som föreslås, förbättra vinterunderhållet av Nackas cykelvägar. Tyvärr har gruset brukat ligga kvar alltför länge på vårarna, det är viktigt att samla upp det så fort som möjligt.

Framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem

I övrigt bör i remissversionen av Regional cykelplan beskrivna framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblemen i möjligaste mån åtgärdas liksom sådana problem på övrigt cykelvägnät.

Cyklist som planerar för cykeltrafiken

När nya cykelvägar och förbättringar av framkomligheten för cyklister är det viktigt att ha en cyklist som planerar för att resultatet ska bli bra! Det är t ex uppenbart att planeringen vid Dammtorpssjöns nordspets (för länge sedan) inte gjordes av en cyklist.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar finns som http://nackamiljo.se/remissnackacykelplan.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se