Introduktion till remissen:
Detaljplan för Ektorps centrum

Man föreslår att bygga tätare i Ektorps centrum samt på del av berget öster om centrum för att klämma in 225 nya lägenheter. Bland annat bygger man bostäder på taket av nuvarande byggnader och flera nya bostäder.

Programförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2007-10-26 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 672/2003 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2007-10-26.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående programförslaget, 2007-10-26.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2009-05-08 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Ett samrådsmöte hölls 20 april 2009 kl. 18-20 i Nacka stadshus. Kritiken vid mötet riktade sig främst mot det då föreslagna 14-våningarshuset.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2003/672 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2009-05-08.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2009-05-08.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2010-04-23 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2003/672 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2010-04-23.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2010-04-23.

Förslaget kommer att revideras före beslut.

Nu aktuell presentation av detaljplaneförslaget

Kommunens handläggare är Per Jerling, 7189478.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-10-06